فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی محدودیت
ICS_Code : 35/100/60
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -انتزاعی-رایانه
INSO-ISO-IEC 8824-3
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد