گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


نشریه های جدید تازه ها
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکیدریافت نشریه
ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشیدریافت نشریه
رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)دریافت نشریه
راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه هادریافت نشریه
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه...دریافت نشریه
پربازدید ها
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267دریافت بخشنامه
شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری...دریافت بخشنامه
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه...دریافت بخشنامه
ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکیدریافت بخشنامه
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکیدانلود نشریه
2ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
3رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)دانلود نشریه
4راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه هادانلود نشریه
5مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)دانلود نشریه
6واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحراندانلود نشریه
7راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینیدانلود نشریه
8راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازیدانلود نشریه
9دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)دانلود نشریه
10قالب نمونه دستورالعملدانلود نشریه
11شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومهدانلود نشریه
12راهنمای انتخاب روش تدارک پروژهدانلود نشریه
13راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شربدانلود نشریه
14روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)دانلود نشریه
15راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
16راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحیدانلود نشریه
17دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان هادانلود نشریه
18دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517دانلود نشریه
19اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»دانلود نشریه
20دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانهدانلود نشریه
21مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول دانلود نشریه
22دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)دانلود نشریه
23راهنمای مدیریت سیلاب دشتدانلود نشریه
24راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادندانلود نشریه
25دستورالعمل نمونه برداری در کانه آراییدانلود نشریه
26دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلفدانلود نشریه
27دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازیدانلود نشریه
28ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) دانلود نشریه
29مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)دانلود نشریه
30ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستردانلود نشریه
31ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
32طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
33طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
34طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
35راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتیدانلود نشریه
36راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهریدانلود نشریه
37دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)دانلود نشریه
38دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
39راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانیدانلود نشریه
40راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه هادانلود نشریه
41راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
42راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
43راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنیدانلود نشریه
44راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آراییدانلود نشریه
45ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آبدانلود نشریه
46فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلعدانلود نشریه
47فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکیدانلود نشریه
48ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامددانلود نشریه
49راهنمای پادسیل سازیدانلود نشریه
50راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)دانلود نشریه
51راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)دانلود نشریه
52راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهندانلود نشریه
53مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)دانلود نشریه
54دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقابدانلود نشریه
55راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل هادانلود نشریه
56برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزلهدانلود نشریه
57نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)دانلود نشریه
58نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متردانلود نشریه
59نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهندانلود نشریه
60نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهندانلود نشریه
61نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهندانلود نشریه
62راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدددانلود نشریه
63راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسمانددانلود نشریه
64دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینیدانلود نشریه
65راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادندانلود نشریه
66راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنیدانلود نشریه
67دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینیدانلود نشریه
68فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)دانلود نشریه
69نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساختهدانلود نشریه
70نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
71نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دالدانلود نشریه
72نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازهدانلود نشریه
73نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
74نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیواردانلود نشریه
75راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنیدانلود نشریه
76راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادندانلود نشریه
77دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهندانلود نشریه
78مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
79دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلابدانلود نشریه
80راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیباندانلود نشریه
81دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
82فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه هادانلود نشریه
83راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسبدانلود نشریه
84راهنمای آبکشی در معادندانلود نشریه
85فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیماییدانلود نشریه
86ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرددانلود نشریه
87راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
88شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی دانلود نشریه
89دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنیدانلود نشریه
90دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آبدانلود نشریه
91دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلابدانلود نشریه
92راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)دانلود نشریه
93راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنیدانلود نشریه
94آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
95آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
96شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
97فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیماندانلود نشریه
98شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راههادانلود نشریه
99ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیکدانلود نشریه
100راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
101دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلابدانلود نشریه
102دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینیدانلود نشریه
103راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
104مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشناییدانلود نشریه
105دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
106راهنمای جامع تدوین گزارشدانلود نشریه
107راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
108مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختماندانلود نشریه
109مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)دانلود نشریه
110ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برقدانلود نشریه
111دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMFدانلود نشریه
112مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
113دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)دانلود نشریه
114راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداریدانلود نشریه
115راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابستهدانلود نشریه
116راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریزدانلود نشریه
117قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازیدانلود نشریه
118راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریزدانلود نشریه
119راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانهدانلود نشریه
120ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
121مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دومدانلود نشریه
122راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحلدانلود نشریه
123دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحیدانلود نشریه
124مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلیدانلود نشریه
125واژه نامه سازه های ساحلیدانلود نشریه
126دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلیدانلود نشریه
127دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحیدانلود نشریه
128دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالحدانلود نشریه
129دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساختهدانلود نشریه
130دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی هادانلود نشریه
131دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه هادانلود نشریه
132دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندردانلود نشریه
133دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)دانلود نشریه
134دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندردانلود نشریه
135دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژهدانلود نشریه
136واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینیدانلود نشریه
137دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)دانلود نشریه
138مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه هادانلود نشریه
139دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
140ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستاییدانلود نشریه
141آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)دانلود نشریه
142مشخصات فنی عمومی سدهادانلود نشریه
143دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
144ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینیدانلود نشریه
145راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
146فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیمواندانلود نشریه
147فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیدانلود نشریه
148راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجیدانلود نشریه
149فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنیدانلود نشریه
150راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحیدانلود نشریه
151مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آبدانلود نشریه
152دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینیدانلود نشریه
153راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آبدانلود نشریه
154راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوریدانلود نشریه
155راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوریدانلود نشریه
156شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آراییدانلود نشریه
157واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
158دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینیدانلود نشریه
159ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکندانلود نشریه
160فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و رویدانلود نشریه
161فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)دانلود نشریه
162راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه هادانلود نشریه
163آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)دانلود نشریه
164راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکاردانلود نشریه
165راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدهادانلود نشریه
166فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)دانلود نشریه
167فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدهادانلود نشریه
168مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
169راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلابدانلود نشریه
170راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانهدانلود نشریه
171دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراجدانلود نشریه
172آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201دانلود نشریه
173آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201 دانلود نشریه
174آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201 دانلود نشریه
175راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
176راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسیدانلود نشریه
177راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایراندانلود نشریه
178راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
179راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
180راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسیدانلود نشریه
181راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
182راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسیدانلود نشریه
183راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانیدانلود نشریه
184راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
185راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
186راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسیدانلود نشریه
187راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
188راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسیدانلود نشریه
189راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
190راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسیدانلود نشریه
191راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
192راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
193راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسیدانلود نشریه
194راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
195راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
196راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی دانلود نشریه
197راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
198راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
199راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
200راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسیدانلود نشریه
201راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
202راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
203راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
204راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
205راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
206راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage دانلود نشریه
207راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
208راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ایدانلود نشریه
209راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آندانلود نشریه
210راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدهادانلود نشریه
211راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه هادانلود نشریه
212راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ایدانلود نشریه
213دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشوردانلود نشریه
214راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آراییدانلود نشریه
215ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
216راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنیدانلود نشریه
217راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)دانلود نشریه
218آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽدانلود نشریه
219ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگدانلود نشریه
220مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختماندانلود نشریه
221دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)دانلود نشریه
222راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سددانلود نشریه
223فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»دانلود نشریه
224فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌هادانلود نشریه
225ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشاردانلود نشریه
226راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیلدانلود نشریه
227راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانهدانلود نشریه
228فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
229فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
230فهرست خدمات کارهای مهار سیلابدانلود نشریه
231مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قویدانلود نشریه
232راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریاییدانلود نشریه
233دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنیدانلود نشریه
234دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روبازدانلود نشریه
235علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسیدانلود نشریه
236دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)دانلود نشریه
237فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)دانلود نشریه
238دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
239راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنیدانلود نشریه
240دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
241راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آندانلود نشریه
242راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبیدانلود نشریه
243راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحیدانلود نشریه
244راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاهادانلود نشریه
245ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ایدانلود نشریه
246مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
247راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزیدانلود نشریه
248راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابستهدانلود نشریه
249مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعیدانلود نشریه
250راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
251راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی دانلود نشریه
252مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
253نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشوردانلود نشریه
254آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
255استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجاتدانلود نشریه
256دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن هادانلود نشریه
257آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234دانلود نشریه
258راهنمای بهسازی لرزه ای پل هادانلود نشریه
259مقررات روشنایی در معادن دانلود نشریه
260راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادندانلود نشریه
261فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی دانلود نشریه
262دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز دانلود نشریه
263راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی دانلود نشریه
264راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ دانلود نشریه
265دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدهادانلود نشریه
266دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی دانلود نشریه
267راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجراییدانلود نشریه
268مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکیدانلود نشریه
269دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546دانلود نشریه
270ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
271مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)دانلود نشریه
272راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315دانلود نشریه
273شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل دانلود نشریه
274دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن دانلود نشریه
275ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب هادانلود نشریه
276فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهندانلود نشریه
277دستورالعمل امداد و نجات در معادن دانلود نشریه
278دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی دانلود نشریه
279راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها دانلود نشریه
280راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
281راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری دانلود نشریه
282راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
283راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
284راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود نشریه
285راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها دانلود نشریه
286راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ دانلود نشریه
287راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدندانلود نشریه
288دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری) دانلود نشریه
289شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندانلود نشریه
290شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ دانلود نشریه
291شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ دانلود نشریه
292راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند دانلود نشریه
293راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود نشریه
294راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلابدانلود نشریه
295راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود نشریه
296دستورالعمل ترابری در معادن دانلود نشریه
297علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)دانلود نشریه
298راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آندانلود نشریه
299دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاهدانلود نشریه
300دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست هادانلود نشریه
301راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای دانلود نشریه
302دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری دانلود نشریه
303دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری دانلود نشریه
304فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
305دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار دانلود نشریه
306فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدانلود نشریه
307مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1دانلود نشریه
308مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
309مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
310مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
311مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
312مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
313مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قویدانلود نشریه
314مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
315معرفی ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
316مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانیدانلود نشریه
317مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
318مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
319راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌هادانلود نشریه
320مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی دانلود نشریه
321مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی دانلود نشریه
322مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قویدانلود نشریه
323مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
324مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اولدانلود نشریه
325مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دومدانلود نشریه
326مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
327مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
328مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
329مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
330مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
331مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
332مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
333مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
334مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
335طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
336طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
337طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
338آیین نامه سازه های فضاکار دانلود نشریه
339راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشکدانلود نشریه
340معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
341راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آندانلود نشریه
342شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
343مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی دانلود نشریه
344مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضیدانلود نشریه
345مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
346مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
347مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
348مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
349مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
350مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
351فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحیدانلود نشریه
352مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)دانلود نشریه
353مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)دانلود نشریه
354مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشیدانلود نشریه
355مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
356مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
357مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
358مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
359مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
360مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
361مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
362مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
363مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
364مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
365طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
366طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
367طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
368مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری دانلود نشریه
369مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
370مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
371ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
372دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریهدانلود نشریه
373راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور دانلود نشریه
374راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
375راهنمای طراحی تلمبه خانه های آبدانلود نشریه
376راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستاییدانلود نشریه
377مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
378مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
379تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجوددانلود نشریه
380مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحیدانلود نشریه
381مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)دانلود نشریه
382مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اولدانلود نشریه
383مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دومدانلود نشریه
384مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)دانلود نشریه
385دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسیدانلود نشریه
386دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467دانلود نشریه
387دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)دانلود نشریه
388مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیاتدانلود نشریه
389راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
390مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
391مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
392مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
393مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
394مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
395مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
396مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
397مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
398مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
399مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
400مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
401مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
402مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
403مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
404مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
405مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسیدانلود نشریه
406مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
407مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
408مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
409مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
410مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری دانلود نشریه
411نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکددانلود نشریه
412نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
413نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسیدانلود نشریه
414مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
415مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
416مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
417مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
418مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)دانلود نشریه
419مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
420مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
421مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
422مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
423مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
424مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
425مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
426راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجیدانلود نشریه
427راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نمادانلود نشریه
428فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)دانلود نشریه
429مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دومدانلود نشریه
430موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) دانلود نشریه
431مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
432مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
433آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزلهدانلود نشریه
434آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمهدانلود نشریه
435راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادیدانلود نشریه
436راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنیدانلود نشریه
437راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بناییدانلود نشریه
438تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
439دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجوددانلود نشریه
440دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدندانلود نشریه
441دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاریدانلود نشریه
442مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادندانلود نشریه
443مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطیدانلود نشریه
444مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی دانلود نشریه
445مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قویدانلود نشریه
446مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
447مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
448مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
449مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قویدانلود نشریه
450مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قویدانلود نشریه
451مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
452مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
453مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
454مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
455ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانیدانلود نشریه
456مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450دانلود نشریه
457دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416دانلود نشریه
458مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417دانلود نشریه
459مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
460مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
461مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
462دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379دانلود نشریه
463ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422دانلود نشریه
464ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418دانلود نشریه
465ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420دانلود نشریه
466ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421دانلود نشریه
467مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
468مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
469مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
470مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
471مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
472مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
473مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
474مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
475مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431دانلود نشریه
476مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
477مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
478مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
479مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432دانلود نشریه
480شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396دانلود نشریه
481مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407دانلود نشریه
482مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
483مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)دانلود نشریه
484مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
485مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
486مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
487مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
488مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
489مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
490مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
491مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
492مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
493مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
494مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
495مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
496مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429دانلود نشریه
497راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانیدانلود نشریه
498مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
499مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
500شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425دانلود نشریه
501طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
502طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
503طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
504راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397دانلود نشریه
505راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405دانلود نشریه
506راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381دانلود نشریه
507راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382دانلود نشریه
508نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متردانلود نشریه
509نقشه‌های همسان پل‌های راهدانلود نشریه
510دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395دانلود نشریه
511راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347دانلود نشریه
512راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383دانلود نشریه
513اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666دانلود نشریه
514مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401دانلود نشریه
515مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
516مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402دانلود نشریه
517مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
518مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403دانلود نشریه
519مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
520مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
521مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403دانلود نشریه
522مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404دانلود نشریه
523فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251دانلود نشریه
524معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352دانلود نشریه
525آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")دانلود نشریه
526ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392دانلود نشریه
527دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394دانلود نشریه
528دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385دانلود نشریه
529راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391دانلود نشریه
530فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365دانلود نشریه
531شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367دانلود نشریه
532راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390دانلود نشریه
533راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازیدانلود نشریه
534مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351دانلود نشریه
535دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376دانلود نشریه
536دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119دانلود نشریه
537دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119دانلود نشریه
538دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119دانلود نشریه
539دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119دانلود نشریه
540دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119دانلود نشریه
541دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119دانلود نشریه
542راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370دانلود نشریه
543مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374دانلود نشریه
544مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375دانلود نشریه
545ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369دانلود نشریه
546ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348دانلود نشریه
547راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349دانلود نشریه
548ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357دانلود نشریه
549ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358دانلود نشریه
550راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359دانلود نشریه
551راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368دانلود نشریه
552راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353دانلود نشریه
553دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355دانلود نشریه
554ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشتدانلود نشریه
555دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360دانلود نشریه
556مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ایدانلود نشریه
557مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350دانلود نشریه
558راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345دانلود نشریه
559آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344دانلود نشریه
560دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327دانلود نشریه
561مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341دانلود نشریه
562ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324دانلود نشریه
563ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325دانلود نشریه
564راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342دانلود نشریه
565راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343دانلود نشریه
566آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300دانلود نشریه
567آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300دانلود نشریه
568آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300دانلود نشریه
569مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339دانلود نشریه
570آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300دانلود نشریه
571آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300دانلود نشریه
572آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300دانلود نشریه
573آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300دانلود نشریه
574آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300دانلود نشریه
575آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300دانلود نشریه
576آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300دانلود نشریه
577مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346دانلود نشریه
578مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346دانلود نشریه
579مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346دانلود نشریه
580مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346دانلود نشریه
581مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346دانلود نشریه
582فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299دانلود نشریه
583ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235دانلود نشریه
584مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128دانلود نشریه
585دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323دانلود نشریه
586دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338دانلود نشریه
587راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335دانلود نشریه
588راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336دانلود نشریه
589ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337دانلود نشریه
590آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300دانلود نشریه
591نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدانلود نشریه
592شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)دانلود نشریه
593روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334دانلود نشریه
594دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330دانلود نشریه
595ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321دانلود نشریه
596فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320دانلود نشریه
597تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328دانلود نشریه
598فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313دانلود نشریه
599ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317دانلود نشریه
600دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318دانلود نشریه
601ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319دانلود نشریه
602دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322دانلود نشریه
603فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329دانلود نشریه
604تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340دانلود نشریه
605راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331دانلود نشریه
606مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128دانلود نشریه
607دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره دانلود نشریه
608آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267دانلود نشریه
609آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267دانلود نشریه
610آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267دانلود نشریه
611آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267دانلود نشریه
612آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267دانلود نشریه
613آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267دانلود نشریه
614مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301دانلود نشریه
615آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306دانلود نشریه
616راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307دانلود نشریه
617راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308دانلود نشریه
618راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309دانلود نشریه
619راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311دانلود نشریه
620راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316دانلود نشریه
621راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82دانلود نشریه
622طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
623طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
624طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
625دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302دانلود نشریه
626طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
627طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
628طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
629طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
630طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
631طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
632آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267دانلود نشریه
633شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور- نشریه شماره دانلود نشریه
634مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110دانلود نشریه
635ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312دانلود نشریه
636راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332دانلود نشریه
637مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128دانلود نشریه
638راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296دانلود نشریه
639فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- نرم افزاردانلود نشریه
640فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متندانلود نشریه
641راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254دانلود نشریه
642راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254دانلود نشریه
643راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254دانلود نشریه
644راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254دانلود نشریه
645راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254دانلود نشریه
646مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279دانلود نشریه
647ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286دانلود نشریه
648طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
649طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
650طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره دانلود نشریه
651طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
652مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298دانلود نشریه
653دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290دانلود نشریه
654جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)دانلود نشریه
655راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289دانلود نشریه
656طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
657طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
658طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
659طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
660ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235دانلود نشریه
661آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288دانلود نشریه
662راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272دانلود نشریه
663ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281دانلود نشریه
664راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285دانلود نشریه
665مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55دانلود نشریه
666مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280دانلود نشریه
667ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282دانلود نشریه
668راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284دانلود نشریه
669ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275دانلود نشریه
670راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277دانلود نشریه
671راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278دانلود نشریه
672راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273دانلود نشریه
673دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274دانلود نشریه
674معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270دانلود نشریه
675مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101دانلود نشریه
676دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268دانلود نشریه
677ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232دانلود نشریه
678مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128دانلود نشریه
679راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269دانلود نشریه
680آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250دانلود نشریه
681شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271دانلود نشریه
682مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18دانلود نشریه
683طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84دانلود نشریه
684بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100دانلود نشریه
685معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245دانلود نشریه
686آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264دانلود نشریه
687دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265دانلود نشریه
6881- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266دانلود نشریه
689ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235دانلود نشریه
690فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262دانلود نشریه
691فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263دانلود نشریه
692استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256دانلود نشریه
693راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260دانلود نشریه
694آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253دانلود نشریه
695دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255دانلود نشریه
696ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261دانلود نشریه
697مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138دانلود نشریه
698دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207دانلود نشریه
699توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140دانلود نشریه
700دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258دانلود نشریه
701دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259دانلود نشریه
702رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252دانلود نشریه
703دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254دانلود نشریه
704دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257دانلود نشریه
705راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"دانلود نشریه
706فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249دانلود نشریه
707آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الفدانلود نشریه
708دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247دانلود نشریه
709فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248دانلود نشریه
710واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414دانلود نشریه
711آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234دانلود نشریه
712راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151دانلود نشریه
713راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240دانلود نشریه
714ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246دانلود نشریه
715راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدانلود نشریه
716ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235دانلود نشریه
717تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220دانلود نشریه
718دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223دانلود نشریه
719دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224دانلود نشریه
720دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243دانلود نشریه
721راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241دانلود نشریه
722راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242دانلود نشریه
723دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239دانلود نشریه
724برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222دانلود نشریه
725بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229دانلود نشریه
726فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238دانلود نشریه
727مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183دانلود نشریه
728فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236دانلود نشریه
729راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237دانلود نشریه
730برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219دانلود نشریه
731تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221دانلود نشریه
732فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225دانلود نشریه
733آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228دانلود نشریه
734آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233دانلود نشریه
735دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227دانلود نشریه
736فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226دانلود نشریه
737طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217دانلود نشریه
738نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218دانلود نشریه
739فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212دانلود نشریه
740فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213دانلود نشریه
741مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )دانلود نشریه
742مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215دانلود نشریه
743راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216دانلود نشریه
744مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110دانلود نشریه
745آنالیز فهرست بها -80دانلود نشریه
746آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کاملدانلود نشریه
747راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214دانلود نشریه
748مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138دانلود نشریه
749فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211دانلود نشریه
750پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210دانلود نشریه
751مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208دانلود نشریه
752آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139دانلود نشریه
753طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206دانلود نشریه
754فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)دانلود نشریه
755فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)دانلود نشریه
756فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)دانلود نشریه
757فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)دانلود نشریه
758پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادیدانلود نشریه
759راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه هادانلود نشریه
760مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)دانلود نشریه
761ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحرافدانلود نشریه
762مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهریدانلود نشریه
763راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن هادانلود نشریه
764راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدانلود نشریه
765بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
766ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدانلود نشریه
767راهنمای تزریق در سازه های آبیدانلود نشریه
768دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
769دستورالعمل آزمایش های تراواییدانلود نشریه
770دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدانلود نشریه
771فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدانلود نشریه
772فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
773فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
774فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)دانلود نشریه
775فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتهادانلود نشریه
776دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدانلود نشریه
777مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختماندانلود نشریه
778آیین نامه طرح هندسی راه روستاییدانلود نشریه
779آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌هادانلود نشریه
780عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود نشریه
781دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدانلود نشریه
782راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدانلود نشریه
783ضوابط طراحی ساختمان های اداریدانلود نشریه
784طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستاندانلود نشریه
785طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستاندانلود نشریه
786طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرماندانلود نشریه
787طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاهدانلود نشریه
788طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگاندانلود نشریه
789طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همداندانلود نشریه
790راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدانلود نشریه
791آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدانلود نشریه
792راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدانلود نشریه
793علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینیدانلود نشریه
794پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیماندانلود نشریه
795جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدانلود نشریه
796ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزیدانلود نشریه
797مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آندانلود نشریه
798مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیهدانلود نشریه
799مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
800مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
801دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
802معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمیندانلود نشریه
803دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدانلود نشریه
804دستورالعمل برف سنجیدانلود نشریه
805معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روبازدانلود نشریه
806تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنیدانلود نشریه
807تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
808تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعاتدانلود نشریه
809تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)دانلود نشریه
810دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکبدانلود نشریه
811مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
812دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
813دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
814دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
815ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدانلود نشریه
816تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعاتدانلود نشریه
817راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسادانلود نشریه
818دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ایدانلود نشریه
819دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدانلود نشریه
820دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدانلود نشریه
821آیین نامه طرح هندسی راههادانلود نشریه
822راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
823تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
824برنامه ریزی و طراحی هتلدانلود نشریه
825سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89دانلود نشریه
826ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردانلود نشریه
827تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنیدانلود نشریه
828راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
829آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجواناندانلود نشریه
830ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
831فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازیدانلود نشریه
832فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادانلود نشریه
833راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدانلود نشریه
834مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتیدانلود نشریه
835شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
836ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142دانلود نشریه
837راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدانلود نشریه
838نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندانلود نشریه
839فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
840موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشیدانلود نشریه
841موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشیدانلود نشریه
842موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشوردانلود نشریه
843موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاددانلود نشریه
844فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
845فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.دانلود نشریه
846فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
847فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
848فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
849مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنیدانلود نشریه
850راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلیدانلود نشریه
851مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
852ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهریدانلود نشریه
853ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109دانلود نشریه
854ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106دانلود نشریه
855ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105دانلود نشریه
856گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
857مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
858آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)دانلود نشریه
859دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزیدانلود نشریه
860استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدانلود نشریه
861مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهریدانلود نشریه
862مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
863ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهریدانلود نشریه
864ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینیدانلود نشریه
865مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
866ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)دانلود نشریه
867فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدانلود نشریه
868فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازیدانلود نشریه
869وسایل کنترل ترافیکدانلود نشریه
870مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
871ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسهادانلود نشریه
872ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108دانلود نشریه
873مشخصات فنی نقشه برداریدانلود نشریه
874کتابنامه تونل و تونل سازیدانلود نشریه
875کتابنامه بندردانلود نشریه
876ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)دانلود نشریه
877معیارهای طرح هندسی تقاطع هادانلود نشریه
878ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103دانلود نشریه
879محافظت ساختمان در برابر حریقدانلود نشریه
880مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متردانلود نشریه
881جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدیدانلود نشریه
882ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)دانلود نشریه
883معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعیدانلود نشریه
884معیارهای طرح هندسی راههای روستاییدانلود نشریه
885چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌هادانلود نشریه
886ایمنی در جوشکاریدانلود نشریه
887گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)دانلود نشریه
888جزئیات معماری ساختمانهای آجریدانلود نشریه
889دیوارهای سنگیدانلود نشریه
890مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متردانلود نشریه
891ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)دانلود نشریه
892راهنمای طرح ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
893الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)دانلود نشریه
894سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرادانلود نشریه
895راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیزدانلود نشریه
896شرح خدمات نقشه برداریدانلود نشریه
897زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانیدانلود نشریه
898مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)دانلود نشریه
899تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)دانلود نشریه
900محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگیدانلود نشریه
901راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتیدانلود نشریه
902مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)دانلود نشریه
903زلزله های سال 1968 کشور ایراندانلود نشریه
904ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آبدانلود نشریه
905تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرهادانلود نشریه
906نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)دانلود نشریه
907برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازیدانلود نشریه
908مشخصات فنی عمومی درزهای انبساطدانلود نشریه
909راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداریدانلود نشریه
910زلزله های سال 1969 کشور ایراندانلود نشریه
911طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزیدانلود نشریه
912نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آباندانلود نشریه
913شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آبدانلود نشریه
914شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آبدانلود نشریه
915دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلیدانلود نشریه
916راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سیدانلود نشریه
917شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمهدانلود نشریه
918مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقفدانلود نشریه
919راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرددانلود نشریه
920گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
921استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سیدانلود نشریه
922مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دودانلود نشریه
923بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداریدانلود نشریه
924گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
925شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقدانلود نشریه
926زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)دانلود نشریه
927زلزله های سال 1970 کشور ایراندانلود نشریه
928استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنیدانلود نشریه
929استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتیدانلود نشریه
930تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)دانلود نشریه
931مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختماندانلود نشریه
932مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختماندانلود نشریه
933شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوعدانلود نشریه
934مشخصات فنی عمومی در و پنجرهدانلود نشریه
935استانداردهای نقشه کشیدانلود نشریه
936مشخصات فنی عمومی اندودکاریدانلود نشریه
937مشخصات فنی عمومی کارهای بناییدانلود نشریه
938مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختماندانلود نشریه
939مشخصات فنی عمومی کارهای بتنیدانلود نشریه
940مشخصات فنی عمومی راههای اصلیدانلود نشریه
941تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)دانلود نشریه
942شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
943بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشوردانلود نشریه
944مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرهادانلود نشریه
945تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)دانلود نشریه
946مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
947بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
948زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوادانلود نشریه
949جوش پذیری فولادهای ساختمانیدانلود نشریه
950روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سیدانلود نشریه
951برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تختدانلود نشریه
952شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانیدانلود نشریه
953تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)دانلود نشریه
954جوشکاری در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
955تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاریدانلود نشریه
956جوشکاری در درجات حرارت پاییندانلود نشریه
957تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)دانلود نشریه
958زلزله 17 آبان ماه 1350 بندر عباسدانلود نشریه
959روسازی شنی و حفاظت رویه آندانلود نشریه
960برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچکدانلود نشریه
961بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارسدانلود نشریه
962مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتداییدانلود نشریه
963دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعیدانلود نشریه
964ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه هادانلود نشریه
965طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاههادانلود نشریه
966آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشیدانلود نشریه
967بررسیهای فنیدانلود نشریه
968زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)دانلود نشریه
969زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)دانلود نشریه