فناوری اطلاعات-راهنماهایی برای دسترسی به تجهیزات اداری برای افراد کهن سال و افراد با ناتوانی جسمی
ICS_Code : 35/260.11/80/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-10779
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد