گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


نشریه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
ضابطه جدید
راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول)دانلود نشریه
2
ضابطه جدید
دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگدانلود نشریه
3
ضابطه جدید
دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، روش، تفسیر)دانلود نشریه
4
ضابطه جدید
راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)دانلود نشریه
5
ضابطه جدید
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای نیمه اسکلت موجوددانلود نشریه
6دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه هادانلود نشریه
7راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه های معدنی در آزمایشگاه کانه آراییدانلود نشریه
8راهنمای آزمایش های خشک کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهیدانلود نشریه
9راهنمای انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشیدانلود نشریه
10دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان هادانلود نشریه
11دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجوددانلود نشریه
12دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدانلود نشریه
13دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجوددانلود نشریه
14 دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجوددانلود نشریه
15ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژهدانلود نشریه
16دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه هادانلود نشریه
17راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستردانلود نشریه
18راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکیدانلود نشریه
19ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
20رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)دانلود نشریه
21راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه هادانلود نشریه
22مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)دانلود نشریه
23واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحراندانلود نشریه
24راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینیدانلود نشریه
25راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازیدانلود نشریه
26دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)دانلود نشریه
27قالب نمونه دستورالعملدانلود نشریه
28شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومهدانلود نشریه
29راهنمای انتخاب روش تدارک پروژهدانلود نشریه
30راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شربدانلود نشریه
31روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)دانلود نشریه
32راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
33راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحیدانلود نشریه
34دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان هادانلود نشریه
35دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517دانلود نشریه
36اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»دانلود نشریه
37دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانهدانلود نشریه
38مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول دانلود نشریه
39دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)دانلود نشریه
40راهنمای مدیریت سیلاب دشتدانلود نشریه
41راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادندانلود نشریه
42دستورالعمل نمونه برداری در کانه آراییدانلود نشریه
43دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلفدانلود نشریه
44دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازیدانلود نشریه
45ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) دانلود نشریه
46مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)دانلود نشریه
47ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستردانلود نشریه
48ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
49طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
50طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
51طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
52راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتیدانلود نشریه
53راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهریدانلود نشریه
54دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)دانلود نشریه
55دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
56راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانیدانلود نشریه
57راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه هادانلود نشریه
58راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
59راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
60راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنیدانلود نشریه
61راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آراییدانلود نشریه
62ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آبدانلود نشریه
63فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلعدانلود نشریه
64فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکیدانلود نشریه
65ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامددانلود نشریه
66راهنمای پادسیل سازیدانلود نشریه
67راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)دانلود نشریه
68راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)دانلود نشریه
69راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهندانلود نشریه
70مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)دانلود نشریه
71دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقابدانلود نشریه
72راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل هادانلود نشریه
73برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزلهدانلود نشریه
74نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)دانلود نشریه
75نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متردانلود نشریه
76نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهندانلود نشریه
77نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهندانلود نشریه
78نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهندانلود نشریه
79راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدددانلود نشریه
80راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسمانددانلود نشریه
81دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینیدانلود نشریه
82راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادندانلود نشریه
83راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنیدانلود نشریه
84دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینیدانلود نشریه
85فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)دانلود نشریه
86نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساختهدانلود نشریه
87نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
88نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دالدانلود نشریه
89نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازهدانلود نشریه
90نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
91نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیواردانلود نشریه
92راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنیدانلود نشریه
93راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادندانلود نشریه
94دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهندانلود نشریه
95مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
96دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلابدانلود نشریه
97راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیباندانلود نشریه
98دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
99فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه هادانلود نشریه
100راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسبدانلود نشریه
101راهنمای آبکشی در معادندانلود نشریه
102فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیماییدانلود نشریه
103ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرددانلود نشریه
104راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
105شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی دانلود نشریه
106دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنیدانلود نشریه
107دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آبدانلود نشریه
108دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلابدانلود نشریه
109راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)دانلود نشریه
110راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنیدانلود نشریه
111آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
112آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
113شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
114فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیماندانلود نشریه
115شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راههادانلود نشریه
116ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیکدانلود نشریه
117راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
118دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلابدانلود نشریه
119دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینیدانلود نشریه
120راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
121مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشناییدانلود نشریه
122دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
123راهنمای جامع تدوین گزارشدانلود نشریه
124راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
125مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختماندانلود نشریه
126مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)دانلود نشریه
127ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برقدانلود نشریه
128دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMFدانلود نشریه
129مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
130دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)دانلود نشریه
131راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداریدانلود نشریه
132راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابستهدانلود نشریه
133راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریزدانلود نشریه
134قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازیدانلود نشریه
135راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریزدانلود نشریه
136راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانهدانلود نشریه
137ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
138مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دومدانلود نشریه
139راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحلدانلود نشریه
140دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحیدانلود نشریه
141مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلیدانلود نشریه
142واژه نامه سازه های ساحلیدانلود نشریه
143دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلیدانلود نشریه
144دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحیدانلود نشریه
145دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالحدانلود نشریه
146دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساختهدانلود نشریه
147دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی هادانلود نشریه
148دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه هادانلود نشریه
149دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندردانلود نشریه
150دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)دانلود نشریه
151دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندردانلود نشریه
152دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژهدانلود نشریه
153واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینیدانلود نشریه
154دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)دانلود نشریه
155مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه هادانلود نشریه
156دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
157ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستاییدانلود نشریه
158آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)دانلود نشریه
159مشخصات فنی عمومی سدهادانلود نشریه
160دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
161ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینیدانلود نشریه
162راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
163فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیمواندانلود نشریه
164فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیدانلود نشریه
165راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجیدانلود نشریه
166فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنیدانلود نشریه
167راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحیدانلود نشریه
168مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آبدانلود نشریه
169دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینیدانلود نشریه
170راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آبدانلود نشریه
171راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوریدانلود نشریه
172راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوریدانلود نشریه
173شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آراییدانلود نشریه
174واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
175دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینیدانلود نشریه
176ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکندانلود نشریه
177فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و رویدانلود نشریه
178فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)دانلود نشریه
179راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه هادانلود نشریه
180آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)دانلود نشریه
181راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکاردانلود نشریه
182راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدهادانلود نشریه
183فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)دانلود نشریه
184فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدهادانلود نشریه
185مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
186راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلابدانلود نشریه
187راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانهدانلود نشریه
188دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراجدانلود نشریه
189آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201دانلود نشریه
190آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201 دانلود نشریه
191آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201 دانلود نشریه
192راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
193راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسیدانلود نشریه
194راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایراندانلود نشریه
195راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
196راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
197راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسیدانلود نشریه
198راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
199راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسیدانلود نشریه
200راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانیدانلود نشریه
201راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
202راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
203راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسیدانلود نشریه
204راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
205راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسیدانلود نشریه
206راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
207راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسیدانلود نشریه
208راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
209راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
210راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسیدانلود نشریه
211راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
212راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
213راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی دانلود نشریه
214راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
215راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
216راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
217راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسیدانلود نشریه
218راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
219راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
220راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
221راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
222راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
223راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage دانلود نشریه
224راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
225راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ایدانلود نشریه
226راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آندانلود نشریه
227راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدهادانلود نشریه
228راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه هادانلود نشریه
229راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ایدانلود نشریه
230دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشوردانلود نشریه
231راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آراییدانلود نشریه
232ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
233راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنیدانلود نشریه
234راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)دانلود نشریه
235آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽدانلود نشریه
236ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگدانلود نشریه
237مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختماندانلود نشریه
238دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)دانلود نشریه
239راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سددانلود نشریه
240فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»دانلود نشریه
241فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌هادانلود نشریه
242ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشاردانلود نشریه
243راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیلدانلود نشریه
244راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانهدانلود نشریه
245فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
246فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
247فهرست خدمات کارهای مهار سیلابدانلود نشریه
248مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قویدانلود نشریه
249راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریاییدانلود نشریه
250دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنیدانلود نشریه
251دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روبازدانلود نشریه
252علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسیدانلود نشریه
253دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)دانلود نشریه
254فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)دانلود نشریه
255دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
256راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنیدانلود نشریه
257دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
258راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آندانلود نشریه
259راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبیدانلود نشریه
260راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحیدانلود نشریه
261راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاهادانلود نشریه
262ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ایدانلود نشریه
263مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
264راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزیدانلود نشریه
265راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابستهدانلود نشریه
266مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعیدانلود نشریه
267راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
268راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی دانلود نشریه
269مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
270نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشوردانلود نشریه
271آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
272استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجاتدانلود نشریه
273دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن هادانلود نشریه
274آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234دانلود نشریه
275راهنمای بهسازی لرزه ای پل هادانلود نشریه
276مقررات روشنایی در معادن دانلود نشریه
277راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادندانلود نشریه
278فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی دانلود نشریه
279دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز دانلود نشریه
280راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی دانلود نشریه
281راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ دانلود نشریه
282دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدهادانلود نشریه
283دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی دانلود نشریه
284راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجراییدانلود نشریه
285مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکیدانلود نشریه
286دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546دانلود نشریه
287ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
288مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)دانلود نشریه
289راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315دانلود نشریه
290شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل دانلود نشریه
291دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن دانلود نشریه
292ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب هادانلود نشریه
293فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهندانلود نشریه
294دستورالعمل امداد و نجات در معادن دانلود نشریه
295دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی دانلود نشریه
296راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها دانلود نشریه
297راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
298راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری دانلود نشریه
299راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
300راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
301راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود نشریه
302راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها دانلود نشریه
303راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ دانلود نشریه
304راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدندانلود نشریه
305دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری) دانلود نشریه
306شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندانلود نشریه
307شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ دانلود نشریه
308شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ دانلود نشریه
309راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند دانلود نشریه
310راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود نشریه
311راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلابدانلود نشریه
312راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود نشریه
313دستورالعمل ترابری در معادن دانلود نشریه
314علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)دانلود نشریه
315راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آندانلود نشریه
316دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاهدانلود نشریه
317دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست هادانلود نشریه
318راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای دانلود نشریه
319دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری دانلود نشریه
320دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری دانلود نشریه
321فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
322دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار دانلود نشریه
323فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدانلود نشریه
324مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1دانلود نشریه
325مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
326مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
327مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
328مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
329مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
330مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قویدانلود نشریه
331مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
332معرفی ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
333مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانیدانلود نشریه
334مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
335مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
336راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌هادانلود نشریه
337مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی دانلود نشریه
338مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی دانلود نشریه
339مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قویدانلود نشریه
340مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
341مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اولدانلود نشریه
342مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دومدانلود نشریه
343مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
344مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
345مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
346مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
347مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
348مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
349مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
350مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
351مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
352طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
353طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
354طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
355آیین نامه سازه های فضاکار دانلود نشریه
356راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشکدانلود نشریه
357معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
358راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آندانلود نشریه
359شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
360مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی دانلود نشریه
361مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضیدانلود نشریه
362مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
363مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
364مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
365مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
366مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
367مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
368فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحیدانلود نشریه
369مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)دانلود نشریه
370مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)دانلود نشریه
371مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشیدانلود نشریه
372مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
373مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
374مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
375مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
376مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
377مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
378مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
379مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
380مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
381مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
382طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
383طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
384طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
385مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری دانلود نشریه
386مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
387مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
388ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
389دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریهدانلود نشریه
390راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور دانلود نشریه
391راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
392راهنمای طراحی تلمبه خانه های آبدانلود نشریه
393راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستاییدانلود نشریه
394مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
395مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
396تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجوددانلود نشریه
397مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحیدانلود نشریه
398مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)دانلود نشریه
399مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اولدانلود نشریه
400مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دومدانلود نشریه
401مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)دانلود نشریه
402دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسیدانلود نشریه
403دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467دانلود نشریه
404دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)دانلود نشریه
405مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیاتدانلود نشریه
406راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
407مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
408مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
409مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
410مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
411مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
412مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
413مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
414مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
415مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
416مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
417مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
418مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
419مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
420مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
421مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
422مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسیدانلود نشریه
423مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
424مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
425مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
426مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
427مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری دانلود نشریه
428نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکددانلود نشریه
429نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
430نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسیدانلود نشریه
431مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
432مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
433مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
434مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
435مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)دانلود نشریه
436مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
437مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
438مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
439مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
440مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
441مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
442مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
443راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجیدانلود نشریه
444راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نمادانلود نشریه
445فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)دانلود نشریه
446مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دومدانلود نشریه
447موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) دانلود نشریه
448مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
449مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
450آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزلهدانلود نشریه
451آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمهدانلود نشریه
452راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادیدانلود نشریه
453راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنیدانلود نشریه
454راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بناییدانلود نشریه
455تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
456دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجوددانلود نشریه
457دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدندانلود نشریه
458دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاریدانلود نشریه
459مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادندانلود نشریه
460مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطیدانلود نشریه
461مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی دانلود نشریه
462مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قویدانلود نشریه
463مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
464مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
465مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
466مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قویدانلود نشریه
467مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قویدانلود نشریه
468مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
469مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
470مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
471مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
472ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانیدانلود نشریه
473مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450دانلود نشریه
474دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416دانلود نشریه
475مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417دانلود نشریه
476مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
477مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
478مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
479دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379دانلود نشریه
480ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422دانلود نشریه
481ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418دانلود نشریه
482ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420دانلود نشریه
483ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421دانلود نشریه
484مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
485مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
486مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
487مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
488مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
489مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
490مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
491مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
492مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431دانلود نشریه
493مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
494مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
495مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
496مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432دانلود نشریه
497شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396دانلود نشریه
498مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407دانلود نشریه
499مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
500مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)دانلود نشریه
501مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
502مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
503مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
504مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
505مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
506مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
507مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
508مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
509مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
510مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
511مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
512مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
513مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429دانلود نشریه
514راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانیدانلود نشریه
515مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
516مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
517شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425دانلود نشریه
518طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
519طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
520طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
521راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397دانلود نشریه
522راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405دانلود نشریه
523راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381دانلود نشریه
524راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382دانلود نشریه
525نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متردانلود نشریه
526نقشه‌های همسان پل‌های راهدانلود نشریه
527دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395دانلود نشریه
528راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347دانلود نشریه
529راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383دانلود نشریه
530اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666دانلود نشریه
531مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401دانلود نشریه
532مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
533مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402دانلود نشریه
534مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
535مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403دانلود نشریه
536مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
537مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
538مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403دانلود نشریه
539مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404دانلود نشریه
540فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251دانلود نشریه
541معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352دانلود نشریه
542آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")دانلود نشریه
543ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392دانلود نشریه
544دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394دانلود نشریه
545دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385دانلود نشریه
546راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391دانلود نشریه
547فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365دانلود نشریه
548شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367دانلود نشریه
549راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390دانلود نشریه
550راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازیدانلود نشریه
551مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351دانلود نشریه
552دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376دانلود نشریه
553دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119دانلود نشریه
554دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119دانلود نشریه
555دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119دانلود نشریه
556دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119دانلود نشریه
557دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119دانلود نشریه
558دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119دانلود نشریه
559راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370دانلود نشریه
560مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374دانلود نشریه
561مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375دانلود نشریه
562ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369دانلود نشریه
563ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348دانلود نشریه
564راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349دانلود نشریه
565ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357دانلود نشریه
566ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358دانلود نشریه
567راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359دانلود نشریه
568راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368دانلود نشریه
569راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353دانلود نشریه
570دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355دانلود نشریه
571ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشتدانلود نشریه
572دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360دانلود نشریه
573مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ایدانلود نشریه
574مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350دانلود نشریه
575راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345دانلود نشریه
576آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344دانلود نشریه
577دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327دانلود نشریه
578مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341دانلود نشریه
579ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324دانلود نشریه
580ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325دانلود نشریه
581راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342دانلود نشریه
582راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343دانلود نشریه
583آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300دانلود نشریه
584آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300دانلود نشریه
585آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300دانلود نشریه
586مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339دانلود نشریه
587آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300دانلود نشریه
588آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300دانلود نشریه
589آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300دانلود نشریه
590آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300دانلود نشریه
591آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300دانلود نشریه
592آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300دانلود نشریه
593آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300دانلود نشریه
594مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346دانلود نشریه
595مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346دانلود نشریه
596مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346دانلود نشریه
597مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346دانلود نشریه
598مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346دانلود نشریه
599فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299دانلود نشریه
600ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235دانلود نشریه
601مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128دانلود نشریه
602دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323دانلود نشریه
603دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338دانلود نشریه
604راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335دانلود نشریه
605راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336دانلود نشریه
606ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337دانلود نشریه
607آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300دانلود نشریه
608نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدانلود نشریه
609شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)دانلود نشریه
610روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334دانلود نشریه
611دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330دانلود نشریه
612ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321دانلود نشریه
613فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320دانلود نشریه
614تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328دانلود نشریه
615فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313دانلود نشریه
616ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317دانلود نشریه
617دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318دانلود نشریه
618ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319دانلود نشریه
619دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322دانلود نشریه
620فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329دانلود نشریه
621تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340دانلود نشریه
622راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331دانلود نشریه
623مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128دانلود نشریه
624دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره دانلود نشریه
625آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267دانلود نشریه
626آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267دانلود نشریه
627آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267دانلود نشریه
628آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267دانلود نشریه
629آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267دانلود نشریه
630آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267دانلود نشریه
631مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301دانلود نشریه
632آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306دانلود نشریه
633راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307دانلود نشریه
634راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308دانلود نشریه
635راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309دانلود نشریه
636راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311دانلود نشریه
637راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316دانلود نشریه
638راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82دانلود نشریه
639طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
640طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
641طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
642دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302دانلود نشریه
643طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
644طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
645طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
646طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
647طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
648طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
649آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267دانلود نشریه
650شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشوردانلود نشریه
651مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110دانلود نشریه
652ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312دانلود نشریه
653راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332دانلود نشریه
654مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128دانلود نشریه
655راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296دانلود نشریه
656فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- نرم افزاردانلود نشریه
657فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متندانلود نشریه
658راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254دانلود نشریه
659راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254دانلود نشریه
660راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254دانلود نشریه
661راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254دانلود نشریه
662راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254دانلود نشریه
663مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279دانلود نشریه
664ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286دانلود نشریه
665طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
666طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
667طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره دانلود نشریه
668طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
669مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298دانلود نشریه
670دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290دانلود نشریه
671جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)دانلود نشریه
672راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289دانلود نشریه
673طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
674طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
675طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
676طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
677ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235دانلود نشریه
678آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288دانلود نشریه
679راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272دانلود نشریه
680ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281دانلود نشریه
681راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285دانلود نشریه
682مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55دانلود نشریه
683مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280دانلود نشریه
684ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282دانلود نشریه
685راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284دانلود نشریه
686ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275دانلود نشریه
687راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277دانلود نشریه
688راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278دانلود نشریه
689راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273دانلود نشریه
690دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274دانلود نشریه
691معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270دانلود نشریه
692مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101دانلود نشریه
693دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268دانلود نشریه
694ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232دانلود نشریه
695مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128دانلود نشریه
696راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269دانلود نشریه
697آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250دانلود نشریه
698شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271دانلود نشریه
699مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18دانلود نشریه
700طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84دانلود نشریه
701بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100دانلود نشریه
702معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245دانلود نشریه
703آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264دانلود نشریه
704دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265دانلود نشریه
7051- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266دانلود نشریه
706ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235دانلود نشریه
707فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262دانلود نشریه
708فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263دانلود نشریه
709استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256دانلود نشریه
710راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260دانلود نشریه
711آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253دانلود نشریه
712دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255دانلود نشریه
713ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261دانلود نشریه
714مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138دانلود نشریه
715دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207دانلود نشریه
716توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140دانلود نشریه
717دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258دانلود نشریه
718دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259دانلود نشریه
719رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252دانلود نشریه
720دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254دانلود نشریه
721دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257دانلود نشریه
722راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"دانلود نشریه
723فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249دانلود نشریه
724آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الفدانلود نشریه
725دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247دانلود نشریه
726فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248دانلود نشریه
727واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414دانلود نشریه
728آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234دانلود نشریه
729راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151دانلود نشریه
730راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240دانلود نشریه
731ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246دانلود نشریه
732راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدانلود نشریه
733ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235دانلود نشریه
734تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220دانلود نشریه
735دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223دانلود نشریه
736دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224دانلود نشریه
737دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243دانلود نشریه
738راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241دانلود نشریه
739راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242دانلود نشریه
740دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239دانلود نشریه
741برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222دانلود نشریه
742بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229دانلود نشریه
743فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238دانلود نشریه
744مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183دانلود نشریه
745فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236دانلود نشریه
746راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237دانلود نشریه
747برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219دانلود نشریه
748تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221دانلود نشریه
749فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225دانلود نشریه
750آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228دانلود نشریه
751آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233دانلود نشریه
752دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227دانلود نشریه
753فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226دانلود نشریه
754طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217دانلود نشریه
755نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218دانلود نشریه
756فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212دانلود نشریه
757فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213دانلود نشریه
758مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )دانلود نشریه
759مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215دانلود نشریه
760راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216دانلود نشریه
761مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110دانلود نشریه
762آنالیز فهرست بها -80دانلود نشریه
763آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کاملدانلود نشریه
764راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214دانلود نشریه
765مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138دانلود نشریه
766فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211دانلود نشریه
767پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210دانلود نشریه
768مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208دانلود نشریه
769آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139دانلود نشریه
770طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206دانلود نشریه
771فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)دانلود نشریه
772فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)دانلود نشریه
773فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)دانلود نشریه
774فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)دانلود نشریه
775پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادیدانلود نشریه
776راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه هادانلود نشریه
777مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)دانلود نشریه
778ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحرافدانلود نشریه
779مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهریدانلود نشریه
780راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن هادانلود نشریه
781راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدانلود نشریه
782بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
783ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدانلود نشریه
784راهنمای تزریق در سازه های آبیدانلود نشریه
785دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
786دستورالعمل آزمایش های تراواییدانلود نشریه
787دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدانلود نشریه
788فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدانلود نشریه
789فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
790فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
791فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)دانلود نشریه
792فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتهادانلود نشریه
793دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدانلود نشریه
794مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختماندانلود نشریه
795آیین نامه طرح هندسی راه روستاییدانلود نشریه
796آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌هادانلود نشریه
797عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود نشریه
798دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدانلود نشریه
799راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدانلود نشریه
800ضوابط طراحی ساختمان های اداریدانلود نشریه
801طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستاندانلود نشریه
802طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستاندانلود نشریه
803طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرماندانلود نشریه
804طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاهدانلود نشریه
805طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگاندانلود نشریه
806طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همداندانلود نشریه
807راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدانلود نشریه
808آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدانلود نشریه
809راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدانلود نشریه
810علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینیدانلود نشریه
811پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیماندانلود نشریه
812جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدانلود نشریه
813ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزیدانلود نشریه
814مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آندانلود نشریه
815مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیهدانلود نشریه
816مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
817مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
818دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
819معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمیندانلود نشریه
820دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدانلود نشریه
821دستورالعمل برف سنجیدانلود نشریه
822معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روبازدانلود نشریه
823تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنیدانلود نشریه
824تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
825تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعاتدانلود نشریه
826تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)دانلود نشریه
827دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکبدانلود نشریه
828مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
829دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
830دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
831دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
832ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدانلود نشریه
833تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعاتدانلود نشریه
834راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسادانلود نشریه
835دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ایدانلود نشریه
836دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدانلود نشریه
837دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدانلود نشریه
838آیین نامه طرح هندسی راههادانلود نشریه
839راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
840تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
841برنامه ریزی و طراحی هتلدانلود نشریه
842سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89دانلود نشریه
843ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردانلود نشریه
844تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنیدانلود نشریه
845راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
846آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجواناندانلود نشریه
847ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
848فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازیدانلود نشریه
849فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادانلود نشریه
850راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدانلود نشریه
851مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتیدانلود نشریه
852ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142دانلود نشریه
853شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
854راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدانلود نشریه
855نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندانلود نشریه
856فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
857موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشیدانلود نشریه
858موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشیدانلود نشریه
859موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشوردانلود نشریه
860موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاددانلود نشریه
861فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
862فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.دانلود نشریه
863فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
864فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
865فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
866مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنیدانلود نشریه
867راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلیدانلود نشریه
868مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
869ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهریدانلود نشریه
870ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109دانلود نشریه
871ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106دانلود نشریه
872ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105دانلود نشریه
873گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
874مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
875آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)دانلود نشریه
876دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزیدانلود نشریه
877استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدانلود نشریه
878مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهریدانلود نشریه
879مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
880ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهریدانلود نشریه
881ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینیدانلود نشریه
882مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
883ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)دانلود نشریه
884فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدانلود نشریه
885فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازیدانلود نشریه
886وسایل کنترل ترافیکدانلود نشریه
887مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
888ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسهادانلود نشریه
889ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108دانلود نشریه
890مشخصات فنی نقشه برداریدانلود نشریه
891کتابنامه تونل و تونل سازیدانلود نشریه
892کتابنامه بندردانلود نشریه
893ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)دانلود نشریه
894معیارهای طرح هندسی تقاطع هادانلود نشریه
895ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103دانلود نشریه
896محافظت ساختمان در برابر حریقدانلود نشریه
897مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متردانلود نشریه
898جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدیدانلود نشریه
899ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)دانلود نشریه
900معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعیدانلود نشریه
901معیارهای طرح هندسی راههای روستاییدانلود نشریه
902چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌هادانلود نشریه
903ایمنی در جوشکاریدانلود نشریه
904گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)دانلود نشریه
905جزئیات معماری ساختمانهای آجریدانلود نشریه
906دیوارهای سنگیدانلود نشریه
907مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متردانلود نشریه
908ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)دانلود نشریه
909راهنمای طرح ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
910الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)دانلود نشریه
911سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرادانلود نشریه
912راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیزدانلود نشریه
913شرح خدمات نقشه برداریدانلود نشریه
914زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانیدانلود نشریه
915مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)دانلود نشریه
916تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)دانلود نشریه
917محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگیدانلود نشریه
918راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتیدانلود نشریه
919مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)دانلود نشریه
920زلزله های سال 1968 کشور ایراندانلود نشریه
921ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آبدانلود نشریه
922تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرهادانلود نشریه
923نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)دانلود نشریه
924برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازیدانلود نشریه
925مشخصات فنی عمومی درزهای انبساطدانلود نشریه
926راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداریدانلود نشریه
927زلزله های سال 1969 کشور ایراندانلود نشریه
928طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزیدانلود نشریه
929نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آباندانلود نشریه
930شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آبدانلود نشریه
931شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آبدانلود نشریه
932دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلیدانلود نشریه
933راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سیدانلود نشریه
934شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمهدانلود نشریه
935مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقفدانلود نشریه
936راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرددانلود نشریه
937گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
938استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سیدانلود نشریه
939مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دودانلود نشریه
940بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداریدانلود نشریه
941گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
942شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقدانلود نشریه
943زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)دانلود نشریه
944زلزله های سال 1970 کشور ایراندانلود نشریه
945استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنیدانلود نشریه
946استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتیدانلود نشریه
947تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)دانلود نشریه
948مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختماندانلود نشریه
949مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختماندانلود نشریه
950شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوعدانلود نشریه
951مشخصات فنی عمومی در و پنجرهدانلود نشریه
952استانداردهای نقشه کشیدانلود نشریه
953مشخصات فنی عمومی اندودکاریدانلود نشریه
954مشخصات فنی عمومی کارهای بناییدانلود نشریه
955مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختماندانلود نشریه
956مشخصات فنی عمومی کارهای بتنیدانلود نشریه
957مشخصات فنی عمومی راههای اصلیدانلود نشریه
958تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)دانلود نشریه
959شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
960بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشوردانلود نشریه
961مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرهادانلود نشریه
962تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)دانلود نشریه
963مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
964بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
965زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوادانلود نشریه
966جوش پذیری فولادهای ساختمانیدانلود نشریه
967روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سیدانلود نشریه
968برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تختدانلود نشریه
969شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانیدانلود نشریه
970تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)دانلود نشریه
971جوشکاری در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
972تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاریدانلود نشریه
973جوشکاری در درجات حرارت پاییندانلود نشریه
974تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)دانلود نشریه
975زلزله 17 آبان ماه 1350 بندر عباسدانلود نشریه
976روسازی شنی و حفاظت رویه آندانلود نشریه
977برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچکدانلود نشریه
978بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارسدانلود نشریه
979مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتداییدانلود نشریه
980دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعیدانلود نشریه
981ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه هادانلود نشریه
982طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاههادانلود نشریه
983آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشیدانلود نشریه
984بررسیهای فنیدانلود نشریه
985زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)دانلود نشریه
986زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)دانلود نشریه