فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-ویژگی قاعده نحوی انتقال حفاظت
ICS_Code : 35/100/01
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18224-4
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد