فناوری اطلاعات -تبادل فراداده زبان نشانه گذاری بسط پذیر (xml)گروه مدیریت شی ء (xmi)
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات-تبادل
19295
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد