فناوری اطلاعات - سنجش نرم افزار - سنجش اندازه کارکردی-قسمت2: ارزیابی انطباق روش‌های سنجش اندازه نرم افزار با استانداردISO/IEC 14143-1
ICS_Code : 35.080
ICS_T1 : اطلاعات-سنجش-نرم افزار-اندازه-کارکرد-ارزیابی-انطباق-روش
16208-2
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد