فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-3 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -افزاره ی کارساز دسترسی از دور
ICS_Code : 35/200
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
13285-18-3
1392
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد