فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-13- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پویش
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فن آوری-اطلاعات
INSO-ISO- IEC 29341-9-13
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد