گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نفت


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کووید 19 دانلود رایگان بخشنامه
2 موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واحدهای پیش‌ساخته (Skid Mounted) فرآورش نفت دانلود رایگان بخشنامه
3 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت 1398 دانلود رایگان بخشنامه
4 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) 1398 دانلود رایگان بخشنامه
5 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
6 نرخ تسعیر ارز در قراردادهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
7 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
8 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
9 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (جایگزین) دانلود رایگان بخشنامه
10 ابلاغ آزمایشی سند کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
11 فهرست بهای آزمایش های پژوهشی بالادستی صنعت نفت در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
12 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) دانلود رایگان بخشنامه
13 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
14 شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی - سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
15 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالا دستی میدان محور- 1397 دانلود رایگان بخشنامه
16 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
17 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
18 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
19 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
20 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - گاز رسانی به صنایع سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
21 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
22 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
23 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
24 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله گاز شهری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
25 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
26 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال1397 دانلود رایگان بخشنامه
27 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
28 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات پالایشگاه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
29 اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
30 فصلنامه نظام و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت دانلود رایگان بخشنامه
31 Iranian Seismic Design Code for Petroleum Facilities and Structures -3rd Edition دانلود رایگان بخشنامه
32 پیش نویس اولیه سند پیمان همسان خدمات عمومی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
33 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی پژوهشی در پروژه های بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
34 اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
35 آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها دانلود رایگان بخشنامه
36 نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
37 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
38 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
39 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
40 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
41 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
42 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
43 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
44 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
45 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
46 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
47 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
48 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
49 کلیات خدمات تعمیرات اساسی ماشین‌آلات فرآیندی دوار در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
50 موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب(EPC) دانلود رایگان بخشنامه
51 اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
52 دستورالعمل نحوه بهنگام سازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
53 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار دانلود رایگان بخشنامه
54 دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
55 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل EPC، EP PC ،P،C ،حفاری و تعمیراتی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
56 ابلاغ نظام نامه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
57 اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
58 آیین نامه طراحی لرزه ای- تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش 3) دانلود رایگان بخشنامه
59 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
60 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گاز رسانی به صنایع- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
61 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
62 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
63 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
64 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
65 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری و انتقال نفت و گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
66 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات پالایشگاه - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
67 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
68 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
69 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
70 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
71 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395 - فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
72 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
73 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
74 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
75 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
76 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
77 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
78 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
79 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای دانلود رایگان بخشنامه
80 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
81 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
82 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
83 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر، و حفاظت کاتدی دانلود رایگان بخشنامه
84 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و سوم- کارهای برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
85 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و دوم- کارهای برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
86 گریس پایه سدیم - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
87 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه دانلود رایگان بخشنامه
88 دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،P و تعمیراتی دانلود رایگان بخشنامه
89 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی دانلود رایگان بخشنامه
90 نظام اجرایی طرح ها ی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
91 استاندارد های نفت ایران - استاندارد های عمومی شامل 18 استاندارد دانلود رایگان بخشنامه
92 استاندارد های نفت ایران - WS - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
93 استاندارد های نفت ایران - WS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control دانلود رایگان بخشنامه
94 استاندارد های نفت ایران - WS - Process Machineries دانلود رایگان بخشنامه
95 استاندارد های نفت ایران - WS - Process & Chemical دانلود رایگان بخشنامه
96 استاندارد های نفت ایران - WS - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
97 استاندارد های نفت ایران - WS - Instrument دانلود رایگان بخشنامه
98 استاندارد های نفت ایران - WS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
99 استاندارد های نفت ایران - WS - General Machineries دانلود رایگان بخشنامه
100 استاندارد های نفت ایران - WS - General دانلود رایگان بخشنامه
101 استاندارد های نفت ایران - WS - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
102 استاندارد های نفت ایران - WS - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
103 استاندارد های نفت ایران - WS - Civil دانلود رایگان بخشنامه
104 استاندارد های نفت ایران - SD - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
105 استاندارد های نفت ایران - SD - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
106 استاندارد های نفت ایران - SD - Instrument دانلود رایگان بخشنامه
107 استاندارد های نفت ایران - SD - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
108 استاندارد های نفت ایران - SD - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
109 استاندارد های نفت ایران - SD - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
110 استاندارد های نفت ایران - SD - Civil دانلود رایگان بخشنامه
111 استاندارد های نفت ایران - IPS - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
112 استاندارد های نفت ایران - IPS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control دانلود رایگان بخشنامه
113 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process Machineries دانلود رایگان بخشنامه
114 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش دوم دانلود رایگان بخشنامه
115 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش اول دانلود رایگان بخشنامه
116 استاندارد های نفت ایران - IPS - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
117 استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش دوم دانلود رایگان بخشنامه
118 استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش اول دانلود رایگان بخشنامه
119 استاندارد های نفت ایران - IPS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
120 استاندارد های نفت ایران - IPS - General دانلود رایگان بخشنامه
121 استاندارد های نفت ایران - IPS - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
122 استاندارد های نفت ایران - IPS - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
123 استاندارد های نفت ایران - IPS - Civil دانلود رایگان بخشنامه
124 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: گازرسانی به صنایع دانلود رایگان بخشنامه
125 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحد های پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی(NGL) دانلود رایگان بخشنامه
126 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های سرچاهی نفت گاز و چندراهه ها دانلود رایگان بخشنامه
127 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز ایستگاه های تراکم گاز دانلود رایگان بخشنامه
128 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبار های نفت منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
129 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
130 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله گاز شهری دانلود رایگان بخشنامه
131 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
132 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
133 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
134 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
135 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
136 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
137 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
138 فهرستبهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هشتم- تجهیزات آنالایزرها دانلود رایگان بخشنامه
139 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
140 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
141 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
142 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
143 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
144 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
145 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفتم- لوله کشی- کارهای متفرقه لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
146 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
147 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
148 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی- فصل ششم- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
149 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل شانزدهم- نصب تجهیزات،رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری دانلود رایگان بخشنامه
150 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق-مخازن ذخیره و سیلو ها دانلود رایگان بخشنامه
151 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق -عملیات نصب در محوطه ابزار دقیق دانلود رایگان بخشنامه
152 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و سوم- کار های ابزار دقیق- عملیات تست لوپ دانلود رایگان بخشنامه
153 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و دوم- کار های ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
154 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
155 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
156 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب کوره ها و بویلر ها دانلود رایگان بخشنامه
157 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
158 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
159 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
160 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
161 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
162 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هفتم- کار های برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
163 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هشتم- کار های برق- پیش اندازی گیری و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
164 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و نهم- کار های برق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات کارهای برقی دانلود رایگان بخشنامه
165 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و ششم- کار های برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی دانلود رایگان بخشنامه
166 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
167 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل اول لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح دانلود رایگان بخشنامه
168 فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
169 فهرست بهای رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
170 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
171 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
172 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
173 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
174 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
175 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
176 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفتم- لوله کشی- کار های متفرقه لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
177 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
178 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کارهای تکمیلی نصب تجیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
179 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
180 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری دانلود رایگان بخشنامه
181 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای دانلود رایگان بخشنامه
182 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه دانلود رایگان بخشنامه
183 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست دانلود رایگان بخشنامه
184 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
185 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
186 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
187 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کوره ها و بویلر ها دانلود رایگان بخشنامه
188 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
189 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
190 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست ونهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر دانلود رایگان بخشنامه
191 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و یکم- کارهای برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
192 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و چهارم- کارهای برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
193 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و پنجم- کار های برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
194 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
195 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
196 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی دانلود رایگان بخشنامه
197 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
198 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
199 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل اول لوله کشی- حمل و جابجائی مصالح دانلود رایگان بخشنامه
200 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
201 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
202 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه دانلود رایگان بخشنامه
203 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست دانلود رایگان بخشنامه
204 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
205 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
206 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کار های لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
207 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
208 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
209 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و نهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر دانلود رایگان بخشنامه
210 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
211 فهرست بهای رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
212 فهرست بهای رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1394- فصل اول - عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
213 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل یازده- مبدل ها دانلود رایگان بخشنامه
214 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهلم- تجهیزات نیوماتیک دانلود رایگان بخشنامه
215 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و یکم- تجهیزات رایانه ای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
216 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و چهارم- بنایی صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
217 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و پنجم- رسوب زدایی و تمیزکاری دانلود رایگان بخشنامه
218 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و هفتم- داربست بندی دانلود رایگان بخشنامه
219 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و ششم- عایق کاری و نوارپیچی دانلود رایگان بخشنامه
220 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهارم- پیش ساخت کار های لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
221 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهاردهم- دیگ های بخار دانلود رایگان بخشنامه
222 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
223 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پانزدهم- آب شیرین کن ها دانلود رایگان بخشنامه
224 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفدهم- ظروف دانلود رایگان بخشنامه
225 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفتم- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
226 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هشتم- فعالیت های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
227 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هجدهم- ادوات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
228 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نوزدهم- تلمبه ها دانلود رایگان بخشنامه
229 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نهم- برج ها دانلود رایگان بخشنامه
230 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل ششم- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
231 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل شانزدهم- برج های خنک کننده دانلود رایگان بخشنامه
232 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سیزدهم- کوره ها دانلود رایگان بخشنامه
233 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و یکم- باطری شارژ،یوپی اس و چاپر دانلود رایگان بخشنامه
234 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و چهارم- تجهیزات متفرقه برق دانلود رایگان بخشنامه
235 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و پنجم- تجهیزات کنترلی مربوط به سیستم های ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G دانلود رایگان بخشنامه
236 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هفتم- تجهیزات پرووینگ دانلود رایگان بخشنامه
237 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و نهم- تجهیزات الکترونیک دانلود رایگان بخشنامه
238 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و ششم- تجهیزات میترینگ دانلود رایگان بخشنامه
239 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و سوم- ارت و برق گیر دانلود رایگان بخشنامه
240 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و دوم- شبکه هوایی دانلود رایگان بخشنامه
241 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی ام- خطوط زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
242 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سوم- فلزکاری و جوشکاری دانلود رایگان بخشنامه
243 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوم- تراشکاری و واشربری دانلود رایگان بخشنامه
244 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوازدهم- مخازن دانلود رایگان بخشنامه
245 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دهم- رآکتور ها دانلود رایگان بخشنامه
246 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیستم- کمپرسورها دانلود رایگان بخشنامه
247 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و یکم- توربین ها دانلود رایگان بخشنامه
248 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم های جانبی دانلود رایگان بخشنامه
249 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و پنجم- الکتروموتور ها دانلود رایگان بخشنامه
250 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هفتم- ژنراتورها دانلود رایگان بخشنامه
251 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هشتم- تابلو ها و کلید های برق دانلود رایگان بخشنامه
252 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و نهم- سیستم های روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
253 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و راکتور ها دانلود رایگان بخشنامه
254 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و سوم- فن ها دانلود رایگان بخشنامه
255 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل اول- شیرآلات دانلود رایگان بخشنامه
256 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394-فصل چهل و سوم- زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
257 فهرست بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز- فصل اول- آماده سازی و جوشکاری لوله،شیرآلات و اتصالات دانلود رایگان بخشنامه
258 فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
259 فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
260 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردادهای P، C، PC، EP، EPC و تعمیراتی دانلود رایگان بخشنامه
261 شیوه نامه ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP دانلود رایگان بخشنامه
262 شیوه نامه ارزشیابی عملکرد پیمانکاران صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
263 کاربرگ های ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP (ویرایش یکم) دانلود رایگان بخشنامه
264 ارزشیابی پیمانکاران صنعت نفت در پروژه های EPC,PC,C و EPCC دانلود رایگان بخشنامه
265 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
266 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: گازرسانی به صنایع دانلود رایگان بخشنامه
267 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) دانلود رایگان بخشنامه
268 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت گاز و چند راهه ها دانلود رایگان بخشنامه
269 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز دانلود رایگان بخشنامه
270 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله گاز شهری دانلود رایگان بخشنامه
271 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
272 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
273 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
274 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
275 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
276 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
277 اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی / آب در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
278 دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC، EP ،PC ،C ،P سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
279 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
280 اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
281 اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،Pسال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
282 دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش C و P از قرارداد های P,EPC,PC,EP و C دانلود رایگان بخشنامه
283 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
284 نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
285 بخشنامه نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
286 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
287 تغییرات آیین نامه جدید خرید مشاوره دانلود رایگان بخشنامه
288 دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاور (E , EP) دانلود رایگان بخشنامه
289 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر دانلود رایگان بخشنامه
290 ارزشیابی عملکرد پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
291 شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP و PC، EPC، P و C دانلود رایگان بخشنامه
292 آیین نامه اجرایی دستورالعمل حل اختلاف قراردادی دانلود رایگان بخشنامه
293 دستورالعمل جبران افزایش بهای قیر دانلود رایگان بخشنامه
294 دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سیمان و کالاهای فلزی بخش C و P از قراردادهای C , P ،EPC ،PC ،EP در پیمان های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
295 نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
296 دستورالعمل نحوه جبران هزینه های ناشی از تغییرات نامتعارف قیمت تجهیزات در قراردادهایP-PC-EP-EPC دانلود رایگان بخشنامه
297 دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP، PC، EPC، P، C دانلود رایگان بخشنامه
298 فهرست خدمات همسان مطالعات ارزیابی آسیب پذیری دانلود رایگان بخشنامه
299 مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
300 دستورالعمل پرداخت مابه تفاوت نرخ سیمان و فولاد دانلود رایگان بخشنامه
301 راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
302 آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های تعمیرات ماشین های دوار و فرآیندی دانلود رایگان بخشنامه
303 راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
304 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بهاء دانلود رایگان بخشنامه
305 موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
306 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
307 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
308 دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در تاسیسات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
309 ضوابط کلی پدافند غیر عامل در وزارت نفت دانلود رایگان بخشنامه
310 آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
311 شرح خدمات مشاور طرح های خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیسات افزایش و کاهش فشار مرحله امکان سنجی دانلود رایگان بخشنامه
312 دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحد های مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
313 قرارداد همسان PC برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
314 قرارداد همسان EP برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
315 قرارداد همسان EPC در صنعت نفت ( ارجاع به نشریه 5490 سازمان مدیریت) دانلود رایگان بخشنامه
316 شرح خدمات مدیریت طرح دانلود رایگان بخشنامه
317 آیین نامه احراز صلاحیت مجری دانلود رایگان بخشنامه
318 تعدیل فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری-پلی اتیلن دانلود رایگان بخشنامه
319 آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت دانلود رایگان بخشنامه
320 تعدیل فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
321 شرح خدمات- اکتشاف نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
322 تعیین ضریبK دانلود رایگان بخشنامه