ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
عنوان انگلیسی نشریه: Technical Criteria for Selection of Autogenouse and Semi- Autogenouse Mills- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/98281
580
1391/11/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد