فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تحلیل و تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی )
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فن آوری اطلاعات
INSO-ISO-IEC 27042
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد