فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-5-گروه بندی هوشمند و اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- نوع افزاره
ICS_Code : 35/240/99.35/200
ICS_T1 : فن آوری-اطلاعات
17083-5-5
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد