رویه های نمونه گیری برای بازرسی براساس مشخصه های کیفی -قسمت پنجم -سامانه فهرست طرح های نمونه گیری دنباله ای براساس حد کیفی پذیرش (AQL) برای بازرسی انباشته ای
ICS_Code : 03/120/30
ICS_T1 : رویه های نمونه گیری-بازرسی
6665-5
1389
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد