فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 7 - امضا-امضانگاری داده سری های زمانی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
17608-7
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد