گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
ضوابط جدید2
قانون مدیریت بحران کشور
ضوابط جدید3
فهرست بهای کلان راه سازی سال 1398
4
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1398 به همراه آنالیز تعرفه
ضوابط جدید5
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 1398
6
اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری
7
ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها
8
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1397
9
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
10
برنامک هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (جدید) سال 98 بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
11
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل
12
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395)
13
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98
14
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398
15
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال 1398
16
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی سال 1398
17
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران - ﺳﺎل 1398
18
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت - سال 1398
19
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
20
بخشنامه در خصوص همترازی رئیس دفتر
21
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
22
بخشنامه حق مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق العاده اشتغال خارج از کشور
23
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
24
پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید
25
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398
26
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398
27
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398
28
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398
29
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398
30
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398
31
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398
32
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398
33
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398
34
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398
35
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398
36
فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398
37
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398
38
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398
39
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398
40
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
41
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398
42
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398
43
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
44
اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
45
بخشنامه نحوه صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس
46
پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)
47
پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
48
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
49
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
50
پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
51
پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
52
قانون بودجه سال 1398 کشور
53
بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی
54
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه
55
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
56
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
57
بخشنامه در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی
58
نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها
59
فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397
60
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
61
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397
62
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
63
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
64
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری
65
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
66
بخشنامه بودجه سال 1398
67
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
68
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
69
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
70
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
71
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
72
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
73
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
74
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
75
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
76
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
77
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
78
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
79
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
80
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
81
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
82
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
83
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
84
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
85
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
86
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
87
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
88
تجزیه بهای فهرست چاه-97
89
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
90
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
91
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
92
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
93
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
94
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
95
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
96
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
97
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
98
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
99
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
100
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
101
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
102
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
103
اصلاحیه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
104
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1397
105
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
106
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
107
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
108
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
109
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
110
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
111
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
112
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
113
دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
114
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
115
تعیین نصاب معاملات سال 1397
116
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
117
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
118
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
119
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
120
یش نویس لایحه شفافیت
121
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
122
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
123
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
124
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
125
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
126
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
127
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
128
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
129
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
130
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
131
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
132
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
133
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
134
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
135
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
136
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
137
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
138
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
139
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
140
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
141
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
142
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
143
بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
144
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
145
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
146
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
147
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
148
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
149
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
150
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
151
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
152
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
153
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
154
لایحه بودجه سال 97
155
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
156
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
157
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
158
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
159
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
160
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
161
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
162
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
163
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
164
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
165
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
166
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
167
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
168
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
169
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
170
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
171
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
172
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
173
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
174
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
175
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
176
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
177
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
178
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
179
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
180
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
181
نصاب معاملات سال 1396
182
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
183
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
184
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
185
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
186
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
187
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
188
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
189
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
190
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
191
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
192
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
193
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
194
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
195
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
196
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
197
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
198
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
199
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
200
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
201
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
202
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
203
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
204
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
205
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
206
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
207
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
208
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
209
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
210
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
211
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
212
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
213
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
214
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
215
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
216
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
217
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
218
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
219
تعرفه خدمات نقشه برداری
220
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
221
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
222
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
223
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
224
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
225
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
226
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
227
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
228
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
229
ضریب متوسط افزایش وزنی
230
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
231
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
232
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
233
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
234
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
235
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
236
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
237
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
238
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
239
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
240
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
241
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
242
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
243
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
244
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
245
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
246
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
247
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
248
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
249
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
250
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
251
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
252
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
253
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
254
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
255
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
256
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
257
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
258
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
259
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
260
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
261
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
262
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
263
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
264
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
265
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
266
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
267
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
268
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
269
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
270
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
271
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
272
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
273
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
274
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
275
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
276
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
277
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
278
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
279
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
280
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
281
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
282
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
283
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
284
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
285
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
286
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
287
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
288
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
289
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
290
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
291
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
292
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
293
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
294
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
295
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
296
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
297
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
298
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
299
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
300
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
301
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
302
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
303
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
304
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
305
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
306
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
307
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
308
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
309
تعرفه خدمات نقشه برداری
310
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
311
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
312
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
313
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
314
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
315
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
316
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
317
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
318
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
319
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
320
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
321
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
322
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
323
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
324
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
325
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
326
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
327
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
328
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
329
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
330
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
331
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
332
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
333
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
334
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
335
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
336
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
337
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
338
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
339
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
340
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
341
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
342
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
343
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
344
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
345
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
346
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
347
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
348
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
349
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
350
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
351
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
352
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
353
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
354
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
355
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
356
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
357
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
358
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
359
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
360
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
361
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
362
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
363
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
364
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
365
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
366
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
367
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
368
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
369
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
370
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
371
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
372
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
373
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
374
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
375
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
376
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
377
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
378
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
379
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
380
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
381
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
382
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
383
تعرفه خدمات نقشه برداری
384
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
385
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
386
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
387
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
388
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
389
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
390
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
391
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
392
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
393
تهیه عملکرد بودجه
394
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
395
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
396
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
397
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
398
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
399
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
400
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
401
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
402
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
403
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
404
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
405
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
406
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
407
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
408
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
409
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
410
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
411
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
412
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
413
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
414
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
415
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
416
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
417
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
418
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
419
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
420
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
421
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
422
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
423
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
424
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
425
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
426
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
427
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
428
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
429
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
430
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
431
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
432
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
433
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
434
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
435
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
436
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
437
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
438
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
439
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
440
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
441
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
442
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
443
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
444
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
445
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
446
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
447
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
448
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
449
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
450
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
451
تعرفه خدمات نقشه برداری
452
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
453
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
454
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
455
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
456
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
457
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
458
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
459
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
460
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
461
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
462
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
463
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
464
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
465
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
466
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
467
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
468
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
469
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
470
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
471
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
472
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
473
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
474
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
475
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
476
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
477
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
478
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
479
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
480
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
481
اتخاذ تصمیماتی به‌منظور ساماندهی استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
482
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
483
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
484
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
485
فونت‌های لوتوس
486
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
487
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
488
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
489
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
490
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
491
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
492
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
493
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
494
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
495
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
496
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
497
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
498
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
499
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
500
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
501
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
502
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
503
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
504
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
505
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
506
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
507
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
508
ظرفیت مجاز کاری
509
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
510
قانون برنامه پنجم توسعه
511
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
512
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
513
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
514
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
515
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
516
حق‌الزحمه مطالعات راه
517
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
518
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
519
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
520
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
521
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
522
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
523
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
524
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
525
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
526
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
527
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
528
نحوه ابلاغ ضوابط
529
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
530
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
531
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
532
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
533
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
534
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
535
آیین‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد
536
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
537
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
538
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
539
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
540
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
541
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
542
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
543
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
544
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
545
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
546
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
547
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
548
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
549
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
550
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
551
کارشناس حقیقی
552
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
553
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
554
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
555
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
556
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
557
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
558
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
559
اطلاعیه مهم
560
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
561
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
562
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
563
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
564
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
565
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
566
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
567
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
568
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
569
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
570
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
571
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
572
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
573
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
574
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
575
مجموعه اسناد مربوط به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
576
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
577
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
578
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
579
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
580
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
581
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
582
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
583
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
584
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
585
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
586
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
587
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
588
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
589
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
590
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
591
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
592
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
593
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
594
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
595
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
596
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
597
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
598
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
599
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
600
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
601
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
602
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
603
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
604
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
605
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
606
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
607
Iran tender law
608
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
609
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
610
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
611
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
612
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
613
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
614
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
615
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
616
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
617
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
618
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
619
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
620
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
621
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
622
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
623
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
624
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
625
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
626
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
627
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
628
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
629
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
630
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
631
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
632
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
633
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
634
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
635
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
636
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
637
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
638
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
639
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
640
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
641
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
642
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
643
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
644
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
645
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
646
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
647
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
648
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
649
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
650
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
651
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
652
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
653
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
654
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
655
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
656
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
657
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
658
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
659
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
660
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
661
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
662
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
663
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
664
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
665
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
666
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
667
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
668
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
669
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
670
حد نصاب معاملات سال 1387
671
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
672
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
673
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
674
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
675
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
676
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
677
جبران افزایش بهای قیر
678
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
679
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
680
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
681
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
682
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
683
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
684
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
685
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
686
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
687
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
688
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
689
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
690
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد
691
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
692
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
693
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
694
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
695
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
696
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
697
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
698
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
699
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
700
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
701
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
702
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
703
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
704
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
705
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
706
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
707
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
708
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
709
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
710
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
711
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
712
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
713
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
714
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
715
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
716
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
717
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
718
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
719
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
720
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
721
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
722
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
723
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
724
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
725
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
726
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
727
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
728
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
729
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
730
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
731
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
732
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
733
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
734
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
735
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
736
تشخیص صلاحیت مشاوران
737
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
738
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
739
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
740
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
741
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
742
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
743
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
744
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
745
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
746
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
747
طراحی بناهای درمانی 7
748
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
749
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
750
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
751
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
752
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
753
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
754
نظام فنی و اجرایی کشور
755
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
756
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
757
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
758
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
759
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
760
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
761
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
762
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
763
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
764
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
765
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
766
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
767
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
768
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
769
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
770
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
771
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
772
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
773
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
774
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
775
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
776
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
777
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
778
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
779
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
780
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
781
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
782
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
783
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
784
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
785
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
786
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
787
راهنمای مناقصه
788
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
789
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
790
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
791
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
792
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
793
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
794
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
795
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
796
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
797
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
798
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
799
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
800
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
801
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
802
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
803
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
804
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
805
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
806
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
807
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
808
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
809
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
810
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
811
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
812
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
813
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
814
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
815
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
816
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
817
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
818
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
819
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
820
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
821
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
822
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
823
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
824
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
825
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
826
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
827
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
828
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
829
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
830
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
831
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
832
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
833
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
834
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
835
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
836
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
837
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
838
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
839
موافقت‌نامه وام
840
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
841
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
842
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
843
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
844
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
845
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
846
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
847
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
848
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
849
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
850
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
851
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
852
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
853
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
854
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
855
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
856
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
857
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
858
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
859
قانون برنامه چهارم توسعه
860
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
861
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
862
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
863
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
864
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
865
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
866
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
867
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
868
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
869
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
870
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
871
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
872
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
873
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
874
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
875
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
876
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
877
قانون برگزاری مناقصات
878
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
879
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
880
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
881
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
882
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
883
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
884
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
885
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
886
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
887
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
888
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
889
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
890
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
891
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
892
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
893
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
894
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
895
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
896
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
897
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
898
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
899
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
900
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
901
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
902
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
903
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
904
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
905
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
906
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
907
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
908
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
909
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
910
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
911
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
912
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
913
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
914
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
915
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
916
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
917
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
918
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
919
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
920
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
921
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
922
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
923
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
924
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
925
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
926
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
927
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
928
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
929
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
930
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
931
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
932
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
933
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
934
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
935
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
936
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
937
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
938
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
939
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
940
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
941
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
942
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
943
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
944
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
945
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
946
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
947
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
948
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
949
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
950
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
951
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
952
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
953
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
954
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
955
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
956
پرداخت تفاوت بهای قیر
957
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
958
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
959
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
960
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
961
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
962
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
963
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
964
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
965
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
966
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
967
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
968
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
969
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
970
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
971
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
972
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
973
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
974
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
975
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
976
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
977
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
978
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
979
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
980
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
981
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
982
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح - فایل متنی (DOC)
983
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
984
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
985
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
986
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
987
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
988
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
989
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
990
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
991
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
992
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره -فایل متنی (word)
993
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
994
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
995
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
996
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
997
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
998
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
999
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
1000
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
1001
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
1002
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
1003
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
1004
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
1005
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
1006
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
1007
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
1008
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
1009
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
1010
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
1011
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
1012
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
1013
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1014
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
1015
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
1016