فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-1- لایه های ارتباطی لایه کاربردی برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
ICS_Code : 35/200.35/240/99
ICS_T1 : فناوری اطلاعات -الکترونیکی
INSO-ISO -IEC14543-4-1
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد