فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 5- رخ نمودن و پرسش نامه محتوای برنامه کاربردی هنگام استفاده از پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
ICS_Code : 35/100/70
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC- 10026-5
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد