فن آوری اطلاعات -واسط تشریح محتوای چند رسانه ای -قسمت 12-قالب پرس و جو
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فن آوری -محتوا-رسانه
INSO-ISO-IEC - 15938-12
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد