فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 2- AMH21 -محتوای پیام رسانی بین افراد (IPM)
ICS_Code : 35/100/05
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -ساماندهی
INSO-ISO-IEC12062-2
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد