سری Y-اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری- چارچوب کاری و الزامات سطح بالای رایانش ابری
ICS_Code : 35/100/05
ICS_T1 : اطلاعات -پروتکل
19122
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد