گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


نشریه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
ضابطه جدید
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه هادانلود نشریه
2راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکیدانلود نشریه
3ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
4رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)دانلود نشریه
5راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه هادانلود نشریه
6مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)دانلود نشریه
7واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحراندانلود نشریه
8راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینیدانلود نشریه
9راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازیدانلود نشریه
10دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)دانلود نشریه
11قالب نمونه دستورالعملدانلود نشریه
12شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومهدانلود نشریه
13راهنمای انتخاب روش تدارک پروژهدانلود نشریه
14راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شربدانلود نشریه
15روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)دانلود نشریه
16راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
17راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحیدانلود نشریه
18دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان هادانلود نشریه
19دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517دانلود نشریه
20اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»دانلود نشریه
21دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانهدانلود نشریه
22مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول دانلود نشریه
23دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)دانلود نشریه
24راهنمای مدیریت سیلاب دشتدانلود نشریه
25راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادندانلود نشریه
26دستورالعمل نمونه برداری در کانه آراییدانلود نشریه
27دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلفدانلود نشریه
28دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازیدانلود نشریه
29ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) دانلود نشریه
30مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)دانلود نشریه
31ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستردانلود نشریه
32ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
33طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
34طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
35طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
36راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتیدانلود نشریه
37راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهریدانلود نشریه
38دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)دانلود نشریه
39دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
40راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانیدانلود نشریه
41راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه هادانلود نشریه
42راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
43راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
44راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنیدانلود نشریه
45راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آراییدانلود نشریه
46ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آبدانلود نشریه
47فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلعدانلود نشریه
48فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکیدانلود نشریه
49ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامددانلود نشریه
50راهنمای پادسیل سازیدانلود نشریه
51راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)دانلود نشریه
52راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)دانلود نشریه
53راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهندانلود نشریه
54مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)دانلود نشریه
55دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقابدانلود نشریه
56راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل هادانلود نشریه
57برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزلهدانلود نشریه
58نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)دانلود نشریه
59نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متردانلود نشریه
60نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهندانلود نشریه
61نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهندانلود نشریه
62نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهندانلود نشریه
63راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدددانلود نشریه
64راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسمانددانلود نشریه
65دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینیدانلود نشریه
66راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادندانلود نشریه
67راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنیدانلود نشریه
68دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینیدانلود نشریه
69فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)دانلود نشریه
70نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساختهدانلود نشریه
71نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
72نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دالدانلود نشریه
73نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازهدانلود نشریه
74نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
75نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیواردانلود نشریه
76راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنیدانلود نشریه
77راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادندانلود نشریه
78دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهندانلود نشریه
79مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
80دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلابدانلود نشریه
81راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیباندانلود نشریه
82دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
83فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه هادانلود نشریه
84راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسبدانلود نشریه
85راهنمای آبکشی در معادندانلود نشریه
86فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیماییدانلود نشریه
87ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرددانلود نشریه
88راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
89شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی دانلود نشریه
90دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنیدانلود نشریه
91دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آبدانلود نشریه
92دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلابدانلود نشریه
93راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)دانلود نشریه
94راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنیدانلود نشریه
95آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
96آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
97شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
98فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیماندانلود نشریه
99شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راههادانلود نشریه
100ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیکدانلود نشریه
101راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
102دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلابدانلود نشریه
103دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینیدانلود نشریه
104راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
105مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشناییدانلود نشریه
106دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
107راهنمای جامع تدوین گزارشدانلود نشریه
108راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
109مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختماندانلود نشریه
110مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)دانلود نشریه
111ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برقدانلود نشریه
112دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMFدانلود نشریه
113مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
114دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)دانلود نشریه
115راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداریدانلود نشریه
116راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابستهدانلود نشریه
117راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریزدانلود نشریه
118قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازیدانلود نشریه
119راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریزدانلود نشریه
120راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانهدانلود نشریه
121ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
122مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دومدانلود نشریه
123راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحلدانلود نشریه
124دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحیدانلود نشریه
125مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلیدانلود نشریه
126واژه نامه سازه های ساحلیدانلود نشریه
127دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلیدانلود نشریه
128دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحیدانلود نشریه
129دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالحدانلود نشریه
130دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساختهدانلود نشریه
131دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی هادانلود نشریه
132دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه هادانلود نشریه
133دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندردانلود نشریه
134دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)دانلود نشریه
135دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندردانلود نشریه
136دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژهدانلود نشریه
137واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینیدانلود نشریه
138دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)دانلود نشریه
139مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه هادانلود نشریه
140دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
141ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستاییدانلود نشریه
142آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)دانلود نشریه
143مشخصات فنی عمومی سدهادانلود نشریه
144دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
145ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینیدانلود نشریه
146راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
147فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیمواندانلود نشریه
148فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیدانلود نشریه
149راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجیدانلود نشریه
150فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنیدانلود نشریه
151راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحیدانلود نشریه
152مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آبدانلود نشریه
153دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینیدانلود نشریه
154راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آبدانلود نشریه
155راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوریدانلود نشریه
156راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوریدانلود نشریه
157شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آراییدانلود نشریه
158واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
159دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینیدانلود نشریه
160ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکندانلود نشریه
161فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و رویدانلود نشریه
162فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)دانلود نشریه
163راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه هادانلود نشریه
164آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)دانلود نشریه
165راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکاردانلود نشریه
166راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدهادانلود نشریه
167فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)دانلود نشریه
168فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدهادانلود نشریه
169مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
170راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلابدانلود نشریه
171راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانهدانلود نشریه
172دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراجدانلود نشریه
173آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201دانلود نشریه
174آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201 دانلود نشریه
175آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201 دانلود نشریه
176راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
177راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسیدانلود نشریه
178راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایراندانلود نشریه
179راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
180راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
181راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسیدانلود نشریه
182راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
183راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسیدانلود نشریه
184راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانیدانلود نشریه
185راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
186راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
187راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسیدانلود نشریه
188راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
189راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسیدانلود نشریه
190راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
191راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسیدانلود نشریه
192راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
193راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
194راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسیدانلود نشریه
195راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
196راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
197راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی دانلود نشریه
198راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
199راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
200راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
201راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسیدانلود نشریه
202راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
203راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
204راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
205راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
206راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
207راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage دانلود نشریه
208راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
209راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ایدانلود نشریه
210راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آندانلود نشریه
211راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدهادانلود نشریه
212راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه هادانلود نشریه
213راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ایدانلود نشریه
214دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشوردانلود نشریه
215راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آراییدانلود نشریه
216ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
217راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنیدانلود نشریه
218راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)دانلود نشریه
219آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽدانلود نشریه
220ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگدانلود نشریه
221مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختماندانلود نشریه
222دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)دانلود نشریه
223راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سددانلود نشریه
224فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»دانلود نشریه
225فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌هادانلود نشریه
226ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشاردانلود نشریه
227راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیلدانلود نشریه
228راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانهدانلود نشریه
229فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
230فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
231فهرست خدمات کارهای مهار سیلابدانلود نشریه
232مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قویدانلود نشریه
233راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریاییدانلود نشریه
234دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنیدانلود نشریه
235دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روبازدانلود نشریه
236علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسیدانلود نشریه
237دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)دانلود نشریه
238فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)دانلود نشریه
239دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
240راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنیدانلود نشریه
241دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
242راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آندانلود نشریه
243راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبیدانلود نشریه
244راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحیدانلود نشریه
245راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاهادانلود نشریه
246ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ایدانلود نشریه
247مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
248راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزیدانلود نشریه
249راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابستهدانلود نشریه
250مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعیدانلود نشریه
251راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
252راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی دانلود نشریه
253مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
254نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشوردانلود نشریه
255آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
256استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجاتدانلود نشریه
257دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن هادانلود نشریه
258آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234دانلود نشریه
259راهنمای بهسازی لرزه ای پل هادانلود نشریه
260مقررات روشنایی در معادن دانلود نشریه
261راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادندانلود نشریه
262فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی دانلود نشریه
263دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز دانلود نشریه
264راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی دانلود نشریه
265راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ دانلود نشریه
266دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدهادانلود نشریه
267دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی دانلود نشریه
268راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجراییدانلود نشریه
269مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکیدانلود نشریه
270دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546دانلود نشریه
271ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
272مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)دانلود نشریه
273راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315دانلود نشریه
274شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل دانلود نشریه
275دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن دانلود نشریه
276ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب هادانلود نشریه
277فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهندانلود نشریه
278دستورالعمل امداد و نجات در معادن دانلود نشریه
279دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی دانلود نشریه
280راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها دانلود نشریه
281راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
282راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری دانلود نشریه
283راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
284راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
285راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود نشریه
286راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها دانلود نشریه
287راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ دانلود نشریه
288راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدندانلود نشریه
289دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری) دانلود نشریه
290شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندانلود نشریه
291شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ دانلود نشریه
292شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ دانلود نشریه
293راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند دانلود نشریه
294راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود نشریه
295راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلابدانلود نشریه
296راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود نشریه
297دستورالعمل ترابری در معادن دانلود نشریه
298علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)دانلود نشریه
299راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آندانلود نشریه
300دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاهدانلود نشریه
301دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست هادانلود نشریه
302راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای دانلود نشریه
303دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری دانلود نشریه
304دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری دانلود نشریه
305فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
306دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار دانلود نشریه
307فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدانلود نشریه
308مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1دانلود نشریه
309مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
310مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
311مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
312مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
313مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
314مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قویدانلود نشریه
315مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
316معرفی ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
317مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانیدانلود نشریه
318مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
319مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
320راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌هادانلود نشریه
321مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی دانلود نشریه
322مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی دانلود نشریه
323مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قویدانلود نشریه
324مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
325مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اولدانلود نشریه
326مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دومدانلود نشریه
327مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
328مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
329مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
330مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
331مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
332مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
333مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
334مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
335مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
336طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
337طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
338طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
339آیین نامه سازه های فضاکار دانلود نشریه
340راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشکدانلود نشریه
341معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
342راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آندانلود نشریه
343شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
344مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی دانلود نشریه
345مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضیدانلود نشریه
346مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
347مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
348مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
349مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
350مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
351مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
352فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحیدانلود نشریه
353مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)دانلود نشریه
354مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)دانلود نشریه
355مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشیدانلود نشریه
356مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
357مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
358مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
359مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
360مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
361مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
362مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
363مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
364مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
365مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
366طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
367طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
368طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
369مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری دانلود نشریه
370مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
371مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
372ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
373دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریهدانلود نشریه
374راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور دانلود نشریه
375راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
376راهنمای طراحی تلمبه خانه های آبدانلود نشریه
377راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستاییدانلود نشریه
378مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
379مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
380تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجوددانلود نشریه
381مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحیدانلود نشریه
382مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)دانلود نشریه
383مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اولدانلود نشریه
384مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دومدانلود نشریه
385مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)دانلود نشریه
386دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسیدانلود نشریه
387دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467دانلود نشریه
388دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)دانلود نشریه
389مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیاتدانلود نشریه
390راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
391مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
392مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
393مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
394مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
395مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
396مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
397مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
398مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
399مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
400مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
401مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
402مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
403مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
404مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
405مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
406مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسیدانلود نشریه
407مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
408مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
409مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
410مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
411مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری دانلود نشریه
412نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکددانلود نشریه
413نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
414نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسیدانلود نشریه
415مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
416مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
417مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
418مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
419مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)دانلود نشریه
420مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
421مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
422مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
423مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
424مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
425مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
426مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
427راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجیدانلود نشریه
428راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نمادانلود نشریه
429فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)دانلود نشریه
430مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دومدانلود نشریه
431موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) دانلود نشریه
432مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
433مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
434آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزلهدانلود نشریه
435آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمهدانلود نشریه
436راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادیدانلود نشریه
437راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنیدانلود نشریه
438راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بناییدانلود نشریه
439تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
440دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجوددانلود نشریه
441دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدندانلود نشریه
442دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاریدانلود نشریه
443مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادندانلود نشریه
444مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطیدانلود نشریه
445مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی دانلود نشریه
446مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قویدانلود نشریه
447مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
448مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
449مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
450مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قویدانلود نشریه
451مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قویدانلود نشریه
452مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
453مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
454مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
455مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
456ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانیدانلود نشریه
457مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450دانلود نشریه
458دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416دانلود نشریه
459مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417دانلود نشریه
460مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
461مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
462مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
463دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379دانلود نشریه
464ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422دانلود نشریه
465ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418دانلود نشریه
466ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420دانلود نشریه
467ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421دانلود نشریه
468مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
469مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
470مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
471مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
472مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
473مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
474مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
475مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
476مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431دانلود نشریه
477مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
478مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
479مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
480مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432دانلود نشریه
481شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396دانلود نشریه
482مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407دانلود نشریه
483مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
484مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)دانلود نشریه
485مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
486مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
487مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
488مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
489مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
490مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
491مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
492مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
493مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
494مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
495مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
496مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
497مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429دانلود نشریه
498راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانیدانلود نشریه
499مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
500مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
501شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425دانلود نشریه
502طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
503طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
504طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
505راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397دانلود نشریه
506راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405دانلود نشریه
507راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381دانلود نشریه
508راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382دانلود نشریه
509نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متردانلود نشریه
510نقشه‌های همسان پل‌های راهدانلود نشریه
511دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395دانلود نشریه
512راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347دانلود نشریه
513راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383دانلود نشریه
514اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666دانلود نشریه
515مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401دانلود نشریه
516مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
517مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402دانلود نشریه
518مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
519مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403دانلود نشریه
520مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
521مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
522مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403دانلود نشریه
523مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404دانلود نشریه
524فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251دانلود نشریه
525معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352دانلود نشریه
526آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")دانلود نشریه
527ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392دانلود نشریه
528دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394دانلود نشریه
529دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385دانلود نشریه
530راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391دانلود نشریه
531فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365دانلود نشریه
532شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367دانلود نشریه
533راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390دانلود نشریه
534راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازیدانلود نشریه
535مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351دانلود نشریه
536دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376دانلود نشریه
537دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119دانلود نشریه
538دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119دانلود نشریه
539دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119دانلود نشریه
540دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119دانلود نشریه
541دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119دانلود نشریه
542دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119دانلود نشریه
543راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370دانلود نشریه
544مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374دانلود نشریه
545مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375دانلود نشریه
546ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369دانلود نشریه
547ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348دانلود نشریه
548راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349دانلود نشریه
549ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357دانلود نشریه
550ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358دانلود نشریه
551راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359دانلود نشریه
552راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368دانلود نشریه
553راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353دانلود نشریه
554دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355دانلود نشریه
555ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشتدانلود نشریه
556دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360دانلود نشریه
557مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ایدانلود نشریه
558مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350دانلود نشریه
559راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345دانلود نشریه
560آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344دانلود نشریه
561دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327دانلود نشریه
562مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341دانلود نشریه
563ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324دانلود نشریه
564ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325دانلود نشریه
565راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342دانلود نشریه
566راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343دانلود نشریه
567آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300دانلود نشریه
568آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300دانلود نشریه
569آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300دانلود نشریه
570مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339دانلود نشریه
571آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300دانلود نشریه
572آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300دانلود نشریه
573آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300دانلود نشریه
574آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300دانلود نشریه
575آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300دانلود نشریه
576آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300دانلود نشریه
577آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300دانلود نشریه
578مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346دانلود نشریه
579مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346دانلود نشریه
580مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346دانلود نشریه
581مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346دانلود نشریه
582مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346دانلود نشریه
583فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299دانلود نشریه
584ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235دانلود نشریه
585مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128دانلود نشریه
586دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323دانلود نشریه
587دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338دانلود نشریه
588راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335دانلود نشریه
589راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336دانلود نشریه
590ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337دانلود نشریه
591آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300دانلود نشریه
592نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدانلود نشریه
593شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)دانلود نشریه
594روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334دانلود نشریه
595دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330دانلود نشریه
596ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321دانلود نشریه
597فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320دانلود نشریه
598تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328دانلود نشریه
599فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313دانلود نشریه
600ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317دانلود نشریه
601دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318دانلود نشریه
602ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319دانلود نشریه
603دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322دانلود نشریه
604فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329دانلود نشریه
605تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340دانلود نشریه
606راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331دانلود نشریه
607مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128دانلود نشریه
608دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره دانلود نشریه
609آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267دانلود نشریه
610آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267دانلود نشریه
611آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267دانلود نشریه
612آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267دانلود نشریه
613آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267دانلود نشریه
614آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267دانلود نشریه
615مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301دانلود نشریه
616آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306دانلود نشریه
617راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307دانلود نشریه
618راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308دانلود نشریه
619راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309دانلود نشریه
620راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311دانلود نشریه
621راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316دانلود نشریه
622راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82دانلود نشریه
623طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
624طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
625طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
626دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302دانلود نشریه
627طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
628طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
629طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
630طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
631طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
632طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
633آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267دانلود نشریه
634شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور- نشریه شماره دانلود نشریه
635مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110دانلود نشریه
636ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312دانلود نشریه
637راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332دانلود نشریه
638مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128دانلود نشریه
639راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296دانلود نشریه
640فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- نرم افزاردانلود نشریه
641فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متندانلود نشریه
642راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254دانلود نشریه
643راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254دانلود نشریه
644راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254دانلود نشریه
645راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254دانلود نشریه
646راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254دانلود نشریه
647مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279دانلود نشریه
648ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286دانلود نشریه
649طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
650طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
651طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره دانلود نشریه
652طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
653مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298دانلود نشریه
654دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290دانلود نشریه
655جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)دانلود نشریه
656راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289دانلود نشریه
657طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
658طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
659طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
660طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
661ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235دانلود نشریه
662آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288دانلود نشریه
663راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272دانلود نشریه
664ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281دانلود نشریه
665راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285دانلود نشریه
666مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55دانلود نشریه
667مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280دانلود نشریه
668ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282دانلود نشریه
669راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284دانلود نشریه
670ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275دانلود نشریه
671راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277دانلود نشریه
672راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278دانلود نشریه
673راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273دانلود نشریه
674دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274دانلود نشریه
675معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270دانلود نشریه
676مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101دانلود نشریه
677دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268دانلود نشریه
678ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232دانلود نشریه
679مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128دانلود نشریه
680راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269دانلود نشریه
681آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250دانلود نشریه
682شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271دانلود نشریه
683مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18دانلود نشریه
684طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84دانلود نشریه
685بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100دانلود نشریه
686معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245دانلود نشریه
687آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264دانلود نشریه
688دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265دانلود نشریه
6891- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266دانلود نشریه
690ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235دانلود نشریه
691فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262دانلود نشریه
692فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263دانلود نشریه
693استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256دانلود نشریه
694راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260دانلود نشریه
695آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253دانلود نشریه
696دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255دانلود نشریه
697ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261دانلود نشریه
698مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138دانلود نشریه
699دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207دانلود نشریه
700توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140دانلود نشریه
701دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258دانلود نشریه
702دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259دانلود نشریه
703رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252دانلود نشریه
704دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254دانلود نشریه
705دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257دانلود نشریه
706راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"دانلود نشریه
707فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249دانلود نشریه
708آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الفدانلود نشریه
709دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247دانلود نشریه
710فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248دانلود نشریه
711واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414دانلود نشریه
712آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234دانلود نشریه
713راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151دانلود نشریه
714راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240دانلود نشریه
715ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246دانلود نشریه
716راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدانلود نشریه
717ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235دانلود نشریه
718تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220دانلود نشریه
719دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223دانلود نشریه
720دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224دانلود نشریه
721دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243دانلود نشریه
722راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241دانلود نشریه
723راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242دانلود نشریه
724دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239دانلود نشریه
725برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222دانلود نشریه
726بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229دانلود نشریه
727فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238دانلود نشریه
728مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183دانلود نشریه
729فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236دانلود نشریه
730راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237دانلود نشریه
731برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219دانلود نشریه
732تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221دانلود نشریه
733فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225دانلود نشریه
734آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228دانلود نشریه
735آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233دانلود نشریه
736دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227دانلود نشریه
737فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226دانلود نشریه
738طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217دانلود نشریه
739نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218دانلود نشریه
740فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212دانلود نشریه
741فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213دانلود نشریه
742مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )دانلود نشریه
743مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215دانلود نشریه
744راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216دانلود نشریه
745مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110دانلود نشریه
746آنالیز فهرست بها -80دانلود نشریه
747آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کاملدانلود نشریه
748راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214دانلود نشریه
749مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138دانلود نشریه
750فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211دانلود نشریه
751پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210دانلود نشریه
752مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208دانلود نشریه
753آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139دانلود نشریه
754طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206دانلود نشریه
755فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)دانلود نشریه
756فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)دانلود نشریه
757فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)دانلود نشریه
758فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)دانلود نشریه
759پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادیدانلود نشریه
760راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه هادانلود نشریه
761مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)دانلود نشریه
762ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحرافدانلود نشریه
763مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهریدانلود نشریه
764راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن هادانلود نشریه
765راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدانلود نشریه
766بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
767ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدانلود نشریه
768راهنمای تزریق در سازه های آبیدانلود نشریه
769دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
770دستورالعمل آزمایش های تراواییدانلود نشریه
771دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدانلود نشریه
772فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدانلود نشریه
773فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
774فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
775فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)دانلود نشریه
776فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتهادانلود نشریه
777دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدانلود نشریه
778مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختماندانلود نشریه
779آیین نامه طرح هندسی راه روستاییدانلود نشریه
780آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌هادانلود نشریه
781عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود نشریه
782دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدانلود نشریه
783راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدانلود نشریه
784ضوابط طراحی ساختمان های اداریدانلود نشریه
785طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستاندانلود نشریه
786طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستاندانلود نشریه
787طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرماندانلود نشریه
788طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاهدانلود نشریه
789طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگاندانلود نشریه
790طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همداندانلود نشریه
791راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدانلود نشریه
792آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدانلود نشریه
793راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدانلود نشریه
794علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینیدانلود نشریه
795پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیماندانلود نشریه
796جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدانلود نشریه
797ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزیدانلود نشریه
798مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آندانلود نشریه
799مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیهدانلود نشریه
800مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
801مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
802دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
803معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمیندانلود نشریه
804دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدانلود نشریه
805دستورالعمل برف سنجیدانلود نشریه
806معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روبازدانلود نشریه
807تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنیدانلود نشریه
808تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
809تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعاتدانلود نشریه
810تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)دانلود نشریه
811دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکبدانلود نشریه
812مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
813دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
814دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
815دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
816ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدانلود نشریه
817تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعاتدانلود نشریه
818راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسادانلود نشریه
819دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ایدانلود نشریه
820دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدانلود نشریه
821دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدانلود نشریه
822آیین نامه طرح هندسی راههادانلود نشریه
823راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
824تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
825برنامه ریزی و طراحی هتلدانلود نشریه
826سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89دانلود نشریه
827ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردانلود نشریه
828تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنیدانلود نشریه
829راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
830آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجواناندانلود نشریه
831ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
832فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازیدانلود نشریه
833فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادانلود نشریه
834راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدانلود نشریه
835مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتیدانلود نشریه
836شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
837ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142دانلود نشریه
838راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدانلود نشریه
839نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندانلود نشریه
840فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
841موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشیدانلود نشریه
842موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشیدانلود نشریه
843موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشوردانلود نشریه
844موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاددانلود نشریه
845فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
846فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.دانلود نشریه
847فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
848فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
849فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
850مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنیدانلود نشریه
851راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلیدانلود نشریه
852مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
853ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهریدانلود نشریه
854ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109دانلود نشریه
855ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106دانلود نشریه
856ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105دانلود نشریه
857گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
858مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
859آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)دانلود نشریه
860دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزیدانلود نشریه
861استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدانلود نشریه
862مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهریدانلود نشریه
863مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
864ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهریدانلود نشریه
865ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینیدانلود نشریه
866مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
867ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)دانلود نشریه
868فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدانلود نشریه
869فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازیدانلود نشریه
870وسایل کنترل ترافیکدانلود نشریه
871مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
872ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسهادانلود نشریه
873ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108دانلود نشریه
874مشخصات فنی نقشه برداریدانلود نشریه
875کتابنامه تونل و تونل سازیدانلود نشریه
876کتابنامه بندردانلود نشریه
877ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)دانلود نشریه
878معیارهای طرح هندسی تقاطع هادانلود نشریه
879ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103دانلود نشریه
880محافظت ساختمان در برابر حریقدانلود نشریه
881مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متردانلود نشریه
882جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدیدانلود نشریه
883ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)دانلود نشریه
884معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعیدانلود نشریه
885معیارهای طرح هندسی راههای روستاییدانلود نشریه
886چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌هادانلود نشریه
887ایمنی در جوشکاریدانلود نشریه
888گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)دانلود نشریه
889جزئیات معماری ساختمانهای آجریدانلود نشریه
890دیوارهای سنگیدانلود نشریه
891مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متردانلود نشریه
892ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)دانلود نشریه
893راهنمای طرح ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
894الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)دانلود نشریه
895سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرادانلود نشریه
896راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیزدانلود نشریه
897شرح خدمات نقشه برداریدانلود نشریه
898زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانیدانلود نشریه
899مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)دانلود نشریه
900تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)دانلود نشریه
901محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگیدانلود نشریه
902راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتیدانلود نشریه
903مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)دانلود نشریه
904زلزله های سال 1968 کشور ایراندانلود نشریه
905ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آبدانلود نشریه
906تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرهادانلود نشریه
907نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)دانلود نشریه
908برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازیدانلود نشریه
909مشخصات فنی عمومی درزهای انبساطدانلود نشریه
910راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداریدانلود نشریه
911زلزله های سال 1969 کشور ایراندانلود نشریه
912طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزیدانلود نشریه
913نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آباندانلود نشریه
914شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آبدانلود نشریه
915شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آبدانلود نشریه
916دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلیدانلود نشریه
917راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سیدانلود نشریه
918شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمهدانلود نشریه
919مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقفدانلود نشریه
920راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرددانلود نشریه
921گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
922استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سیدانلود نشریه
923مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دودانلود نشریه
924بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداریدانلود نشریه
925گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
926شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقدانلود نشریه
927زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)دانلود نشریه
928زلزله های سال 1970 کشور ایراندانلود نشریه
929استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنیدانلود نشریه
930استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتیدانلود نشریه
931تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)دانلود نشریه
932مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختماندانلود نشریه
933مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختماندانلود نشریه
934شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوعدانلود نشریه
935مشخصات فنی عمومی در و پنجرهدانلود نشریه
936استانداردهای نقشه کشیدانلود نشریه
937مشخصات فنی عمومی اندودکاریدانلود نشریه
938مشخصات فنی عمومی کارهای بناییدانلود نشریه
939مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختماندانلود نشریه
940مشخصات فنی عمومی کارهای بتنیدانلود نشریه
941مشخصات فنی عمومی راههای اصلیدانلود نشریه
942تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)دانلود نشریه
943شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
944بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشوردانلود نشریه
945مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرهادانلود نشریه
946تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)دانلود نشریه
947مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
948بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
949زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوادانلود نشریه
950جوش پذیری فولادهای ساختمانیدانلود نشریه
951روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سیدانلود نشریه
952برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تختدانلود نشریه
953شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانیدانلود نشریه
954تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)دانلود نشریه
955جوشکاری در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
956تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاریدانلود نشریه
957جوشکاری در درجات حرارت پاییندانلود نشریه
958تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)دانلود نشریه
959زلزله 17 آبان ماه 1350 بندر عباسدانلود نشریه
960روسازی شنی و حفاظت رویه آندانلود نشریه
961برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچکدانلود نشریه
962بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارسدانلود نشریه
963مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتداییدانلود نشریه
964دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعیدانلود نشریه
965ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه هادانلود نشریه
966طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاههادانلود نشریه
967آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشیدانلود نشریه
968بررسیهای فنیدانلود نشریه
969زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)دانلود نشریه
970زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)دانلود نشریه