فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت اقلام سیار -پروتکل حفظ حریم مصرف کننده برای خدمات شناسایی بسامد رادیویی (RFID) سیار
ICS_Code : 35/040
ICS_T1 : فناوری اطلاعات
18719
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد