فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-4 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره اتصال شبکه گسترده
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فن اوری-اطلاعات
13285-8-4
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد