فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی(دیجیتالی)با پیوست قسمت 2- سازوکارهای بر پایه عامل بندی صحیح
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات-امضا-دیجیتال
INSO-ISO-IEC14888-2
1390
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد