گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
2
بخشنامه 74 مستمری ها - افزایش مستمری و مزایای جنبی سال 98
3
دستمزد کارگران ساختمانی 98
4
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398
5
اصلاح ماده 3 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری
6
قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
7
تجمیع و تلخیص بخشنامه، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
8
ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)
9
اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
10
بیمه دانشجویان دانشگاه ها
11
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد
12
بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی
13
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان
14
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص
15
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
16
استاندارد فرآیندها
17
استاندارد نیروی انسانی
18
استاندارد فضای فیزیکی
19
محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
20
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397
21
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
22
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
23
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧
24
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
25
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
26
بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397
27
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
28
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
29
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
30
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
31
ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
32
آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17
33
شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی
34
بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان
35
بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری
36
بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
37
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
38
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
39
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی
40
ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
41
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
42
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
43
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
44
دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال
45
نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی
46
نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
47
بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری
48
نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی
49
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
50
فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)
51
افزایش تعرفه پروتز سمعک
52
تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
53
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396
54
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96
55
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
56
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی
57
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
58
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
59
بیمه بیکاری
60
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963
61
دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
62
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)
63
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
64
دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
65
بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
66
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
67
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
68
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
69
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
70
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
71
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
72
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
73
خرید دین کارفرمایان مدیون
74
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
75
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395
76
اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت
77
تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
78
اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
79
نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور
80
بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال
81
نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب
82
اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف
83
الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی
84
اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
85
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
86
استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
87
تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها
88
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
89
اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور
90
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
91
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
92
سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)
93
چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون
94
لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای
95
بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
96
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394
97
بیمه نخبگان و استعداد های برتر
98
قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
99
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
100
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور
101
ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان
102
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
103
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
104
اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها
105
محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی
106
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394
107
بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
108
پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران
109
ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی
110
نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی
111
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
112
اشتغال به کار مجدد بازنشستگان
113
برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
114
تقسیط بدهی مستمری بگیران
115
نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
116
معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی
117
انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران
118
دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
119
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی
120
مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال
121
بیمه ایرانیان خارج از کشور
122
ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی
123
نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق
124
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
125
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان
126
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
127
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
128
نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر
129
نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان
130
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
131
نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار
132
پروتز و اروتز
133
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان
134
معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
135
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
136
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
137
قانون حمایت خانواده
138
شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
139
سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
140
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان
141
امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
142
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
143
حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست
144
بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور
145
واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان
146
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست
147
رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران
148
آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی
149
چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن
150
بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)
151
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
152
تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی
153
نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه
154
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
155
تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
156
دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم
157
مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
158
بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه
159
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی
160
دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
161
دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی
162
آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
163
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
164
آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
165
آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری
166
‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی
167
آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی
168
تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی
169
تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل)
170
بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...
171
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
172
آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌
173
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی
174
آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌
175
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
176
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
177
آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی
178
آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌
179
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
180
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
181
آیین‌نامه اجرائی ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی
182
آیین نامه نمایندگی‌های رسمی
183
آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار
184
آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان
185
آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی
186
آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی
187
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
188
آیین نامه جدید استخدامی سازمان
189
آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
190
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی
191
آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
192
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )
193
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند
194
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧
195
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
196
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی
197
نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
198
پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)
199
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
200
تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه
201
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای
202
بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
203
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
204
اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
205
قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
206
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
207
سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان
208
نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان
209
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
210
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
211
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
212
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
213
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر
214
آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
215
تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت
216
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
217
انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
218
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
219
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
220
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
221
قانون حمایت از مصرف کنندگان
222
تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای
223
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388
224
نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی
225
بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان
226
تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در کلیه شعب از طریق وب
227
بیمه زنان خانه دار
228
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم
229
قانون شوراهای حل اختلاف
230
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن
231
قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧
232
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387
233
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
234
بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان
235
نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان
236
اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون
237
قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
238
قانون مدیریت خدمات کشوری
239
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
240
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386
241
نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی
242
بیمه پدیدآورندگان کتاب
243
نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی
244
نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی
245
قانون دیوان عدالت اداری
246
بیمه مددجویان
247
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان
248
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
249
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری
250
نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار
251
نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور
252
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
253
اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
254
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون
255
دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
256
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
257
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه
258
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم
259
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
260
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
261
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
262
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
263
اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور
264
ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری
265
نحوه محاسبه کمک ازدواج
266
اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١
267
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
268
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
269
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
270
نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی
271
برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی
272
درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
273
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
274
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
275
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
276
قانون تنظیم خانواده و جمعیت
277
قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلیگردیده یا به درجه شهادت رسیده اند
278
قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمهشـدگانی کـه به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسـلامی ایـران مجـروح شـده یـا مـیشـوند
279
قانون محاسبات عمومی کشور
280
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
281
قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمین اجتماعی
282
مدارک لازم جهت صدور دفترچه
283
قوانین و آئین نامه اجرائی قانون نقل و و انتقال تعدیل نیروی انسانی
284
قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)
285
قوانین مربوط به شهداء، آزادگان و محکومین سیاسی
286
قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاباسلامی ایران
287
لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تأمین اجتماعی
288
لایحه قانونی شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند
289
قانون اجرای احکام مدنی
290
قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات
291
قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداری هوایی کشوری
292
قانون تجارت
293
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
294
مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی
295
فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی
296
فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی
297
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)
298
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)
299
بیمه اتباع خارجی
300
فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور
301
بیمه ایرانیان خارج از کشور
302
فرم ادعای سابقه
303
فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
304
فرم شماره یک (درخواست دادنامه)
305
فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
306
فرم درخواست جمع آوری سابقه
307
فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )
308
فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور
309
پیوست شماره 1
310
پیوست شماره ٧ بازماندگان
311
فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)
312
فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان
313
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)
314
فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)
315
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان
316
فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)
317
فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی
318
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)
319
فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر
320
فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
321
فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
322
فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
323
فرم گزارش اعلام حادثه
324
فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه
325
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96
326
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
327
قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
328
اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
329
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
330
قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
331
قانون مدنی
332
قانون جرایم رایانه ای
333
قانون کار
334
قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
335
قانون اساسی
336
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
337
قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
338
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388کل کشور
339
قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
340
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
341
قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتمـاعی کـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی نمایند
342
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
343
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)
344
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
345
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
346
قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
347
قانون بیمه بیکاری
348
انون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
349
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو
350
متن کامل آیین نامه دورکاری
351
کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن
352
مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
353
قانون ساختار نظام جامع
354
جدول مشاغل
355
بیمه ایرانیان خارج از کشور
356
بیمه اتباع خارجی
357
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
358
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395
359
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394
360
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394
361
استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال
362
غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان
363
رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
364
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
365
نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی