قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نمايند
-
***
***
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد