فناوری اطلاعات -چارچوب چند رسانه ای (گروه خبرگان تصویر متحرک -21)(mpeg-21) قسمت 9- قالب پرونده
ICS_Code : 35/040/40
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
11309-9
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد