فناوری اطلاعات-اتواع داده همه منظوره (GPD)
ICS_Code : 35/60
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 11404
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد