گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
2
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی3
قانون مدیریت بحران کشور
دانلود رایگان بخشنامه
4
شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
5
فهرست بهای کلان راه سازی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
6
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1398 به همراه آنالیز تعرفه
دانلود رایگان بخشنامه
7
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
8
اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری
دانلود رایگان بخشنامه
9
ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
10
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
11
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
12
برنامک هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (جدید) سال 98 بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
13
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
14
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395)
دانلود رایگان بخشنامه
15
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98
دانلود رایگان بخشنامه
16
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
17
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
18
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
19
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران - ﺳﺎل 1398
دانلود رایگان بخشنامه
20
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت - سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی21
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
22
بخشنامه در خصوص همترازی رئیس دفتر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی23
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی24
بخشنامه حق مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق العاده اشتغال خارج از کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی25
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی26
پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید
دانلود رایگان بخشنامه
27
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
28
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
29
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
30
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
31
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
32
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
33
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
34
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
35
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
36
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
37
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
38
فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398
دانلود رایگان بخشنامه
39
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
40
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
41
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
42
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
43
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
44
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
45
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
دانلود رایگان بخشنامه
46
اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
دانلود رایگان بخشنامه
47
بخشنامه نحوه صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس
دانلود رایگان بخشنامه
48
پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
49
پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
دانلود رایگان بخشنامه
50
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
51
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
52
پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
دانلود رایگان بخشنامه
53
پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
54
قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
55
بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی
دانلود رایگان بخشنامه
56
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه
دانلود رایگان بخشنامه
57
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
58
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
59
بخشنامه در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی
دانلود رایگان بخشنامه
60
نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
61
فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی62
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
63
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
64
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
65
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی66
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری
دانلود رایگان بخشنامه
67
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
68
بخشنامه بودجه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
69
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
70
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
دانلود رایگان بخشنامه
71
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
دانلود رایگان بخشنامه
72
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
73
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
74
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
75
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
76
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
دانلود رایگان بخشنامه
77
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
دانلود رایگان بخشنامه
78
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
دانلود رایگان بخشنامه
79
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
80
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
دانلود رایگان بخشنامه
81
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
دانلود رایگان بخشنامه
82
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
83
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
دانلود رایگان بخشنامه
84
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
دانلود رایگان بخشنامه
85
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
دانلود رایگان بخشنامه
86
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
دانلود رایگان بخشنامه
87
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
88
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
دانلود رایگان بخشنامه
89
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
دانلود رایگان بخشنامه
90
تجزیه بهای فهرست چاه-97
دانلود رایگان بخشنامه
91
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
دانلود رایگان بخشنامه
92
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
دانلود رایگان بخشنامه
93
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
دانلود رایگان بخشنامه
94
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
دانلود رایگان بخشنامه
95
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
دانلود رایگان بخشنامه
96
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
دانلود رایگان بخشنامه
97
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
دانلود رایگان بخشنامه
98
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
دانلود رایگان بخشنامه
99
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
دانلود رایگان بخشنامه
100
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
دانلود رایگان بخشنامه
101
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
102
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
103
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
دانلود رایگان بخشنامه
104
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
105
اصلاحیه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
دانلود رایگان بخشنامه
106
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
107
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
108
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
109
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
110
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
111
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
112
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
113
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
114
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی115
دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
دانلود رایگان بخشنامه
116
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
117
تعیین نصاب معاملات سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
118
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
119
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی120
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
121
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
122
یش نویس لایحه شفافیت
دانلود رایگان بخشنامه
123
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
124
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
125
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
126
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
127
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
128
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
129
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
130
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
131
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
132
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
133
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
134
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
135
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
136
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
137
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
138
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
139
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی140
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
141
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
142
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
دانلود رایگان بخشنامه
143
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
144
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
145
بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
دانلود رایگان بخشنامه
146
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
147
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
148
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
دانلود رایگان بخشنامه
149
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
150
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
151
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
152
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
153
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
دانلود رایگان بخشنامه
154
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
دانلود رایگان بخشنامه
155
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
156
لایحه بودجه سال 97
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی157
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی158
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
دانلود رایگان بخشنامه
159
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی160
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
161
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
162
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
163
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
دانلود رایگان بخشنامه
164
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
دانلود رایگان بخشنامه
165
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
166
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
167
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
168
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
169
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
دانلود رایگان بخشنامه
170
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
171
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
172
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
173
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی174
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
175
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
دانلود رایگان بخشنامه
176
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
177
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
دانلود رایگان بخشنامه
178
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
179
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
180
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
181
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
دانلود رایگان بخشنامه
182
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
183
نصاب معاملات سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی184
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
185
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
دانلود رایگان بخشنامه
186
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
دانلود رایگان بخشنامه
187
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
188
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
189
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
دانلود رایگان بخشنامه
190
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
191
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
192
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
193
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
194
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
195
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
196
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
197
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
198
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
199
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
200
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
201
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
202
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
203
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
204
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
205
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
206
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی207
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
دانلود رایگان بخشنامه
208
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
209
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
210
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
211
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
212
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
213
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
214
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
215
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
216
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
دانلود رایگان بخشنامه
217
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
218
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
دانلود رایگان بخشنامه
219
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
220
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
221
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
222
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
223
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
224
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
225
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
دانلود رایگان بخشنامه
226
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
227
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
228
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
229
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
230
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
231
ضریب متوسط افزایش وزنی
دانلود رایگان بخشنامه
232
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
دانلود رایگان بخشنامه
233
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
234
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
235
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
236
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
دانلود رایگان بخشنامه
237
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
238
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
239
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
240
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
دانلود رایگان بخشنامه
241
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
دانلود رایگان بخشنامه
242
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
دانلود رایگان بخشنامه
243
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
دانلود رایگان بخشنامه
244
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
245
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
دانلود رایگان بخشنامه
246
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
دانلود رایگان بخشنامه
247
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
دانلود رایگان بخشنامه
248
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
249
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
250
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
251
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
252
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
253
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
254
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
255
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
256
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
257
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
258
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
259
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
260
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
261
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
262
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی263
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
264
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
265
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
دانلود رایگان بخشنامه
266
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
267
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
268
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
269
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
270
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
271
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
272
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
دانلود رایگان بخشنامه
273
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
274
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
275
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
دانلود رایگان بخشنامه
276
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
دانلود رایگان بخشنامه
277
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
دانلود رایگان بخشنامه
278
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
دانلود رایگان بخشنامه
279
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
دانلود رایگان بخشنامه
280
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
281
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
282
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
283
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
284
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
285
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
286
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی287
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
288
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
289
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
290
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی291
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی292
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
293
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
294
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
295
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
296
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
297
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
298
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
299
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
300
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی301
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی302
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
دانلود رایگان بخشنامه
303
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
304
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
305
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
306
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
307
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی308
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
309
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
310
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
311
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
312
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
313
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
314
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
315
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
316
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
317
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی318
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
319
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
دانلود رایگان بخشنامه
320
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
321
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
322
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
323
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی324
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
دانلود رایگان بخشنامه
325
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
326
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
327
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
328
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
329
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
330
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
331
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
332
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
333
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
334
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
335
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
336
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
337
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
338
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
339
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
340
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی341
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
دانلود رایگان بخشنامه
342
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
343
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
344
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
دانلود رایگان بخشنامه
345
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
346
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
347
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
348
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
349
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
350
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
351
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
352
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
353
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
354
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
355
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
356
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
دانلود رایگان بخشنامه
357
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
358
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
359
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
360
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
361
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
362
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
363
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
364
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
365
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
366
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
367
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
368
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
369
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
370
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
371
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
372
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
373
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
374
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
375
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
376
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
377
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
دانلود رایگان بخشنامه
378
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
379
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
380
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
381
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
382
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
دانلود رایگان بخشنامه
383
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی384
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
385
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
386
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
دانلود رایگان بخشنامه
387
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
388
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
دانلود رایگان بخشنامه
389
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
390
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
391
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
392
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
393
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
394
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
دانلود رایگان بخشنامه
395
تهیه عملکرد بودجه
دانلود رایگان بخشنامه
396
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
دانلود رایگان بخشنامه
397
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
دانلود رایگان بخشنامه
398
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
دانلود رایگان بخشنامه
399
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
400
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
401
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
402
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
دانلود رایگان بخشنامه
403
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
404
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
405
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
406
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
407
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
408
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی409
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
410
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
411
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
412
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
413
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
414
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
415
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
416
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
417
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
418
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
419
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
420
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
421
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
422
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
423
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
424
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
425
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
426
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
427
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
428
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
429
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
دانلود رایگان بخشنامه
430
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
431
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
دانلود رایگان بخشنامه
432
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
دانلود رایگان بخشنامه
433
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
دانلود رایگان بخشنامه
434
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
435
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
436
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
دانلود رایگان بخشنامه
437
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
438
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
دانلود رایگان بخشنامه
439
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
440
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
دانلود رایگان بخشنامه
441
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
442
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
دانلود رایگان بخشنامه
443
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
444
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
445
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
دانلود رایگان بخشنامه
446
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
447
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
448
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
449
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
450
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
451
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
452
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
453
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
454
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
455
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
456
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
دانلود رایگان بخشنامه
457
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
458
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
459
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
460
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
461
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
462
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
463
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
464
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
465
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
466
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
467
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
دانلود رایگان بخشنامه
468
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
469
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی470
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دانلود رایگان بخشنامه
471
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
472
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
473
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
474
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
دانلود رایگان بخشنامه
475
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
476
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
477
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
478
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
479
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
480
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
481
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
دانلود رایگان بخشنامه
482
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی483
اتخاذ تصمیماتی به‌منظور ساماندهی استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
484
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
485
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
دانلود رایگان بخشنامه
486
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
487
فونت‌های لوتوس
دانلود رایگان بخشنامه
488
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
489
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
دانلود رایگان بخشنامه
490
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
491
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
492
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
دانلود رایگان بخشنامه
493
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
494
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
دانلود رایگان بخشنامه
495
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
496
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
دانلود رایگان بخشنامه
497
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
دانلود رایگان بخشنامه
498
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
دانلود رایگان بخشنامه
499
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
500
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
501
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
دانلود رایگان بخشنامه
502
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
503
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
504
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
دانلود رایگان بخشنامه
505
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
506
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
507
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
دانلود رایگان بخشنامه
508
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
509
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
510
ظرفیت مجاز کاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی511
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
دانلود رایگان بخشنامه
512
قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
513
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
514
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی515
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
516
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
517
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
518
حق‌الزحمه مطالعات راه
دانلود رایگان بخشنامه
519
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
520
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
521
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
522
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
دانلود رایگان بخشنامه
523
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
524
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
525
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
526
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
527
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
دانلود رایگان بخشنامه
528
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
529
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
530
نحوه ابلاغ ضوابط
دانلود رایگان بخشنامه
531
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
دانلود رایگان بخشنامه
532
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
دانلود رایگان بخشنامه
533
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
دانلود رایگان بخشنامه
534
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
دانلود رایگان بخشنامه
535
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
536
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی537
آیین‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد
دانلود رایگان بخشنامه
538
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
539
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
540
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
541
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
دانلود رایگان بخشنامه
542
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
543
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
544
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
545
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
546
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
547
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
دانلود رایگان بخشنامه
548
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
549
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
دانلود رایگان بخشنامه
550
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
دانلود رایگان بخشنامه
551
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
552
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
553
کارشناس حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
554
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
555
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
556
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
557
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
558
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
559
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی560
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
561
اطلاعیه مهم
دانلود رایگان بخشنامه
562
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
563
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
564
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
565
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
566
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
567
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
568
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
569
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
570
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی571
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
572
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
573
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
574
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
575
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی576
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
577
مجموعه اسناد مربوط به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
578
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
579
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
580
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
581
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
582
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
583
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
584
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
585
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
586
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
587
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
588
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
589
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
590
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
591
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
592
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
593
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
594
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی595
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
596
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
دانلود رایگان بخشنامه
597
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
دانلود رایگان بخشنامه
598
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
دانلود رایگان بخشنامه
599
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
600
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
601
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
دانلود رایگان بخشنامه
602
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
دانلود رایگان بخشنامه
603
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
دانلود رایگان بخشنامه
604
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
605
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
دانلود رایگان بخشنامه
606
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
دانلود رایگان بخشنامه
607
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
دانلود رایگان بخشنامه
608
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
609
Iran tender law
دانلود رایگان بخشنامه
610
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
611
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
دانلود رایگان بخشنامه
612
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
دانلود رایگان بخشنامه
613
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
614
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
615
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
دانلود رایگان بخشنامه
616
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
617
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
618
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
619
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
دانلود رایگان بخشنامه
620
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
دانلود رایگان بخشنامه
621
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
دانلود رایگان بخشنامه
622
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
623
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
دانلود رایگان بخشنامه
624
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
دانلود رایگان بخشنامه
625
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
626
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
627
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
628
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
629
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
630
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
631
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
632
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
دانلود رایگان بخشنامه
633
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
دانلود رایگان بخشنامه
634
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
635
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
دانلود رایگان بخشنامه
636
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
637
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
638
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
639
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
640
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
641
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
دانلود رایگان بخشنامه
642
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
643
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
644
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
645
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
646
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
647
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
648
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
649
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
650
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
651
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
652
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
653
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
654
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
دانلود رایگان بخشنامه
655
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
دانلود رایگان بخشنامه
656
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
657
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
658
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
659
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
660
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
661
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
662
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
663
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
664
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
665
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
666
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
667
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
668
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
669
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
دانلود رایگان بخشنامه
670
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
671
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
672
حد نصاب معاملات سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
673
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
674
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
دانلود رایگان بخشنامه
675
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
دانلود رایگان بخشنامه
676
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
677
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
دانلود رایگان بخشنامه
678
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
679
جبران افزایش بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
680
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
دانلود رایگان بخشنامه
681
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
682
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
683
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
684
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
685
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
686
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
687
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
688
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
689
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
690
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
دانلود رایگان بخشنامه
691
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی692
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد
دانلود رایگان بخشنامه
693
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
694
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
695
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
696
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
697
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
698
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
699
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
700
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
701
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
702
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
703
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
704
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
705
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
706
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
707
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
708
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
709
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
710
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
711
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
712
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
713
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
714
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
715
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
716
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
717
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
دانلود رایگان بخشنامه
718
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
دانلود رایگان بخشنامه
719
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
720
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
دانلود رایگان بخشنامه
721
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
722
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
723
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی724
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
725
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
726
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
دانلود رایگان بخشنامه
727
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
دانلود رایگان بخشنامه
728
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
729
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
دانلود رایگان بخشنامه
730
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
731
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
732
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
733
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
734
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی735
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
736
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
دانلود رایگان بخشنامه
737
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
دانلود رایگان بخشنامه
738
تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
739
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
740
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
741
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی742
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی743
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی744
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
745
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
دانلود رایگان بخشنامه
746
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
747
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
748
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
749
طراحی بناهای درمانی 7
دانلود رایگان بخشنامه
750
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
751
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
752
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
753
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
754
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
755
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی756
نظام فنی و اجرایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
757
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
758
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
دانلود رایگان بخشنامه
759
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
دانلود رایگان بخشنامه
760
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
761
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
762
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
763
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
764
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
765
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
766
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
767
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
768
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
769
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
770
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
دانلود رایگان بخشنامه
771
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
772
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
773
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
774
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
775
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
776
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
777
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
دانلود رایگان بخشنامه
778
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
779
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
780
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
781
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
دانلود رایگان بخشنامه
782
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
783
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی784
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
دانلود رایگان بخشنامه
785
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
786
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
787
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
788
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
دانلود رایگان بخشنامه
789
راهنمای مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
790
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
دانلود رایگان بخشنامه
791
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
دانلود رایگان بخشنامه
792
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
793
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
دانلود رایگان بخشنامه
794
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
795
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
796
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
797
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
798
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
دانلود رایگان بخشنامه
799
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
دانلود رایگان بخشنامه
800
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
دانلود رایگان بخشنامه
801
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
802
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
دانلود رایگان بخشنامه
803
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
دانلود رایگان بخشنامه
804
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
805
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
دانلود رایگان بخشنامه
806
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
دانلود رایگان بخشنامه
807
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
808
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
809
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
دانلود رایگان بخشنامه
810
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
811
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
دانلود رایگان بخشنامه
812
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
دانلود رایگان بخشنامه
813
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
814
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
دانلود رایگان بخشنامه
815
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
دانلود رایگان بخشنامه
816
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
817
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
818
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
819
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
820
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
821
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
822
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
دانلود رایگان بخشنامه
823
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
824
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
دانلود رایگان بخشنامه
825
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
826
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
827
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
828
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
829
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
830
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
831
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
832
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
833
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
834
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
835
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
836
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
837
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
838
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
839
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
840
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
841
موافقت‌نامه وام
دانلود رایگان بخشنامه
842
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
دانلود رایگان بخشنامه
843
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
دانلود رایگان بخشنامه
844
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
دانلود رایگان بخشنامه
845
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
دانلود رایگان بخشنامه
846
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
847
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
848
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
دانلود رایگان بخشنامه
849
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
850
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
851
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
دانلود رایگان بخشنامه
852
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
853
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
دانلود رایگان بخشنامه
854
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
855
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
856
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
857
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
858
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
859
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
860
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
دانلود رایگان بخشنامه
861
قانون برنامه چهارم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
862
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
دانلود رایگان بخشنامه
863
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
دانلود رایگان بخشنامه
864
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
865
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
866
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
867
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
868
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
869
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
دانلود رایگان بخشنامه
870
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
871
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
دانلود رایگان بخشنامه
872
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
873
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
874
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
875
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
876
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
دانلود رایگان بخشنامه
877
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
دانلود رایگان بخشنامه
878
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی879
قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
880
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
881
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
دانلود رایگان بخشنامه
882
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
883
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
884
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
885
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
886
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
887
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
888
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
889
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
890
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
891
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
892
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
893
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
دانلود رایگان بخشنامه
894
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
دانلود رایگان بخشنامه
895
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی896
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
897
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
دانلود رایگان بخشنامه
898
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
899
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
دانلود رایگان بخشنامه
900
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح