فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت8-21 -پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمات پیکر بندی شبکه محلی بی سیم
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-29341-8-21
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد