فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-15 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی واسط مشترک شبکه گسترده
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فن آوری اطلاعات
INSO-ISO - IEC - 29341-8-15
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد