فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تداوم کسب و کار
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-TR-27031
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد