واژه نامه سازه های ساحلی
وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت توسعه و تجهیز بنادر، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی
628
1392/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد