گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها
ضوابط جدید2
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1397
ضوابط جدید3
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
ضوابط جدید4
برنامک هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (جدید) سال 98 بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
5
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل
6
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395)
7
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98
8
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398
9
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال 1398
10
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی سال 1398
11
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران - ﺳﺎل 1398
12
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت - سال 1398
13
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
14
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
15
پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید
16
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398
17
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398
18
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398
19
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398
20
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398
21
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398
22
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398
23
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398
24
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398
25
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398
26
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398
27
فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398
28
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398
29
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398
30
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398
31
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
32
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398
33
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398
34
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
35
اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
36
قانون بودجه سال 1398 کشور
37
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه
38
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
39
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
40
نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها
41
فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397
42
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
43
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397
44
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
45
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
46
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
47
بخشنامه بودجه سال 1398
48
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
49
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
50
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
51
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
52
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
53
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
54
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
55
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
56
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
57
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
58
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
59
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
60
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
61
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
62
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
63
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
64
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
65
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
66
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
67
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
68
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
69
تجزیه بهای فهرست چاه-97
70
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
71
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
72
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
73
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
74
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
75
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
76
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
77
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
78
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
79
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
80
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
81
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
82
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
83
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
84
اصلاحیه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
85
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1397
86
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
87
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
88
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
89
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
90
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
91
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
92
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
93
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
94
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
95
تعیین نصاب معاملات سال 1397
96
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
97
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
98
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
99
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
100
یش نویس لایحه شفافیت
101
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
102
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
103
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
104
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
105
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
106
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
107
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
108
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
109
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
110
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
111
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
112
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
113
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
114
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
115
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
116
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
117
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
118
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
119
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
120
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
121
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
122
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
123
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
124
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
125
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
126
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
127
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
128
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
129
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
130
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
131
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
132
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
133
لایحه بودجه سال 97
134
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
135
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
136
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
137
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
138
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
139
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
140
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
141
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
142
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
143
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
144
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
145
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
146
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
147
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
148
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
149
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
150
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
151
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
152
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
153
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
154
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
155
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
156
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
157
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
158
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
159
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
160
نصاب معاملات سال 1396
161
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
162
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
163
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
164
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
165
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
166
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
167
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
168
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
169
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
170
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
171
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
172
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
173
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
174
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
175
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
176
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
177
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
178
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
179
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
180
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
181
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
182
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
183
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
184
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
185
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
186
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
187
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
188
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
189
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
190
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
191
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
192
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
193
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
194
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
195
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
196
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
197
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
198
تعرفه خدمات نقشه برداری
199
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
200
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
201
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
202
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
203
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
204
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
205
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
206
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
207
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
208
ضریب متوسط افزایش وزنی
209
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
210
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
211
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
212
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
213
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
214
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
215
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
216
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
217
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
218
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
219
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
220
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
221
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
222
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
223
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
224
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
225
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
226
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
227
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
228
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
229
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
230
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
231
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
232
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
233
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
234
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
235
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
236
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
237
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
238
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
239
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
240
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
241
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
242
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
243
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
244
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
245
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
246
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
247
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
248
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
249
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
250
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
251
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
252
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
253
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
254
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
255
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
256
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
257
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
258
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
259
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
260
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
261
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
262
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
263
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
264
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
265
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
266
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
267
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
268
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
269
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
270
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
271
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
272
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
273
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
274
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
275
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
276
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
277
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
278
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
279
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
280
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
281
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
282
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
283
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
284
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
285
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
286
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
287
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
288
تعرفه خدمات نقشه برداری
289
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
290
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
291
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
292
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
293
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
294
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
295
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
296
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
297
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
298
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
299
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
300
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
301
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
302
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
303
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
304
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
305
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
306
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
307
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
308
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
309
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
310
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
311
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
312
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
313
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
314
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
315
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
316
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
317
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
318
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
319
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
320
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
321
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
322
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
323
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
324
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
325
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
326
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
327
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
328
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
329
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
330
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
331
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
332
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
333
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
334
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
335
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
336
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
337
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
338
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
339
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
340
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
341
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
342
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
343
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
344
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
345
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
346
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
347
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
348
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
349
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
350
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
351
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
352
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
353
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
354
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
355
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
356
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
357
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
358
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
359
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
360
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
361
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
362
تعرفه خدمات نقشه برداری
363
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
364
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
365
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
366
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
367
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
368
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
369
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
370
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
371
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
372
تهیه عملکرد بودجه
373
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
374
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
375
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
376
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
377
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
378
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
379
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
380
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
381
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
382
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
383
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
384
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
385
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
386
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
387
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
388
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
389
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
390
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
391
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
392
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
393
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
394
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
395
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
396
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
397
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
398
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
399
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
400
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
401
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
402
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
403
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
404
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
405
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
406
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
407
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
408
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
409
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
410
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
411
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
412
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
413
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
414
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
415
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
416
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
417
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
418
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
419
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
420
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
421
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
422
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
423
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
424
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
425
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
426
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
427
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
428
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
429
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
430
تعرفه خدمات نقشه برداری
431
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
432
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
433
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
434
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
435
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
436
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
437
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
438
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
439
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
440
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
441
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
442
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
443
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
444
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
445
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
446
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
447
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
448
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
449
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
450
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
451
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
452
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
453
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
454
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
455
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
456
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
457
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
458
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
459
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
460
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
461
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
462
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
463
فونت‌های لوتوس
464
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
465
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
466
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
467
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
468
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
469
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
470
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
471
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
472
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
473
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
474
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
475
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
476
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
477
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
478
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
479
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
480
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
481
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
482
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
483
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
484
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
485
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
486
ظرفیت مجاز کاری
487
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
488
قانون برنامه پنجم توسعه
489
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
490
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
491
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
492
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
493
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
494
حق‌الزحمه مطالعات راه
495
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
496
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
497
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
498
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
499
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
500
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
501
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
502
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
503
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
504
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
505
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
506
نحوه ابلاغ ضوابط
507
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
508
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
509
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
510
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
511
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
512
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
513
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
514
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
515
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
516
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
517
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
518
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
519
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
520
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
521
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
522
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
523
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
524
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
525
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
526
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
527
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
528
کارشناس حقیقی
529
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
530
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
531
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
532
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
533
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
534
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
535
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
536
اطلاعیه مهم
537
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
538
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
539
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
540
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
541
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
542
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
543
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
544
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
545
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
546
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
547
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
548
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
549
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
550
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
551
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
552
مجموعه اسناد مربوط به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
553
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
554
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
555
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
556
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
557
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
558
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
559
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
560
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
561
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
562
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
563
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
564
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
565
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
566
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
567
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
568
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
569
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
570
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
571
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
572
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
573
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
574
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
575
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
576
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
577
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
578
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
579
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
580
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
581
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
582
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
583
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
584
Iran tender law
585
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
586
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
587
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
588
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
589
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
590
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
591
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
592
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
593
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
594
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
595
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
596
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
597
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
598
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
599
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
600
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
601
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
602
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
603
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
604
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
605
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
606
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
607
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
608
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
609
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
610
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
611
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
612
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
613
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
614
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
615
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
616
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
617
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
618
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
619
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
620
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
621
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
622
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
623
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
624
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
625
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
626
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
627
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
628
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
629
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
630
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
631
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
632
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
633
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
634
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
635
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
636
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
637
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
638
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
639
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
640
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
641
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
642
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
643
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
644
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
645
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
646
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
647
حد نصاب معاملات سال 1387
648
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
649
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
650
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
651
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
652
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
653
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
654
جبران افزایش بهای قیر
655
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
656
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
657
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
658
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
659
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
660
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
661
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
662
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
663
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
664
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
665
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
666
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
667
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
668
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
669
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
670
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
671
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
672
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
673
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
674
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
675
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
676
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
677
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
678
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
679
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
680
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
681
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
682
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
683
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
684
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
685
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
686
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
687
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
688
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
689
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
690
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
691
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
692
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
693
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
694
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
695
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
696
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
697
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
698
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
699
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
700
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
701
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
702
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
703
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
704
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
705
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
706
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
707
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
708
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
709
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
710
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
711
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
712
تشخیص صلاحیت مشاوران
713
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
714
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
715
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
716
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
717
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
718
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
719
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
720
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
721
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
722
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
723
طراحی بناهای درمانی 7
724
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
725
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
726
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
727
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
728
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
729
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
730
نظام فنی و اجرایی کشور
731
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
732
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
733
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
734
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
735
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
736
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
737
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
738
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
739
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
740
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
741
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
742
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
743
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
744
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
745
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
746
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
747
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
748
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
749
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
750
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
751
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
752
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
753
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
754
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
755
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
756
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
757
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
758
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
759
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
760
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
761
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
762
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
763
راهنمای مناقصه
764
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
765
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
766
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
767
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
768
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
769
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
770
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
771
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
772
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
773
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
774
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
775
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
776
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
777
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
778
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
779
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
780
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
781
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
782
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
783
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
784
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
785
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
786
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
787
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
788
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
789
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
790
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
791
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
792
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
793
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
794
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
795
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
796
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
797
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
798
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
799
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
800
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
801
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
802
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
803
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
804
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
805
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
806
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
807
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
808
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
809
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
810
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
811
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
812
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
813
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
814
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
815
موافقت‌نامه وام
816
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
817
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
818
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
819
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
820
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
821
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
822
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
823
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
824
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
825
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
826
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
827
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
828
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
829
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
830
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
831
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
832
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
833
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
834
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
835
قانون برنامه چهارم توسعه
836
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
837
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
838
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
839
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
840
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
841
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
842
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
843
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
844
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
845
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
846
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
847
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
848
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
849
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
850
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
851
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
852
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
853
قانون برگزاری مناقصات
854
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
855
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
856
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
857
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
858
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
859
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
860
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
861
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
862
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
863
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
864
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
865
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
866
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
867
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
868
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
869
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
870
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
871
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
872
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
873
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
874
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
875
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
876
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
877
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
878
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
879
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
880
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
881
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
882
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
883
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
884
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
885
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
886
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
887
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
888
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
889
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
890
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
891
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
892
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
893
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
894
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
895
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
896
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
897
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
898
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
899
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
900
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
901
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
902
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
903
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
904
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
905
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
906
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
907
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
908
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
909
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
910
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
911
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
912
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
913
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
914
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
915
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
916
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
917
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
918
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
919
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
920
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
921
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
922
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
923
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
924
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
925
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
926
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
927
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
928
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
929
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
930
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
931
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
932
پرداخت تفاوت بهای قیر
933
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
934
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
935
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
936
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
937
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
938
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
939
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
940
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
941
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
942
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
943
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
944
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
945
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
946
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
947
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
948
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
949
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
950
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
951
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
952
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
953
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
954
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
955
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
956
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
957
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
958
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح - فایل متنی (DOC)
959
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
960
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
961
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
962
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
963
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
964
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
965
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
966
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
967
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
968
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره -فایل متنی (word)
969
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
970
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
971
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
972
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
973
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
974
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
975
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
976
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
977
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
978
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
979
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
980
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
981
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
982
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
983
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
984
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
985
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
986
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
987
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
988
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
989
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
990
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
991
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
992
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
993
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
994
راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها
995
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
996
ساختمانهای عمومی و دولتی
997
حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه
998
وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشور
999
دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحی
1000
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
1001
بتن در مناطق گرمسیر
1002
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایه
1003
فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها
1004
فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌
1005
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
1006
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایه
1007
تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30
1008
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
1009
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانه
1010
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
1011
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
1012
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
1013
راهنمای تزریق در سازه های آبی
1014
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه
1015
دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینی
1016
ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاری
1017
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)
1018
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378
1019
تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
1020
اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28
1021
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377
1022
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
1023
مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاور
1024
اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21
1025
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
1026
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).
1027
جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی
1028
ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )
1029
آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
1030
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377
1031
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران
1032
تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
1033
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377
1034
مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاری
1035
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایه
1036
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1037
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
1038
تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1039
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
1040
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
1041
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
1042
مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی
1043
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
1044
دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنی
1045
تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1046
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377
1047
تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1
1048
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
1049
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
1050
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
1051
مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنی
1052
مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست
1053
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
1054
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21
1055
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1056
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
1057
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
1058
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی
1059
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره
1060
پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
1061
جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
1062
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1063
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1064
ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"
1065
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1066
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377
1067
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377
1068
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377
1069
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ت