فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 2- سازوکارهایی براساس امضاهایی که از یک کلید عمومی گروهی استفاده می کنند
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
17253-2
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد