مهندسی سامانه ها و نرم افزار- چارچوب کاری ترازیابی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات - قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
ICS_Code : 35/080
ICS_T1 : نرم افزار-مهندسی
16346-1
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد