گنجینه ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
طراحی کانال ورودی بنادر
2
دستنامه طراحی خاکریز هیدرولیکی
3
پوشش اضافی کارخانه ای برای مقابله با خوردگی خط لوله
4
پوشش در محل اتصالات خط لوله و تعمیر در محل پوشش خط لوله
5
معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله
6
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی WHO 2011
7
حفاظت کاتدی خط لوله زیر آب با اندهای گالوانیزه
8
درگیری بین تورهای ماهیگری بزرگ (تراول )و خط لوله
9
طراحی پایداری روی بستر خط لوله زیرآب
10
ارزیابی مخاطرات حفاظت خط لوله
11
استاندارد طراحی دایک
12
آیین نامه OCDI استاندارد فنی و شرح و تفسیر برای بنادر و تجهیزات ساحلی در ژاپن
13
آیین نامه Hydrogen Piping and Pipelines-B31
14
کمانش کلی خط لوله زیر آبی
15
تعمیرات زیر آب خط لوله
16
EurOtop: Wave overtopping of Sea Defences and Related Articles: Assessment Manual
17
آیین نامه طراحی اسکله های رو-رو
18
طراحی سازه های سنگی با The Rock Manual 2007
19
فرسایش روکش در سیستم های لوله کشی
20
کنترل ترک در هنگام نصب خط لوله
21
معیار های طراحی خط لوله تامین آب در آمریکا
22
Wave Runup and Overtopping: FEMA Coastal Flood Hazard
23
معیار های طراحی خط لوله انتقال گاز طبیعی
24
گزارش فنی بالاروی و سرریزی موج از دایک ها
25
استاندارد ژاپن برای طراحی سازه های مهار سیلاب
26
مقاومت و پایداری در محل خطوط لوله
27
قانون ادغام شرکت ھا و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروھای مسلح
28
آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران
29
دستورالعمل کنترل و بازرسی از شناوران مشروط -ممنوع الورود
30
بخشنامه ابلاغ استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش ها، کشتی ها و شناور
31
اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندھی و نوسازی آن شناورھا
32
دستورالعمل ثبت کشتی ها به صورت اجاره کامل
33
اصلاح تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
34
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
35
تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
36
قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
37
اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  
38
اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا  
39
دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور  
40
آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم  
41
دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی  
42
آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران
43
دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آب های داخلی و سرزمینی کشور
44
قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
45
قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا
46
قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها
47
دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله‌نامه کار دریایی ۲۰۰۶
48
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزرمصوب
49
راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
50
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم: اسکله های تفریحی
51
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم: اسکله های ویژه
52
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
53
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
54
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
55
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه ها
56
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم: پی ها
57
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
58
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش سوم: مصالح
59
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم: شرایط طراحی
60
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش اول: ملاحظات کلی
61
دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل مصوب۱۳۹۲/۰۳/۰۸ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی
62
دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل BAREBOAT CHARTER REGISTRY IN OUT
63
مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
64
 واژه نامه سازه های ساحلی
65
قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
66
آیین نامه ایمنی در بنادر
67
مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی
68
قانون تصویب اصلاحیه پروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ١٩٦٩میلادی وپروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی ١٩٧١میلادی
69
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی
70
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها
71
ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به کشتیها و شناورها درمناطق آزاد
72
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی
73
قــانون الــحاق دولت جمهوری اسلامـی ایــران بــه کنوانسیــون حفـاظت از میــراث‌ فرهنگــی زیـر آب»
74
«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»
75
قانون الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی بـرای ایـجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی»
76
قانون اصلاحیه ضمیمه سوم وپیوست( ١)ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم ٦،٤،٣ کنوانسیون بین المللی جلو گیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
77
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
78
قانون تغییرنام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی
79
قانون الحاق ج.ا.ا به پروتکل آمادگی،مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب٢٠٠٠م
80
تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دریایی
81
آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
82
تصویب نامه راجع به بندر اروندکنار به عنوان مرز دریایی
83
از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
84
قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر
85
از قانون برگزاری مناقصات
86
مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی
87
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
88
از آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی
89
آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند « ر » تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۳ کل کشور
90
از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»
91
آیین نامه اجرایی صدور پروانه گذر کارکنان وسایط نقلیه آبی «موضوع بند (۲) ماده (۲۹) قانون گذرنامه - مصوب ۱۳۵۱»
92
از «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
93
تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تأسیسات ساحلی
94
تصویب نامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از بندر امیرآباد
95
از «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران»
96
آیین نامه های مالی و معاملاتی
97
تصویب‌نامه راجع به اعزام زوار به سفر حج عمره و تمتع از بنادر خرمشهر و آبادان
98
آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
99
قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
100
آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۰۲ با اصلاحات بعدی
101
تصویب نامه در خصوص ورود به کشور وخروج از آن از طریق بندر آبادان
102
تصویب نامه در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
103
از «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
104
‌آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
105
تصویبنامه در مورد دریافت عوارض خروج از کشور
106
تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران
107
شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی کشور
108
قرارداد و شرایط عمومی همسان پژوهشی سازمان بنادر
109
قرارداد همسان مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی
110
ضوابط و معیار های طراحی خطوط لوله
111
خطوط لوله آبگیر و تخلیه پساب