فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 5- قالب های داده برای افزاره های تعاملی
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC-23005-5
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد