اتصال‌گرهای تجهیزات الکترونیکی- قسمت 4-115: اتصال‌گرهای برد چاپی - اتصال‌گر صفحۀ پشتی برای تجهیزات InfiniBand
ICS_Code : 31.220.10
ICS_T1 : اتصال‌گر
INSO-IEC61076-4-115
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد