گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید2
ضوابط طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید3
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید4
اعتبار گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
5
اصلاحیه آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
6
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
7
عدم اعطای صلاحیت مشاوره به موسسات
دانلود رایگان بخشنامه
8
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
9
شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
10
لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
11
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
12
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی13
قانون مدیریت بحران کشور
دانلود رایگان بخشنامه
14
شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
15
فهرست بهای کلان راه سازی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
16
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1398 به همراه آنالیز تعرفه
دانلود رایگان بخشنامه
17
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
18
اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری
دانلود رایگان بخشنامه
19
ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
20
دستورالعمل اجرایی سامانه جامع مدیریت تضامین دولت
دانلود رایگان بخشنامه
21
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
22
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
23
برنامک هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (جدید) سال 98 بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
24
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
25
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395)
دانلود رایگان بخشنامه
26
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98
دانلود رایگان بخشنامه
27
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
28
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
29
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
30
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران - ﺳﺎل 1398
دانلود رایگان بخشنامه
31
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت - سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی32
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
33
بخشنامه در خصوص همترازی رئیس دفتر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی34
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی35
بخشنامه حق مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق العاده اشتغال خارج از کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی36
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی37
پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید
دانلود رایگان بخشنامه
38
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
39
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
40
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
41
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
42
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
43
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
44
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
45
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
46
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
47
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
48
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
49
فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398
دانلود رایگان بخشنامه
50
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
51
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
52
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
53
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
54
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
55
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
56
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی57
اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
دانلود رایگان بخشنامه
58
بخشنامه نحوه صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس
دانلود رایگان بخشنامه
59
پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
60
پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
دانلود رایگان بخشنامه
61
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
62
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
63
پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
دانلود رایگان بخشنامه
64
پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
65
قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
66
بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی
دانلود رایگان بخشنامه
67
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه
دانلود رایگان بخشنامه
68
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
69
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
70
بخشنامه در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی
دانلود رایگان بخشنامه
71
نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
72
فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی73
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
74
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
75
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
76
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی77
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری
دانلود رایگان بخشنامه
78
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
79
بخشنامه بودجه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
80
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
81
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
دانلود رایگان بخشنامه
82
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
دانلود رایگان بخشنامه
83
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
84
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
85
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
86
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
87
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
دانلود رایگان بخشنامه
88
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
دانلود رایگان بخشنامه
89
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
دانلود رایگان بخشنامه
90
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
91
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
دانلود رایگان بخشنامه
92
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
دانلود رایگان بخشنامه
93
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
94
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
دانلود رایگان بخشنامه
95
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
دانلود رایگان بخشنامه
96
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
دانلود رایگان بخشنامه
97
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
دانلود رایگان بخشنامه
98
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
99
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
دانلود رایگان بخشنامه
100
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
دانلود رایگان بخشنامه
101
تجزیه بهای فهرست چاه-97
دانلود رایگان بخشنامه
102
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
دانلود رایگان بخشنامه
103
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
دانلود رایگان بخشنامه
104
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
دانلود رایگان بخشنامه
105
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
دانلود رایگان بخشنامه
106
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
دانلود رایگان بخشنامه
107
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
دانلود رایگان بخشنامه
108
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
دانلود رایگان بخشنامه
109
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
دانلود رایگان بخشنامه
110
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
دانلود رایگان بخشنامه
111
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
دانلود رایگان بخشنامه
112
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
113
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
114
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
دانلود رایگان بخشنامه
115
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
116
اصلاحیه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
دانلود رایگان بخشنامه
117
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
118
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
119
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
120
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
121
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
122
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
123
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
124
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
125
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی126
دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
دانلود رایگان بخشنامه
127
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
128
تعیین نصاب معاملات سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
129
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
130
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی131
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
132
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
133
یش نویس لایحه شفافیت
دانلود رایگان بخشنامه
134
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
135
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
136
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
137
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
138
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
139
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
140
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
141
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
142
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
143
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
144
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
145
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
146
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
147
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
148
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
149
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
150
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی151
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
152
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
153
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
دانلود رایگان بخشنامه
154
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
155
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
156
بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
دانلود رایگان بخشنامه
157
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
158
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
159
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
دانلود رایگان بخشنامه
160
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
161
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
162
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
163
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
164
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
دانلود رایگان بخشنامه
165
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
دانلود رایگان بخشنامه
166
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
167
لایحه بودجه سال 97
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی168
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی169
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
دانلود رایگان بخشنامه
170
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی171
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
172
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
173
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
174
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
دانلود رایگان بخشنامه
175
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
دانلود رایگان بخشنامه
176
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
177
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
178
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
179
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
180
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
دانلود رایگان بخشنامه
181
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
182
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
183
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
184
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی185
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
186
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
دانلود رایگان بخشنامه
187
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
188
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
دانلود رایگان بخشنامه
189
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
190
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
191
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
192
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
دانلود رایگان بخشنامه
193
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
194
نصاب معاملات سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی195
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
196
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
دانلود رایگان بخشنامه
197
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
دانلود رایگان بخشنامه
198
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
199
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
200
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
دانلود رایگان بخشنامه
201
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
202
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
203
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
204
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
205
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
206
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
207
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
208
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
209
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
210
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
211
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
212
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
213
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
214
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
215
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
216
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
217
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی218
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
دانلود رایگان بخشنامه
219
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
220
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
221
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
222
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
223
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
224
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
225
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
226
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
227
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
دانلود رایگان بخشنامه
228
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
229
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
دانلود رایگان بخشنامه
230
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
231
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
232
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
233
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
234
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
235
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
236
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
دانلود رایگان بخشنامه
237
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
238
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
239
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
240
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
241
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
242
ضریب متوسط افزایش وزنی
دانلود رایگان بخشنامه
243
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
دانلود رایگان بخشنامه
244
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
245
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
246
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
247
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
دانلود رایگان بخشنامه
248
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
249
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
250
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
251
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
دانلود رایگان بخشنامه
252
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
دانلود رایگان بخشنامه
253
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
دانلود رایگان بخشنامه
254
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
دانلود رایگان بخشنامه
255
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
256
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
دانلود رایگان بخشنامه
257
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
دانلود رایگان بخشنامه
258
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
دانلود رایگان بخشنامه
259
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
260
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
261
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
262
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
263
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
264
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
265
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
266
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
267
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
268
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
269
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
270
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
271
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
272
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
273
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی274
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
275
ابلاغ دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازی
دانلود رایگان بخشنامه
276
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
277
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
دانلود رایگان بخشنامه
278
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
279
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
280
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
281
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
282
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
283
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
284
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
دانلود رایگان بخشنامه
285
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
286
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
287
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
دانلود رایگان بخشنامه
288
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
دانلود رایگان بخشنامه
289
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
دانلود رایگان بخشنامه
290
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
دانلود رایگان بخشنامه
291
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
دانلود رایگان بخشنامه
292
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
293
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
294
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
295
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
296
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
297
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
298
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی299
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
300
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
301
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
302
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی303
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی304
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
305
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
306
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
307
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
308
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
309
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
310
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
311
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
312
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی313
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی314
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
دانلود رایگان بخشنامه
315
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
316
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
317
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
318
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
319
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی320
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
321
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
322
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
323
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
324
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
325
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
326
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
327
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
328
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
329
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی330
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
331
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
دانلود رایگان بخشنامه
332
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
333
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
334
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
335
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی336
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
دانلود رایگان بخشنامه
337
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
338
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
339
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
340
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
341
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
342
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
343
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
344
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
345
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
346
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
347
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
348
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
349
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
350
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
351
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
352
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی353
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
دانلود رایگان بخشنامه
354
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
355
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
356
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
دانلود رایگان بخشنامه
357
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
358
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
359
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
360
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
361
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
362
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
363
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
364
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
365
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
366
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
367
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
368
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
دانلود رایگان بخشنامه
369
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
370
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
371
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
372
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
373
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
374
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
375
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
376
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
377
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
378
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
379
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
380
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
381
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
382
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
383
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
384
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
385
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
386
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
387
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
388
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
389
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
دانلود رایگان بخشنامه
390
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
391
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
392
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
393
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
394
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
دانلود رایگان بخشنامه
395
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی396
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
397
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
398
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
دانلود رایگان بخشنامه
399
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
400
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
دانلود رایگان بخشنامه
401
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
402
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
403
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
404
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
405
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
406
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
دانلود رایگان بخشنامه
407
تهیه عملکرد بودجه
دانلود رایگان بخشنامه
408
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
دانلود رایگان بخشنامه
409
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
دانلود رایگان بخشنامه
410
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
دانلود رایگان بخشنامه
411
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
412
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
413
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
414
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
دانلود رایگان بخشنامه
415
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
416
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
417
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
418
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
419
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
420
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی421
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
422
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
423
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
424
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
425
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
426
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
427
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
428
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
429
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
430
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
431
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
432
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
433
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
434
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
435
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
436
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
437
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
438
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
439
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
440
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
441
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
دانلود رایگان بخشنامه
442
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
443
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
دانلود رایگان بخشنامه
444
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
دانلود رایگان بخشنامه
445
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
دانلود رایگان بخشنامه
446
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
447
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
448
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
دانلود رایگان بخشنامه
449
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
450
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
دانلود رایگان بخشنامه
451
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
452
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
دانلود رایگان بخشنامه
453
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
454
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
دانلود رایگان بخشنامه
455
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
456
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
457
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
دانلود رایگان بخشنامه
458
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
459
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
460
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
461
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
462
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
463
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
464
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
465
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
466
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
467
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
468
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
دانلود رایگان بخشنامه
469
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
470
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
471
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
472
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
473
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
474
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
475
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
476
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
477
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
478
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
479
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
دانلود رایگان بخشنامه
480
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
481
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی482
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دانلود رایگان بخشنامه
483
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
484
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
485
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
486
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
دانلود رایگان بخشنامه
487
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
488
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
489
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
490
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
491
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
492
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
493
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
دانلود رایگان بخشنامه
494
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی495
اتخاذ تصمیماتی به‌منظور ساماندهی استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
496
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
497
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
دانلود رایگان بخشنامه
498
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
499
فونت‌های لوتوس
دانلود رایگان بخشنامه
500
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
501
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
دانلود رایگان بخشنامه
502
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
503
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
504
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
دانلود رایگان بخشنامه
505
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
506
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
دانلود رایگان بخشنامه
507
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
508
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
دانلود رایگان بخشنامه
509
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
دانلود رایگان بخشنامه
510
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
دانلود رایگان بخشنامه
511
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
512
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
513
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
دانلود رایگان بخشنامه
514
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
515
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
516
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
دانلود رایگان بخشنامه
517
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
518
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
519
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
دانلود رایگان بخشنامه
520
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
521
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
522
ظرفیت مجاز کاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی523
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
دانلود رایگان بخشنامه
524
قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
525
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
526
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی527
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
528
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
529
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
530
حق‌الزحمه مطالعات راه
دانلود رایگان بخشنامه
531
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
532
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
533
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
534
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
دانلود رایگان بخشنامه
535
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
536
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
537
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
538
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
539
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
دانلود رایگان بخشنامه
540
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
541
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
542
نحوه ابلاغ ضوابط
دانلود رایگان بخشنامه
543
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
دانلود رایگان بخشنامه
544
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
دانلود رایگان بخشنامه
545
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
دانلود رایگان بخشنامه
546
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
دانلود رایگان بخشنامه
547
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
548
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی549
آیین‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد
دانلود رایگان بخشنامه
550
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
551
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
552
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
553
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
دانلود رایگان بخشنامه
554
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
555
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
556
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
557
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
558
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
559
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
دانلود رایگان بخشنامه
560
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
561
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
دانلود رایگان بخشنامه
562
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
دانلود رایگان بخشنامه
563
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
564
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
565
کارشناس حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
566
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
567
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
568
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
569
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
570
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
571
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی572
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
573
اطلاعیه مهم
دانلود رایگان بخشنامه
574
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
575
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
576
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
577
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
578
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
579
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
580
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
581
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
582
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی583
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
584
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
585
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
586
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
587
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی588
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
589
مجموعه اسناد مربوط به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
590
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
591
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
592
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
593
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
594
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
595
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
596
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
597
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
598
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
599
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
600
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
601
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
602
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
603
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
604
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
605
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
606
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی607
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
608
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
دانلود رایگان بخشنامه
609
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
دانلود رایگان بخشنامه
610
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
دانلود رایگان بخشنامه
611
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
612
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
613
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
دانلود رایگان بخشنامه
614
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
دانلود رایگان بخشنامه
615
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
دانلود رایگان بخشنامه
616
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
617
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
دانلود رایگان بخشنامه
618
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
دانلود رایگان بخشنامه
619
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
دانلود رایگان بخشنامه
620
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
621
Iran tender law
دانلود رایگان بخشنامه
622
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
623
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
دانلود رایگان بخشنامه
624
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
دانلود رایگان بخشنامه
625
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
626
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
627
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
دانلود رایگان بخشنامه
628
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
629
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
630
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
631
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
دانلود رایگان بخشنامه
632
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
دانلود رایگان بخشنامه
633
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
دانلود رایگان بخشنامه
634
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
635
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
دانلود رایگان بخشنامه
636
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
دانلود رایگان بخشنامه
637
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
638
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
639
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
640
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
641
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
642
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
643
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
644
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
دانلود رایگان بخشنامه
645
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
دانلود رایگان بخشنامه
646
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
647
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
دانلود رایگان بخشنامه
648
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
649
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
650
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
651
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
652
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
653
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
دانلود رایگان بخشنامه
654
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
655
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
656
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
657
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
658
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
659
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
660
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
661
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
662
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
663
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
664
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
665
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
666
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
دانلود رایگان بخشنامه
667
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
دانلود رایگان بخشنامه
668
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
669
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
670
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
671
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
672
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
673
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
674
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
675
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
676
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
677
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
678
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
679
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
680
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
681
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
دانلود رایگان بخشنامه
682
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
683
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
684
حد نصاب معاملات سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
685
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
686
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
دانلود رایگان بخشنامه
687
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
دانلود رایگان بخشنامه
688
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
689
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
دانلود رایگان بخشنامه
690
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
691
جبران افزایش بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
692
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
دانلود رایگان بخشنامه
693
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
694
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
695
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
696
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
697
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
698
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
699
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
700
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
701
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
702
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
دانلود رایگان بخشنامه
703
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی704
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد
دانلود رایگان بخشنامه
705
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
706
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
707
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
708
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
709
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
710
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
711
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
712
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
713
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
714
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
715
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
716
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
717
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
718
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
719
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
720
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
721
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
722
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
723
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
724
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
725
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
726
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
727
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
728
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
729
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
دانلود رایگان بخشنامه
730
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
دانلود رایگان بخشنامه
731
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
732
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
دانلود رایگان بخشنامه
733
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
734
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
735
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی736
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
737
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
738
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
دانلود رایگان بخشنامه
739
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
دانلود رایگان بخشنامه
740
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
741
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
دانلود رایگان بخشنامه
742
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
743
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
744
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
745
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
746
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی747
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
748
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
دانلود رایگان بخشنامه
749
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
دانلود رایگان بخشنامه
750
تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
751
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
752
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
753
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی754
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی755
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی756
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
757
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
دانلود رایگان بخشنامه
758
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
759
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
760
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
761
طراحی بناهای درمانی 7
دانلود رایگان بخشنامه
762
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
763
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
764
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
765
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
766
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
767
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی768
نظام فنی و اجرایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
769
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
770
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
دانلود رایگان بخشنامه
771
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
دانلود رایگان بخشنامه
772
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
773
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
774
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
775
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
776
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
777
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
778
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
779
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
780
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
781
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
782
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
دانلود رایگان بخشنامه
783
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
784
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
785
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
786
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
787
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
788
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
789
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
دانلود رایگان بخشنامه
790
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
791
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
792
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
793
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
دانلود رایگان بخشنامه
794
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
795
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی796
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
دانلود رایگان بخشنامه
797
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
798
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
799
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
800
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
دانلود رایگان بخشنامه
801
راهنمای مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
802
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
دانلود رایگان بخشنامه
803
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
دانلود رایگان بخشنامه
804
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
805
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
دانلود رایگان بخشنامه
806
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
807
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
808
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
809
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
810
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
دانلود رایگان بخشنامه
811
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
دانلود رایگان بخشنامه
812
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
دانلود رایگان بخشنامه
813
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
814
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
دانلود رایگان بخشنامه
815
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
دانلود رایگان بخشنامه
816
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
817
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
دانلود رایگان بخشنامه
818
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
دانلود رایگان بخشنامه
819
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
820
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
821
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
دانلود رایگان بخشنامه
822
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
823
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
دانلود رایگان بخشنامه
824
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
دانلود رایگان بخشنامه
825
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
826
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
دانلود رایگان بخشنامه
827
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
دانلود رایگان بخشنامه
828
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
829
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
830
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
831
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
832
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
833
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
834
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
دانلود رایگان بخشنامه
835
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
836
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
دانلود رایگان بخشنامه
837
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
838
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
839
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
840
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
841
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
842
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
843
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
844
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
845
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
846
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
847
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
848
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
849
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
850
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
851
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
852
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
853
موافقت‌نامه وام
دانلود رایگان بخشنامه
854
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
دانلود رایگان بخشنامه
855
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
دانلود رایگان بخشنامه
856
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
دانلود رایگان بخشنامه
857
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
دانلود رایگان بخشنامه
858
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
859
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
860
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
دانلود رایگان بخشنامه
861
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
862
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
863
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
دانلود رایگان بخشنامه
864
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
865
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
دانلود رایگان بخشنامه
866
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
867
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
868
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
869
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
870
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
871
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
872
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
دانلود رایگان بخشنامه
873
قانون برنامه چهارم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
874
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
دانلود رایگان بخشنامه
875
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
876
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
877
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
878
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
879
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
880
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
881
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
دانلود رایگان بخشنامه
882
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
883
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
دانلود رایگان بخشنامه
884
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
885
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
886
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
887
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
888
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
دانلود رایگان بخشنامه
889
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
دانلود رایگان بخشنامه
890
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی891
قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
892
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
893
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
دانلود رایگان بخشنامه
894
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
895
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
896
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
897
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
898
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
899
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383