فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 27038
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد