فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل ارایه ی بدون اتصال -ویژگی پروتکل
ICS_Code : 35/100/60
ICS_T1 : فناوری-سامانه
INSO-ISO-IEC-9576-1
1391
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد