فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارساز واسط کاربر دور
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
13285-12-2
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد