فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجشی -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
ICS_Code : 35/100/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
11980-6
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد