فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -کارگزار خدمت برای خدمات شناسایی و اخذ خودکار داده (AIDS) سیار
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
17701
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد