فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (rfid) برای مدیریت اقلام- پروتکل داده - قسمت 1- واسط کاربردی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
16991-1
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد