مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )فشرده -لوح دیسک-فشرده -حافظه فقط خواندنی -CD-ROM -روش برای تخمین طول عمر براساس تاثیرات دما و رطوبت نسبی
ICS_Code : 35/220/30.37/040/99
ICS_T1 : دیسک-لوح فشرده
INSO-ISO-18921
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد