گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
2
دستمزد کارگران ساختمانی 98
3
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398
4
اصلاح ماده 3 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری
5
قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
6
تجمیع و تلخیص بخشنامه، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
7
ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)
8
اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
9
بیمه دانشجویان دانشگاه ها
10
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد
11
بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی
12
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان
13
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص
14
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
15
استاندارد فرآیندها
16
استاندارد نیروی انسانی
17
استاندارد فضای فیزیکی
18
محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
19
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397
20
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
21
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
22
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧
23
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
24
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
25
بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397
26
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
27
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
28
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
29
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
30
ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
31
آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17
32
شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی
33
بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان
34
بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری
35
بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
36
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
37
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
38
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی
39
ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
40
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
41
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
42
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
43
دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال
44
نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی
45
نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
46
بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری
47
نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی
48
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
49
فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)
50
افزایش تعرفه پروتز سمعک
51
تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
52
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396
53
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96
54
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
55
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی
56
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
57
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
58
بیمه بیکاری
59
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963
60
دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
61
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)
62
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
63
دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
64
بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
65
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
66
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
67
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
68
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
69
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
70
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
71
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
72
خرید دین کارفرمایان مدیون
73
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
74
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395
75
اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت
76
تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
77
اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
78
نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور
79
بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال
80
نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب
81
اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف
82
الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی
83
اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
84
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
85
استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
86
تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها
87
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
88
اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور
89
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
90
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
91
سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)
92
چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون
93
لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای
94
بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
95
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394
96
بیمه نخبگان و استعداد های برتر
97
قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
98
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
99
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور
100
ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان
101
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
102
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
103
اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها
104
محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی
105
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394
106
بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
107
پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران
108
ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی
109
نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی
110
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
111
اشتغال به کار مجدد بازنشستگان
112
برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
113
تقسیط بدهی مستمری بگیران
114
نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
115
معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی
116
انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران
117
دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
118
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی
119
مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال
120
بیمه ایرانیان خارج از کشور
121
ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی
122
نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق
123
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
124
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان
125
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
126
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
127
نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر
128
نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان
129
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
130
نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار
131
پروتز و اروتز
132
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان
133
معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
134
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
135
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
136
قانون حمایت خانواده
137
شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
138
سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
139
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان
140
امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
141
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
142
حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست
143
بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور
144
واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان
145
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست
146
رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران
147
آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی
148
چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن
149
بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)
150
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
151
تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی
152
نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه
153
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
154
تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
155
دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم
156
مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
157
بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه
158
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی
159
دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
160
دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی
161
آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
162
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
163
آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
164
آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری
165
‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی
166
آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی
167
تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی
168
تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل)
169
بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...
170
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
171
آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌
172
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی
173
آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌
174
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
175
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
176
آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی
177
آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌
178
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
179
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
180
آیین‌نامه اجرائی ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی
181
آیین نامه نمایندگی‌های رسمی
182
آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار
183
آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان
184
آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی
185
آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی
186
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
187
آیین نامه جدید استخدامی سازمان
188
آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
189
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی
190
آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
191
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )
192
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند
193
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧
194
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
195
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی
196
نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
197
پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)
198
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
199
تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه
200
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای
201
بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
202
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
203
اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
204
قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
205
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
206
سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان
207
نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان
208
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
209
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
210
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
211
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
212
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر
213
آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
214
تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت
215
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
216
انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
217
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
218
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
219
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
220
قانون حمایت از مصرف کنندگان
221
تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای
222
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388
223
نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی
224
بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان
225
تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در کلیه شعب از طریق وب
226
بیمه زنان خانه دار
227
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم
228
قانون شوراهای حل اختلاف
229
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن
230
قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧
231
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387
232
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
233
بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان
234
نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان
235
اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون
236
قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
237
قانون مدیریت خدمات کشوری
238
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
239
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386
240
نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی
241
بیمه پدیدآورندگان کتاب
242
نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی
243
نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی
244
قانون دیوان عدالت اداری
245
بیمه مددجویان
246
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان
247
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری
248
نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار
249
نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور
250
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
251
اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
252
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون
253
دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
254
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
255
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه
256
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم
257
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
258
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
259
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
260
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
261
اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور
262
ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری
263
نحوه محاسبه کمک ازدواج
264
اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١
265
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
266
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
267
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
268
نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی
269
برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی
270
درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
271
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
272
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
273
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
274
قانون تنظیم خانواده و جمعیت
275
قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلیگردیده یا به درجه شهادت رسیده اند
276
قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمهشـدگانی کـه به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسـلامی ایـران مجـروح شـده یـا مـیشـوند
277
قانون محاسبات عمومی کشور
278
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
279
قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمین اجتماعی
280
مدارک لازم جهت صدور دفترچه
281
قوانین و آئین نامه اجرائی قانون نقل و و انتقال تعدیل نیروی انسانی
282
قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)
283
قوانین مربوط به شهداء، آزادگان و محکومین سیاسی
284
قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاباسلامی ایران
285
لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تأمین اجتماعی
286
لایحه قانونی شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند
287
قانون اجرای احکام مدنی
288
قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات
289
قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداری هوایی کشوری
290
قانون تجارت
291
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
292
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
293
مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی
294
فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی
295
فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی
296
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)
297
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)
298
بیمه اتباع خارجی
299
فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور
300
بیمه ایرانیان خارج از کشور
301
فرم ادعای سابقه
302
فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
303
فرم شماره یک (درخواست دادنامه)
304
فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
305
فرم درخواست جمع آوری سابقه
306
فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )
307
فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور
308
پیوست شماره 1
309
پیوست شماره ٧ بازماندگان
310
فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)
311
فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان
312
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)
313
فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)
314
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان
315
فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)
316
فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی
317
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)
318
فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر
319
فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
320
فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
321
فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
322
فرم گزارش اعلام حادثه
323
فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه
324
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96
325
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
326
قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
327
اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
328
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
329
قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
330
قانون مدنی
331
قانون جرایم رایانه ای
332
قانون کار
333
قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
334
قانون اساسی
335
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
336
قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
337
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388کل کشور
338
قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
339
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
340
قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتمـاعی کـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی نمایند
341
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
342
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)
343
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
344
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
345
قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
346
قانون بیمه بیکاری
347
انون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
348
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو
349
متن کامل آیین نامه دورکاری
350
کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن
351
مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
352
قانون ساختار نظام جامع
353
جدول مشاغل
354
بیمه ایرانیان خارج از کشور
355
بیمه اتباع خارجی
356
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
357
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395
358
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394
359
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394
360
استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال
361
غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان
362
رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
363
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
364
نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی