فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 16-10-پروتکل واپایش افزاره توان پایین -خدمت پیشکار (پروکسی ) توان پایین
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
13285-16-10
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد