تعبیر آماری داده ها آزمونها و بازه های اطمینان مربوط به نسبت ها
ICS_Code : 03/120/30
ICS_T1 : جامعه شناسی ، خدمات، مدیریت سازمان، حمل و نقل، اداری
6636
-
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد