گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
2
بیمه دانشجویان دانشگاه ها
3
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد
4
بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی
5
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان
6
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص
7
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
8
استاندارد فضای فیزیکی
9
استاندارد نیروی انسانی
10
استاندارد فرآیندها
11
محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
12
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397
13
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
14
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
15
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧
16
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
17
بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397
18
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
19
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
20
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
21
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
22
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
23
ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
24
آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17
25
شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی
26
بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری
27
بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان
28
بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
29
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
30
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
31
ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
32
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی
33
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
34
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
35
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
36
دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال
37
نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی
38
نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
39
بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری
40
نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی
41
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
42
افزایش تعرفه پروتز سمعک
43
فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)
44
تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
45
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396
46
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96
47
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
48
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی
49
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
50
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
51
بیمه بیکاری
52
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963
53
دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
54
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)
55
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
56
دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
57
بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
58
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
59
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
60
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
61
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
62
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
63
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
64
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
65
خرید دین کارفرمایان مدیون
66
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
67
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395
68
تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
69
اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت
70
اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
71
نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور
72
بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال
73
الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی
74
اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف
75
نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب
76
اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
77
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
78
استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
79
تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها
80
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
81
اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور
82
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
83
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
84
سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)
85
چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون
86
لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای
87
بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
88
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394
89
بیمه نخبگان و استعداد های برتر
90
قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
91
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
92
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور
93
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
94
ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان
95
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
96
اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها
97
محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی
98
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394
99
بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
100
پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران
101
ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی
102
نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی
103
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
104
برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
105
اشتغال به کار مجدد بازنشستگان
106
تقسیط بدهی مستمری بگیران
107
نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
108
معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی
109
انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران
110
دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
111
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی
112
مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال
113
بیمه ایرانیان خارج از کشور
114
ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی
115
نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق
116
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
117
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان
118
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
119
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
120
نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر
121
نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان
122
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
123
پروتز و اروتز
124
نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار
125
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان
126
معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
127
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
128
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
129
قانون حمایت خانواده
130
شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
131
سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
132
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان
133
امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
134
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
135
حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست
136
بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور
137
واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان
138
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست
139
رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران
140
آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی
141
چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن
142
بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)
143
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
144
تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی
145
نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه
146
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
147
تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
148
دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم
149
مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
150
بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه
151
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی
152
آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی
153
‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی
154
آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری
155
آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
156
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
157
آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
158
دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی
159
دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
160
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧
161
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند
162
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )
163
آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
164
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی
165
آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
166
آیین نامه جدید استخدامی سازمان
167
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
168
آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی
169
آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی
170
آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان
171
آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار
172
آیین نامه نمایندگی‌های رسمی
173
آیین‌نامه اجرائى ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامى سازمان بیمه‌هاى اجتماعى
174
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مادة (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مادة (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
175
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
176
آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌
177
آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی
178
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
179
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
180
آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌
181
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی
182
آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌
183
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
184
بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...
185
تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل)
186
تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی
187
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
188
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی
189
نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
190
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
191
پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)
192
تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه
193
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای
194
بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
195
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
196
اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
197
قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
198
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
199
سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان
200
نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان
201
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
202
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
203
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
204
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
205
آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
206
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر
207
تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت
208
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
209
انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
210
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
211
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
212
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
213
قانون حمایت از مصرف کنندگان
214
تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه اي
215
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388
216
نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی
217
بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان
218
تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان / مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان در كليه شعب از طريق وب
219
بیمه زنان خانه دار
220
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم
221
قانون شوراهاي حل اختلاف
222
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن
223
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387
224
قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧
225
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
226
نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان
227
بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان
228
اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون
229
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
230
قانون مدیریت خدمات کشوري
231
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
232
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386
233
نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی
234
بیمه پدیدآورندگان کتاب
235
نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی
236
نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی
237
قانون دیوان عدالت اداري
238
بیمه مددجویان
239
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان
240
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری
241
نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار
242
نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور
243
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
244
اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
245
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون
246
دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
247
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
248
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه
249
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم
250
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
251
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
252
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
253
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
254
اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور
255
ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری
256
نحوه محاسبه کمک ازدواج
257
اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١
258
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
259
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
260
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري
261
نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی
262
برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی
263
درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
264
قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل
265
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
266
قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
267
قانون تنظيم خانواده و جمعيت
268
قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيده اند
269
قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـوند
270
قانون محاسبات عمومی کشور
271
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
272
قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمين اجتماعي
273
مدارک لازم جهت صدور دفترچه
274
قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و و انتقال تعديل نيروي انساني
275
قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)
276
قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاباسلامي ايران
277
قوانين مربوط به شهداء، آزادگان و محكومين سياسي
278
لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعي
279
لايحه قانوني شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده اند
280
قانون اجرای احکام مدنی
281
قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات
282
قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداري هوایی کشوري
283
قانون تجارت
284
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران
285
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394
286
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394
287
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395
288
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
289
بیمه اتباع خارجی
290
بیمه ایرانیان خارج از کشور
291
جدول مشاغل
292
قانون ساختار نظام جامع
293
مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
294
کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن
295
متن کامل آیین نامه دورکاری
296
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو
297
انون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایران
298
قانون بیمه بیکاری
299
قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
300
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
301
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
302
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري)
303
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
304
قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نمايند
305
قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
306
قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
307
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388كل كشور
308
قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
309
قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت
310
قانون اساسی
311
قانون حالت اشتغال مستخدمين شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحمیلي
312
قانون کار
313
قانون جرایم رایانه اي
314
قانون مدنی
315
قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
316
قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
317
اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
318
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
319
نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
320
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
321
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96
322
فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه
323
فرم گزارش اعلام حادثه
324
فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
325
فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
326
فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
327
فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر
328
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)
329
فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی
330
فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)
331
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان
332
فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)
333
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)
334
فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان
335
فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)
336
پیوست شماره ٧ بازماندگان
337
پیوست شماره 1
338
فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور
339
فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )
340
فرم درخواست جمع آوری سابقه
341
فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
342
فرم شماره یک (درخواست دادنامه)
343
فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
344
فرم ادعای سابقه
345
بیمه ایرانیان خارج از کشور
346
فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور
347
بیمه اتباع خارجی
348
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)
349
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)
350
فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی
351
فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی
352
مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی
353
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
354
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
355
رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
356
غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان
357
استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال