گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نفت


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واحدهای پیش‌ساخته (Skid Mounted) فرآورش نفت
دانلود رایگان بخشنامه
2
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت 1398
دانلود رایگان بخشنامه
3
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) 1398
دانلود رایگان بخشنامه
4
دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
5
نرخ تسعیر ارز در قراردادهای صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
6
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
7
موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
8
دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (جایگزین)
دانلود رایگان بخشنامه
9
ابلاغ آزمایشی سند کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
10
فهرست بهای آزمایش های پژوهشی بالادستی صنعت نفت در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
11
دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395)
دانلود رایگان بخشنامه
12
دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
13
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی - سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
14
دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالا دستی میدان محور- 1397
دانلود رایگان بخشنامه
15
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
16
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
17
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
18
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
19
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - گاز رسانی به صنایع سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
20
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
21
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
22
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
23
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله گاز شهری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
24
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
25
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال1397
دانلود رایگان بخشنامه
26
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
27
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات پالایشگاه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
28
اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
29
فصلنامه نظام و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت
دانلود رایگان بخشنامه
30
Iranian Seismic Design Code for Petroleum Facilities and Structures -3rd Edition
دانلود رایگان بخشنامه
31
پیش نویس اولیه سند پیمان همسان خدمات عمومی در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
32
دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی پژوهشی در پروژه های بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال1396
دانلود رایگان بخشنامه
33
اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
34
آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها
دانلود رایگان بخشنامه
35
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
36
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال1396
دانلود رایگان بخشنامه
37
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1396
دانلود رایگان بخشنامه
38
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال1396
دانلود رایگان بخشنامه
39
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال1396
دانلود رایگان بخشنامه
40
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
41
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
42
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
43
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
44
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز سال1396
دانلود رایگان بخشنامه
45
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
46
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
47
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
48
کلیات خدمات تعمیرات اساسی ماشین‌آلات فرآیندی دوار در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
49
موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب(EPC)
دانلود رایگان بخشنامه
50
اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
51
دستورالعمل نحوه بهنگام سازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
52
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
دانلود رایگان بخشنامه
53
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
54
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل EPC، EP PC ،P،C ،حفاری و تعمیراتی صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
55
ابلاغ نظام نامه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
56
اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
57
آیین نامه طراحی لرزه ای- تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش 3)
دانلود رایگان بخشنامه
58
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
59
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گاز رسانی به صنایع- سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
60
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
61
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
62
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
63
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز- سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
64
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری و انتقال نفت و گاز - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
65
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات پالایشگاه - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
66
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
67
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
68
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز - سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
69
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری- سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
70
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395 - فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم
دانلود رایگان بخشنامه
71
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای
دانلود رایگان بخشنامه
72
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها
دانلود رایگان بخشنامه
73
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی
دانلود رایگان بخشنامه
74
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
75
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق
دانلود رایگان بخشنامه
76
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی
دانلود رایگان بخشنامه
77
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه
دانلود رایگان بخشنامه
78
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای
دانلود رایگان بخشنامه
79
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار
دانلود رایگان بخشنامه
80
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی
دانلود رایگان بخشنامه
81
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی
دانلود رایگان بخشنامه
82
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر، و حفاظت کاتدی
دانلود رایگان بخشنامه
83
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و سوم- کارهای برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت
دانلود رایگان بخشنامه
84
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و دوم- کارهای برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها
دانلود رایگان بخشنامه
85
گریس پایه سدیم - ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
86
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
دانلود رایگان بخشنامه
87
دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،P و تعمیراتی
دانلود رایگان بخشنامه
88
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
دانلود رایگان بخشنامه
89
نظام اجرایی طرح ها ی صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
90
استاندارد های نفت ایران - استاندارد های عمومی شامل 18 استاندارد
دانلود رایگان بخشنامه
91
استاندارد های نفت ایران - WS - Technical Protection
دانلود رایگان بخشنامه
92
استاندارد های نفت ایران - WS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control
دانلود رایگان بخشنامه
93
استاندارد های نفت ایران - WS - Process Machineries
دانلود رایگان بخشنامه
94
استاندارد های نفت ایران - WS - Process & Chemical
دانلود رایگان بخشنامه
95
استاندارد های نفت ایران - WS - Piping & Pipelines
دانلود رایگان بخشنامه
96
استاندارد های نفت ایران - WS - Instrument
دانلود رایگان بخشنامه
97
استاندارد های نفت ایران - WS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration
دانلود رایگان بخشنامه
98
استاندارد های نفت ایران - WS - General Machineries
دانلود رایگان بخشنامه
99
استاندارد های نفت ایران - WS - General
دانلود رایگان بخشنامه
100
استاندارد های نفت ایران - WS - Fixed Mechanical Equipment
دانلود رایگان بخشنامه
101
استاندارد های نفت ایران - WS - Electrical
دانلود رایگان بخشنامه
102
استاندارد های نفت ایران - WS - Civil
دانلود رایگان بخشنامه
103
استاندارد های نفت ایران - SD - Technical Protection
دانلود رایگان بخشنامه
104
استاندارد های نفت ایران - SD - Piping & Pipelines
دانلود رایگان بخشنامه
105
استاندارد های نفت ایران - SD - Instrument
دانلود رایگان بخشنامه
106
استاندارد های نفت ایران - SD - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration
دانلود رایگان بخشنامه
107
استاندارد های نفت ایران - SD - Fixed Mechanical Equipment
دانلود رایگان بخشنامه
108
استاندارد های نفت ایران - SD - Electrical
دانلود رایگان بخشنامه
109
استاندارد های نفت ایران - SD - Civil
دانلود رایگان بخشنامه
110
استاندارد های نفت ایران - IPS - Technical Protection
دانلود رایگان بخشنامه
111
استاندارد های نفت ایران - IPS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control
دانلود رایگان بخشنامه
112
استاندارد های نفت ایران - IPS - Process Machineries
دانلود رایگان بخشنامه
113
استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
114
استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش اول
دانلود رایگان بخشنامه
115
استاندارد های نفت ایران - IPS - Piping & Pipelines
دانلود رایگان بخشنامه
116
استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
117
استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش اول
دانلود رایگان بخشنامه
118
استاندارد های نفت ایران - IPS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration
دانلود رایگان بخشنامه
119
استاندارد های نفت ایران - IPS - General
دانلود رایگان بخشنامه
120
استاندارد های نفت ایران - IPS - Fixed Mechanical Equipment
دانلود رایگان بخشنامه
121
استاندارد های نفت ایران - IPS - Electrical
دانلود رایگان بخشنامه
122
استاندارد های نفت ایران - IPS - Civil
دانلود رایگان بخشنامه
123
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: گازرسانی به صنایع
دانلود رایگان بخشنامه
124
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحد های پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی(NGL)
دانلود رایگان بخشنامه
125
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های سرچاهی نفت گاز و چندراهه ها
دانلود رایگان بخشنامه
126
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز ایستگاه های تراکم گاز
دانلود رایگان بخشنامه
127
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبار های نفت منطقه ای
دانلود رایگان بخشنامه
128
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
129
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله گاز شهری
دانلود رایگان بخشنامه
130
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
131
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
132
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
133
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات پالایشگاه
دانلود رایگان بخشنامه
134
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
135
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
136
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت
دانلود رایگان بخشنامه
137
فهرستبهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هشتم- تجهیزات آنالایزرها
دانلود رایگان بخشنامه
138
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای
دانلود رایگان بخشنامه
139
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
140
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه
دانلود رایگان بخشنامه
141
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
142
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها
دانلود رایگان بخشنامه
143
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی
دانلود رایگان بخشنامه
144
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفتم- لوله کشی- کارهای متفرقه لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
145
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی
دانلود رایگان بخشنامه
146
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق
دانلود رایگان بخشنامه
147
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی- فصل ششم- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
148
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل شانزدهم- نصب تجهیزات،رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری
دانلود رایگان بخشنامه
149
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق-مخازن ذخیره و سیلو ها
دانلود رایگان بخشنامه
150
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق -عملیات نصب در محوطه ابزار دقیق
دانلود رایگان بخشنامه
151
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و سوم- کار های ابزار دقیق- عملیات تست لوپ
دانلود رایگان بخشنامه
152
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و دوم- کار های ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل
دانلود رایگان بخشنامه
153
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
154
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
155
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب کوره ها و بویلر ها
دانلود رایگان بخشنامه
156
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار
دانلود رایگان بخشنامه
157
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات رنگ و عایق
دانلود رایگان بخشنامه
158
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی
دانلود رایگان بخشنامه
159
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم
دانلود رایگان بخشنامه
160
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی
دانلود رایگان بخشنامه
161
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هفتم- کار های برق- نصب تجهیزات ارتباطی
دانلود رایگان بخشنامه
162
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هشتم- کار های برق- پیش اندازی گیری و راه اندازی برق
دانلود رایگان بخشنامه
163
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و نهم- کار های برق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات کارهای برقی
دانلود رایگان بخشنامه
164
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و ششم- کار های برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی
دانلود رایگان بخشنامه
165
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها
دانلود رایگان بخشنامه
166
فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل اول لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
167
فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه
دانلود رایگان بخشنامه
168
فهرست بهای رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
169
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای
دانلود رایگان بخشنامه
170
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
171
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه
دانلود رایگان بخشنامه
172
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
173
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها
دانلود رایگان بخشنامه
174
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی
دانلود رایگان بخشنامه
175
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفتم- لوله کشی- کار های متفرقه لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
176
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی
دانلود رایگان بخشنامه
177
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کارهای تکمیلی نصب تجیزات، رنگ و عایق
دانلود رایگان بخشنامه
178
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
179
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری
دانلود رایگان بخشنامه
180
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای
دانلود رایگان بخشنامه
181
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه
دانلود رایگان بخشنامه
182
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست
دانلود رایگان بخشنامه
183
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل
دانلود رایگان بخشنامه
184
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
185
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
186
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کوره ها و بویلر ها
دانلود رایگان بخشنامه
187
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار
دانلود رایگان بخشنامه
188
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
189
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست ونهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر
دانلود رایگان بخشنامه
190
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و یکم- کارهای برق- کابل کشی و سیم کشی
دانلود رایگان بخشنامه
191
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و چهارم- کارهای برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم
دانلود رایگان بخشنامه
192
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و پنجم- کار های برق- نصب سیستم روشنایی
دانلود رایگان بخشنامه
193
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی
دانلود رایگان بخشنامه
194
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق
دانلود رایگان بخشنامه
195
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی
دانلود رایگان بخشنامه
196
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت
دانلود رایگان بخشنامه
197
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها
دانلود رایگان بخشنامه
198
فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل اول لوله کشی- حمل و جابجائی مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
199
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
200
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
201
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه
دانلود رایگان بخشنامه
202
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست
دانلود رایگان بخشنامه
203
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل
دانلود رایگان بخشنامه
204
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
205
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کار های لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
206
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی
دانلود رایگان بخشنامه
207
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق
دانلود رایگان بخشنامه
208
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و نهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر
دانلود رایگان بخشنامه
209
فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
210
فهرست بهای رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه
دانلود رایگان بخشنامه
211
فهرست بهای رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1394- فصل اول - عملیات ریسه
دانلود رایگان بخشنامه
212
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل یازده- مبدل ها
دانلود رایگان بخشنامه
213
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهلم- تجهیزات نیوماتیک
دانلود رایگان بخشنامه
214
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و یکم- تجهیزات رایانه ای صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
215
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و چهارم- بنایی صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
216
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و پنجم- رسوب زدایی و تمیزکاری
دانلود رایگان بخشنامه
217
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و هفتم- داربست بندی
دانلود رایگان بخشنامه
218
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و ششم- عایق کاری و نوارپیچی
دانلود رایگان بخشنامه
219
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهارم- پیش ساخت کار های لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
220
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهاردهم- دیگ های بخار
دانلود رایگان بخشنامه
221
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی روزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
222
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پانزدهم- آب شیرین کن ها
دانلود رایگان بخشنامه
223
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفدهم- ظروف
دانلود رایگان بخشنامه
224
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفتم- عملیات تکمیلی لوله کشی
دانلود رایگان بخشنامه
225
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هشتم- فعالیت های عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
226
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هجدهم- ادوات متفرقه
دانلود رایگان بخشنامه
227
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نوزدهم- تلمبه ها
دانلود رایگان بخشنامه
228
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نهم- برج ها
دانلود رایگان بخشنامه
229
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل ششم- لوله کشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
230
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل شانزدهم- برج های خنک کننده
دانلود رایگان بخشنامه
231
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سیزدهم- کوره ها
دانلود رایگان بخشنامه
232
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و یکم- باطری شارژ،یوپی اس و چاپر
دانلود رایگان بخشنامه
233
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و چهارم- تجهیزات متفرقه برق
دانلود رایگان بخشنامه
234
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و پنجم- تجهیزات کنترلی مربوط به سیستم های ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G
دانلود رایگان بخشنامه
235
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هفتم- تجهیزات پرووینگ
دانلود رایگان بخشنامه
236
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و نهم- تجهیزات الکترونیک
دانلود رایگان بخشنامه
237
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و ششم- تجهیزات میترینگ
دانلود رایگان بخشنامه
238
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و سوم- ارت و برق گیر
دانلود رایگان بخشنامه
239
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و دوم- شبکه هوایی
دانلود رایگان بخشنامه
240
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی ام- خطوط زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
241
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سوم- فلزکاری و جوشکاری
دانلود رایگان بخشنامه
242
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوم- تراشکاری و واشربری
دانلود رایگان بخشنامه
243
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوازدهم- مخازن
دانلود رایگان بخشنامه
244
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دهم- رآکتور ها
دانلود رایگان بخشنامه
245
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیستم- کمپرسورها
دانلود رایگان بخشنامه
246
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و یکم- توربین ها
دانلود رایگان بخشنامه
247
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم های جانبی
دانلود رایگان بخشنامه
248
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و پنجم- الکتروموتور ها
دانلود رایگان بخشنامه
249
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هفتم- ژنراتورها
دانلود رایگان بخشنامه
250
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هشتم- تابلو ها و کلید های برق
دانلود رایگان بخشنامه
251
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و نهم- سیستم های روشنایی
دانلود رایگان بخشنامه
252
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و راکتور ها
دانلود رایگان بخشنامه
253
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و سوم- فن ها
دانلود رایگان بخشنامه
254
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل اول- شیرآلات
دانلود رایگان بخشنامه
255
فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394-فصل چهل و سوم- زنگ زدایی و رنگ آمیزی
دانلود رایگان بخشنامه
256
فهرست بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز- فصل اول- آماده سازی و جوشکاری لوله،شیرآلات و اتصالات
دانلود رایگان بخشنامه
257
فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه
دانلود رایگان بخشنامه
258
فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه
دانلود رایگان بخشنامه
259
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردادهای P، C، PC، EP، EPC و تعمیراتی
دانلود رایگان بخشنامه
260
شیوه نامه ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP
دانلود رایگان بخشنامه
261
شیوه نامه ارزشیابی عملکرد پیمانکاران صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
262
کاربرگ های ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP (ویرایش یکم)
دانلود رایگان بخشنامه
263
ارزشیابی پیمانکاران صنعت نفت در پروژه های EPC,PC,C و EPCC
دانلود رایگان بخشنامه
264
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
265
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: گازرسانی به صنایع
دانلود رایگان بخشنامه
266
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
دانلود رایگان بخشنامه
267
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت گاز و چند راهه ها
دانلود رایگان بخشنامه
268
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز
دانلود رایگان بخشنامه
269
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله گاز شهری
دانلود رایگان بخشنامه
270
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
271
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
272
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
273
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: تعمیرات پالایشگاه
دانلود رایگان بخشنامه
274
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای
دانلود رایگان بخشنامه
275
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
276
اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی / آب در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
277
دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC، EP ،PC ،C ،P سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
278
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
279
اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
280
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،Pسال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
281
دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش C و P از قرارداد های P,EPC,PC,EP و C
دانلود رایگان بخشنامه
282
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
283
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
284
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه
دانلود رایگان بخشنامه
285
تغییرات آیین نامه جدید خرید مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
286
دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاور (E , EP)
دانلود رایگان بخشنامه
287
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
288
ارزشیابی عملکرد پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
289
شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP و PC، EPC، P و C
دانلود رایگان بخشنامه
290
آیین نامه اجرایی دستورالعمل حل اختلاف قراردادی
دانلود رایگان بخشنامه
291
دستورالعمل جبران افزایش بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
292
دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سیمان و کالاهای فلزی بخش C و P از قراردادهای C , P ،EPC ،PC ،EP در پیمان های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
293
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
294
دستورالعمل نحوه جبران هزینه های ناشی از تغییرات نامتعارف قیمت تجهیزات در قراردادهایP-PC-EP-EPC
دانلود رایگان بخشنامه
295
دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP، PC، EPC، P، C
دانلود رایگان بخشنامه
296
فهرست خدمات همسان مطالعات ارزیابی آسیب پذیری
دانلود رایگان بخشنامه
297
مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
298
دستورالعمل پرداخت مابه تفاوت نرخ سیمان و فولاد
دانلود رایگان بخشنامه
299
راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
300
آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های تعمیرات ماشین های دوار و فرآیندی
دانلود رایگان بخشنامه
301
راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
302
موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بهاء
دانلود رایگان بخشنامه
303
موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
304
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
305
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
306
دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در تاسیسات صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
307
ضوابط کلی پدافند غیر عامل در وزارت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
308
آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
309
شرح خدمات مشاور طرح های خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیسات افزایش و کاهش فشار مرحله امکان سنجی
دانلود رایگان بخشنامه
310
دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحد های مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح های صنعت نفت
دانلود رایگان بخشنامه
311
قرارداد همسان PC برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ )
دانلود رایگان بخشنامه
312
قرارداد همسان EP برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ )
دانلود رایگان بخشنامه
313
قرارداد همسان EPC در صنعت نفت ( ارجاع به نشریه 5490 سازمان مدیریت)
دانلود رایگان بخشنامه
314
شرح خدمات مدیریت طرح
دانلود رایگان بخشنامه
315
آیین نامه احراز صلاحیت مجری
دانلود رایگان بخشنامه
316
تعدیل فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری-پلی اتیلن
دانلود رایگان بخشنامه
317
آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت
دانلود رایگان بخشنامه
318
تعدیل فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
319
شرح خدمات- اکتشاف نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
320
تعیین ضریبK
دانلود رایگان بخشنامه