فناوری اطلاعات-سامانه های ریز پردازنده -حساب اعداد با ممیز شناور
ICS_Code : 35/160
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-IEEE 60559
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد