گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
ضوابط جدید2
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398
ضوابط جدید3
اصلاح ماده 3 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری
4
قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
5
تجمیع و تلخیص بخشنامه، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
6
ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)
7
اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
8
بیمه دانشجویان دانشگاه ها
9
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد
10
بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی
11
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان
12
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص
13
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
14
استاندارد فرآیندها
15
استاندارد نیروی انسانی
16
استاندارد فضای فیزیکی
17
محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
18
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397
19
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
20
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
21
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧
22
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
23
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
24
بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397
25
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
26
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
27
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
28
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
29
ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
30
آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17
31
شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی
32
بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان
33
بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری
34
بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
35
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
36
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
37
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی
38
ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
39
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
40
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
41
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
42
دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال
43
نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی
44
نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
45
بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری
46
نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی
47
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
48
فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)
49
افزایش تعرفه پروتز سمعک
50
تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
51
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396
52
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96
53
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
54
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی
55
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
56
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
57
بیمه بیکاری
58
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963
59
دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
60
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)
61
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
62
دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
63
بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
64
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
65
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
66
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
67
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
68
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
69
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
70
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
71
خرید دین کارفرمایان مدیون
72
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
73
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395
74
اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت
75
تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
76
اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
77
نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور
78
بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال
79
نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب
80
اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف
81
الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی
82
اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
83
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
84
استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
85
تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها
86
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
87
اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور
88
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
89
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
90
سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)
91
چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون
92
لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای
93
بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
94
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394
95
بیمه نخبگان و استعداد های برتر
96
قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
97
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
98
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور
99
ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان
100
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
101
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
102
اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها
103
محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی
104
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394
105
بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
106
پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران
107
ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی
108
نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی
109
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
110
اشتغال به کار مجدد بازنشستگان
111
برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
112
تقسیط بدهی مستمری بگیران
113
نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
114
معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی
115
انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران
116
دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
117
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی
118
مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال
119
بیمه ایرانیان خارج از کشور
120
ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی
121
نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق
122
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
123
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان
124
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
125
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
126
نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر
127
نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان
128
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
129
نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار
130
پروتز و اروتز
131
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان
132
معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
133
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
134
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
135
قانون حمایت خانواده
136
شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
137
سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
138
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان
139
امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
140
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
141
حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست
142
بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور
143
واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان
144
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست
145
رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران
146
آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی
147
چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن
148
بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)
149
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
150
تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی
151
نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه
152
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
153
تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
154
دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم
155
مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
156
بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه
157
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی
158
دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
159
دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی
160
آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
161
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
162
آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
163
آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری
164
‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی
165
آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی
166
تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی
167
تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل)
168
بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...
169
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
170
آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌
171
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی
172
آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌
173
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
174
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
175
آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی
176
آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌
177
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
178
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مادة (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مادة (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
179
آیین‌نامه اجرائى ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامى سازمان بیمه‌هاى اجتماعى
180
آیین نامه نمایندگی‌های رسمی
181
آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار
182
آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان
183
آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی
184
آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی
185
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
186
آیین نامه جدید استخدامی سازمان
187
آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
188
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی
189
آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
190
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )
191
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند
192
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧
193
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
194
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی
195
نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
196
پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)
197
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
198
تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه
199
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای
200
بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
201
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
202
اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
203
قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
204
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
205
سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان
206
نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان
207
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
208
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
209
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
210
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
211
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر
212
آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
213
تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت
214
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
215
انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
216
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
217
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
218
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
219
قانون حمایت از مصرف کنندگان
220
تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه اي
221
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388
222
نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی
223
بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان
224
تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان / مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان در كليه شعب از طريق وب
225
بیمه زنان خانه دار
226
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم
227
قانون شوراهاي حل اختلاف
228
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن
229
قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧
230
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387
231
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
232
بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان
233
نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان
234
اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون
235
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
236
قانون مدیریت خدمات کشوري
237
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
238
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386
239
نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی
240
بیمه پدیدآورندگان کتاب
241
نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی
242
نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی
243
قانون دیوان عدالت اداري
244
بیمه مددجویان
245
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان
246
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری
247
نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار
248
نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور
249
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
250
اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
251
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون
252
دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
253
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
254
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه
255
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم
256
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
257
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
258
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
259
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
260
اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور
261
ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری
262
نحوه محاسبه کمک ازدواج
263
اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١
264
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
265
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
266
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري
267
نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی
268
برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی
269
درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
270
قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل
271
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
272
قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
273
قانون تنظيم خانواده و جمعيت
274
قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيده اند
275
قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـوند
276
قانون محاسبات عمومی کشور
277
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
278
قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمين اجتماعي
279
مدارک لازم جهت صدور دفترچه
280
قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و و انتقال تعديل نيروي انساني
281
قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)
282
قوانين مربوط به شهداء، آزادگان و محكومين سياسي
283
قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاباسلامي ايران
284
لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعي
285
لايحه قانوني شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده اند
286
قانون اجرای احکام مدنی
287
قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات
288
قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداري هوایی کشوري
289
قانون تجارت
290
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران
291
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
292
مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی
293
فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی
294
فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی
295
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)
296
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)
297
بیمه اتباع خارجی
298
فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور
299
بیمه ایرانیان خارج از کشور
300
فرم ادعای سابقه
301
فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
302
فرم شماره یک (درخواست دادنامه)
303
فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
304
فرم درخواست جمع آوری سابقه
305
فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )
306
فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور
307
پیوست شماره 1
308
پیوست شماره ٧ بازماندگان
309
فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)
310
فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان
311
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)
312
فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)
313
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان
314
فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)
315
فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی
316
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)
317
فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر
318
فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
319
فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
320
فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
321
فرم گزارش اعلام حادثه
322
فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه
323
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96
324
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
325
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
326
اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
327
قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
328
قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
329
قانون مدنی
330
قانون جرایم رایانه اي
331
قانون کار
332
قانون حالت اشتغال مستخدمين شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحمیلي
333
قانون اساسی
334
قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت
335
قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
336
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388كل كشور
337
قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
338
قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
339
قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نمايند
340
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
341
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري)
342
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
343
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
344
قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
345
قانون بیمه بیکاری
346
انون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایران
347
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو
348
متن کامل آیین نامه دورکاری
349
کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن
350
مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
351
قانون ساختار نظام جامع
352
جدول مشاغل
353
بیمه ایرانیان خارج از کشور
354
بیمه اتباع خارجی
355
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
356
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395
357
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394
358
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394
359
استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال
360
غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان
361
رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
362
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
363
نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی