فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 1- واسط ها
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 19500-1
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد