فن آوری اطلاعات -معماری افزاره UPNP -قسمت 8-13- پروتکل کنترلی افزاره درگاه اینترنتی -شعاع خدمت برای سرویس گیرنده
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فن آوری اطلاعات
13285-8-13
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد