گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
2
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
3
بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی
4
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان
5
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص
6
استاندارد فضای فیزیکی
7
استاندارد نیروی انسانی
8
استاندارد فرآیندها
9
محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
10
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397
11
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
12
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
13
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧
14
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
15
بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397
16
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
17
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
18
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
19
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
20
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
21
ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
22
آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17
23
شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی
24
بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری
25
بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان
26
بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
27
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
28
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
29
ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
30
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی
31
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
32
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
33
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
34
دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال
35
نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی
36
نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
37
بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری
38
نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی
39
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
40
افزایش تعرفه پروتز سمعک
41
فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)
42
تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
43
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396
44
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96
45
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
46
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی
47
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
48
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
49
بیمه بیکاری
50
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963
51
دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
52
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)
53
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
54
دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
55
بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
56
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
57
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
58
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
59
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
60
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
61
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
62
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
63
خرید دین کارفرمایان مدیون
64
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
65
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395
66
تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
67
اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت
68
اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
69
نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور
70
بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال
71
الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی
72
اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف
73
نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب
74
اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
75
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
76
استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
77
تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها
78
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
79
اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور
80
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
81
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
82
سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)
83
چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون
84
لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای
85
بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
86
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394
87
بیمه نخبگان و استعداد های برتر
88
قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
89
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
90
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور
91
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
92
ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان
93
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
94
اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها
95
محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی
96
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394
97
بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
98
پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران
99
ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی
100
نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی
101
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
102
برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
103
اشتغال به کار مجدد بازنشستگان
104
تقسیط بدهی مستمری بگیران
105
نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
106
معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی
107
انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران
108
دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
109
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی
110
مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال
111
بیمه ایرانیان خارج از کشور
112
ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی
113
نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق
114
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
115
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان
116
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
117
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
118
نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر
119
نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان
120
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
121
پروتز و اروتز
122
نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار
123
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان
124
معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
125
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
126
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
127
قانون حمایت خانواده
128
شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
129
سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
130
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان
131
امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
132
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
133
حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست
134
بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور
135
واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان
136
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست
137
رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران
138
آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی
139
چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن
140
بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)
141
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
142
تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی
143
نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه
144
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
145
تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
146
دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم
147
مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
148
بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه
149
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی
150
آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی
151
‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی
152
آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری
153
آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
154
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
155
آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
156
دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی
157
دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
158
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧
159
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند
160
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )
161
آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
162
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی
163
آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
164
آیین نامه جدید استخدامی سازمان
165
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
166
آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی
167
آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی
168
آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان
169
آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار
170
آیین نامه نمایندگی‌های رسمی
171
آیین‌نامه اجرائى ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامى سازمان بیمه‌هاى اجتماعى
172
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مادة (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مادة (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
173
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
174
آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌
175
آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی
176
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
177
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
178
آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌
179
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی
180
آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌
181
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
182
بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...
183
تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل)
184
تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی
185
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
186
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی
187
نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
188
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
189
پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)
190
تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه
191
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای
192
بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
193
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
194
اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
195
قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
196
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
197
سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان
198
نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان
199
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
200
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
201
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
202
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
203
آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
204
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر
205
تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت
206
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
207
انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
208
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
209
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
210
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
211
قانون حمایت از مصرف کنندگان
212
تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه اي
213
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388
214
نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی
215
بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان
216
تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان / مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان در كليه شعب از طريق وب
217
بیمه زنان خانه دار
218
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم
219
قانون شوراهاي حل اختلاف
220
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن
221
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387
222
قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧
223
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
224
نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان
225
بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان
226
اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون
227
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
228
قانون مدیریت خدمات کشوري
229
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
230
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386
231
نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی
232
بیمه پدیدآورندگان کتاب
233
نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی
234
نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی
235
قانون دیوان عدالت اداري
236
بیمه مددجویان
237
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان
238
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری
239
نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار
240
نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور
241
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
242
اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
243
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون
244
دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
245
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
246
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه
247
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم
248
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
249
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
250
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
251
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
252
اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور
253
ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری
254
نحوه محاسبه کمک ازدواج
255
اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١
256
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
257
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
258
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري
259
نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی
260
برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی
261
درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
262
قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل
263
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
264
قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
265
قانون تنظيم خانواده و جمعيت
266
قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيده اند
267
قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـوند
268
قانون محاسبات عمومی کشور
269
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
270
قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمين اجتماعي
271
مدارک لازم جهت صدور دفترچه
272
قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و و انتقال تعديل نيروي انساني
273
قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)
274
قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاباسلامي ايران
275
قوانين مربوط به شهداء، آزادگان و محكومين سياسي
276
لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعي
277
لايحه قانوني شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده اند
278
قانون اجرای احکام مدنی
279
قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات
280
قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداري هوایی کشوري
281
قانون تجارت
282
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران
283
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394
284
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394
285
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395
286
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
287
بیمه اتباع خارجی
288
بیمه ایرانیان خارج از کشور
289
جدول مشاغل
290
قانون ساختار نظام جامع
291
مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
292
کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن
293
متن کامل آیین نامه دورکاری
294
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو
295
انون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایران
296
قانون بیمه بیکاری
297
قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
298
قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
299
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
300
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري)
301
قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
302
قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نمايند
303
قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
304
قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
305
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388كل كشور
306
قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
307
قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت
308
قانون اساسی
309
قانون حالت اشتغال مستخدمين شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحمیلي
310
قانون کار
311
قانون جرایم رایانه اي
312
قانون مدنی
313
قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
314
قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
315
اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
316
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
317
نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
318
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
319
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96
320
فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه
321
فرم گزارش اعلام حادثه
322
فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
323
فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
324
فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
325
فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر
326
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)
327
فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی
328
فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)
329
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان
330
فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)
331
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)
332
فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان
333
فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)
334
پیوست شماره ٧ بازماندگان
335
پیوست شماره 1
336
فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور
337
فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )
338
فرم درخواست جمع آوری سابقه
339
فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
340
فرم شماره یک (درخواست دادنامه)
341
فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
342
فرم ادعای سابقه
343
بیمه ایرانیان خارج از کشور
344
فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور
345
بیمه اتباع خارجی
346
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)
347
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)
348
فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی
349
فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی
350
مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی
351
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
352
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
353
رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
354
غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان
355
استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال