فناوری اطلاعات -چار چوب کاری و طبقه بندی نمایه های استاندارد شده بین المللی -قسمت 3- اصول و طبقه بندی برای نمایه های محیط سامانه باز
ICS_Code : 35/100/05
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -طبقه بندی
INSO-ISO-IEC-TR 10000-3
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد