فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 1- کلیات
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 11889-1
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد